پتانسیل های اکوتوریسم استان کرمان زمینه برای توسعه گردشگری آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود.یکی از زمینه های مهم این صنعت، توریسم طبیعت گرا یا اکوتوریسم است. سهم اکوتوریسم از صنعت گردشگری بسیار بالا ودارای جایگاه مهمی می باشد.مناطقی که از شرایط مناسب طبیعی برخوردار هستند امکان توسعه اکوتوریسم در آنها فراهم است.استان کرمان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از پتانسیل های اکوتوریستی فراوانی برخوردار است.به طور مثال تنوع آب و هوایی (آب و هوای خشک، نیمه خشک، کوهستانی، گرم و نیمه مرطوب )، تنوع مرفولوژیکی (از مناطق پست و هموار تا کوهستانهای بلند و مرتفع)،تنوع زیستی (گیاهی و جانوری)، باعث شده که سرزمین تنوع ها نام بگیرد و این تنوع ها آن چیزی است که توریست به دنبال آن می باشد. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی پتانسیل ها، محدودیت ها و چالشهای پیش رو طبیعت گردی در استان مورد بررسی قرار گیرد. با هدف بهره گیری از مطالعات راهبردی جاذبه های اکوتوریستی سعی دارد که با ایجاد بستری برای رونق دادن به قابلیت های اکوتوریستی و فرصتهای شگرف گردشگری در کاهش نرخ بیکاری ،افزایش سطح درآمد و تامین منابع انرژی در رونق بازار صنایع دستی،و ایجاد اشتغال و در نتیجه باعث توسعه مناطق طبیعت گردی در استان کرمان شد.نوع پژوهش کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که استان کرمان علی رغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، اکوتوریسم منطقه با مشکلاتی از قبیل مانند عدم اطلاع رسانی، عدم مشارکت افراد محلی در برنامه های توسعه طبیعت گردی، مسائل امنیتی محدودیت امکانات و زیر ساختهای پذیرایی و اقامتی وغیره در جذب طبیعت گرد مواجه است که مانع از گسترش این صنعت گردشگری در استان کرمان شده است.و در پایان به ارائه راهکارهای جهت توسعه این نوع گردشگری در این استان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism potentials in Kerman province a Domain for Tourism Development

نویسندگان [English]

 • mohsen kamandari 1
 • masoud chahrrahi 2
 • heshmat ghorbanpour 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
2 MA, Geography and Urban Planning.
3 MA .student, Geography. , Shahid Bahonar, Kerman, University
چکیده [English]

Today tourism industry is regarded as an important and fundamental section in global economy. One important domain of this industry is ecotourism which plays a crucial role in tourism industry. In areas which benefit from proper natural situations, the ecotourism can be developed. For instance; Kerman province due to various geographical potentials, including; climate variety (dry, semi-dry mountainous, hot and semi-humid climate) morphological variety (from flat and bellow land to high mountains) environmental variety (plant, animal) has been called the area of varieties which are attractive for tourists. This study investigated potentials, limitations and challenges in ecotourism in Kerman. There fore, regarding strategic studies in ecotourism attractions, this study attempted to prosper ecotourism capacities, wonderful tourism opportunities in decreasing unemployment rate, raise in salary, realizing energy resources in prospering in handicraft industry, creating employment has led to development of ecotourism in Kerman province. The research methodology is qualities and descriptive-analytic. The results showed that Kerman province in spite of benefitting many natural attractions, ecotourism of the area has faced with many problems such as lack of information science, lock of cooperation with local people in developing ecotourism programs, security issues in limitation of possibilities and residential and hospitality substructures and others in attracting ecologist which prevent development of tourism industry in Kerman province.Finally, some strategies have been offered in developing tourism in Kerman province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Tourism development
 • Ecotourism
 • Kerman province
 1. جعفری ، مرضیه(1390).پایان نامه ، ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی در توسعه پایدار و کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی(روستاهای شهرستان فسا ) ، استاد راهنما دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه سیستان بلوچستان.
 2. دفتر برنامه ریزی و بودجه(1387).گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان کرمان.
 3. رضایى،محمد(1383).حلقه گمشده صنعت گردشگرى ایران.
  1. زنگی آبادی، علی و مصطفی محمدی ده چشمه(1386 )."امکان سنجی توانمندیهای اکوتوریسم استان چهارو محال بختیاری به روش  swot ، مجله محیط شناسی، شماره 47.
 4. شمس الدین نجمی، علی ورفیع زاده، محمد(1381)."سیمای جهانگردی استان کرمان "، تهیه و تدوین : انتشارات سازمان مدیریت ایرانگردی و جهانگردی استان کرمان.
 5. قره نژاد، حسن(1374).اقتصاد و سیاست گذاری توریسم، انتشارات مانی، اصفهان.
 6. کاظمی، مهدی،(1385). مدیریت گردشگری، انتشارات سمت،تهران.
 7. کریم پناه، رفیق و فرج زاده، منوچهر(1384).تحلیل اکوتوریسم ونقش آن در توسعه منطقه ای استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 8. ماهینی، سلمان ،عبدالرسول،ریاضی، برهان، نعیمی بابک، کفایی، بابایی ، ساسان وجوادی عطیه،(1388)، ارزیابی توان طبیعت گردی شهرستان بهشهر بر مبنای روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از GIS،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره یازدهم،شماره 1ص198-189.

10. مجنونیان، هنریک (1381).راهنمای آماده سازی پارک ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم، انتشارات اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست.

11. محرم نژاد، ناصروآقا خانی، مهسا (1388).ارزیابی تهدید ها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم (مطالعه موردی:منطقه حفاظت شده جاجرود)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم ، شماره سه.

12. مولائی هشتجین و نادعلی ،خوشنود(1386).اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خارکو، مجموعه مقالات همایش منطقه ای جغرافیا، گردشگری پایدار، اسلام شهر،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

13. نعمتی، نسرین(1384 ).راهکارهای توسعه گردشگری در ایران، مجموعه مقالات ظرفیت های اقتصادی ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ایران دربستر جهانی شدن، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.

14. هادوی، س و دیگران (1373).بررسی وضعیت برد اکولوژیکی و روانی تفرجگاههای حاشیه جاده چالوس از کرج تاپایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

 

15.Vanessa, A, Verse. (2002). Ecotourism in small Caribbean island.published in university of Florida. PP.1-36.

 

16.Fennell, D. A(1999) Economic and introduction .p:283-310.

 

17.Higham,j.(2007),Critical issues in Ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon ,amsterdan,published by Elsevier Ltd,Butterworth Heninemann.

18.Yuan, J.,L. Dai, and Q. Wang,(2008) .State-led ecotourism development and nature conservation: a case study of the Changbai  Mountain Biosphere Reserv, China. Ecology