مدل‌سازی تراز آب زیرزمینی و بررسی وضعیت آبخوان دشت میناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم جفرافیا/ دانشگاه هرمزگان

2 درحال تحصیل/دانشگاه ملایر

3 درحال تحصیل دانشگاه ملایر

4 گروه بیابانزدایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان

چکیده

یکی از راه‌های مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی، مدل کردن تراز آب زیرزمینی دشت‌ها به منظور شناسایی پتانسیل-های آبی و برنامه‌ریزی بلند‌مدت براساس وضعیت آبخوان‌ها می‌باشد. در این پژوهش جهت شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت میناب از کد MODFLOW که از کدهای موجود در نرم افزار GMS7.1 می‌باشد، استفاده شد. برای بررسی تراز مشاهده‌ای و محاسباتی آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از اطلاعات مربوط به سطح ایستابی 16 چاه مشاهداتی سطح دشت استفاده گردید. مدل ساخته شده در ابتدا با فرض ثابت بودن جریان واسنجی شد و پارامتر‌های تاثیرگذار بر مدل شامل هدایت هیدرولیکی و تغذیه بهینه شدند. سپس مدل با فرض ناپایدار بودن جریان در 12 گام زمانی (مهر 91 تا شهریور 92) واسنجی شد و پارامتر آبدهی ویژه نیز بهینه گردید. براساس بیلان محاسبه شده آبخوان، مجموع تغذیه آبخوان 433/1409 میلیون متر‌مکعب، و مجموع تخلیه از آبخوان 101/1640 میلیون متر مکعب می‌باشد که به دلیل بیشتر بودن میزان خروجی از آبخوان نسبت به ورودی، بیلان دشت منفی می‌باشد و موجب افت شدید تراز آب زیرزمینی در سال‌های آینده خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling groundwater level and investigating the aquifer status of Minab plain

نویسندگان [English]

  • Jalil Dastvareh 1
  • Zahra Naserianasl 2
  • hanieh hasanvand 3
  • Sahar Amiri Domari 4
1 Geography/ Hormozgan University
2 Studying/Malayer University
3 Studying/ Malayer University
4 Department of Desertification, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Ardakan
چکیده [English]

One of the ways of sustainable management of groundwater resources is to model the groundwater level of the plains in order to identify water potentials and long-term planning based on the status of aquifers. In this study, MODFLOW code, which is one of the codes in GMS7.1 software, was used to simulate the groundwater flow of Minab plain aquifer. To investigate the observational and computational level of groundwater in the study area, information about the water table of 16 observation wells in the plain was used. The constructed model was initially calibrated assuming the current was constant and the parameters affecting the model including hydraulic conductivity and feed were optimized. Then, the model was calibrated assuming that the flow is unstable in 12 time steps (October 1991 to September 1992) and the specific discharge parameter was optimized. According to the calculated balance of the aquifer, the total feeding of the aquifer is 1409.443 million cubic meters, and the total discharge from the aquifer is 1640.1011.1 million cubic meters, which is negative due to the higher output of the aquifer than the input, and the balance of the plain is negative. It will cause a sharp drop in the groundwater level in the coming years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • MODFLOW
  • Minab plain
  • groundwater level
پناهی، م.، میثاقی، ف.، عسگری، پ. (1397). شبیه سازی و تخمین نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از GMS (بررسی موردی دشت زنجان). فصلنامه علوم محیطی، دوره شانزدهم، شماره 1، 1-14.
Klove, B., Ala-Aho, P., Bertrand, G., Gurdak, J. J., Kupfersberger, H., Kvaemer, J., Pulidovelazguez, M. (2014). Climate change impacts on groundwater and dependent ecosystems. Journal of Hydrology, 518 (PB), 250-266.
Shrestha, S., Bach,T. V., & Pandey, V. P. (2016). Climate change impacts on groundwater resources in Mekong Delta under representative concentration pathways scenarios. Environmental science and policy, 61, 1-13.
Debbarma, J., Roy, P.K., Halder, S., Banerjee, G. & Pal, M. (2016). Estimating groundwater volumetric mass balance with hydraulic head using groundwater modeling system in Tripura, India. Asian Journal of current research, 1(1), 19-22.
Mohammad, H., Ddgar, M. A. & Nassery, H. (2017). Prediction of the effect of water supplying from Shirindare dam on the Bojnourd aquifer using MODFLOW 2000. Water Resources, 44(2), 216-225.