سیاست بهره‌گیری از انرژی تابش خورشیدی در پراکنش پهنه‌های جغرافیایی با استفاده از برنامه‌های ArcGIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

انرژی خورشیدی یکی از مهم ترین و پاکترین انواع انرژی های تجدیدپذیر در دنیاست. شرایط اقلیمی مناسب در ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی و پتانسیل بالای دریافت انرژی خورشیدی، عاملی است برای بهره گیری هرچه بیشتر از این منبع عظیم تولید انرژی پاک، بنابراین پژوهش حاضر با هدف سیاست میزان بهره برداری از سطوح مستعد استقرار پلنهای خورشیدی که با تکیه بر داده های اقلیمی انجام گرفته است. بدین سبب ابتدا با تهیه لایه های تابش خورشیدی، مجموع ساعات آفتابی و تعداد روزهای ابری به عنوان مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر میزان تابش، تهیه و در مرحله بعد لایه های محدود کننده مانند فاصله از مراکز جمعتی و لایه های توپوگرافی منطقه اضافه شدند. پهنه استان تهران به عنوان مرجع بررسی ها تلقی میگردد و تحلیل پراکنشها با استفاده از داده های مکانی مرجع و با بهره مندی از نرم افزار GIS مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحقیق 4 درصد از سطح استان (553 کیلومتر مربع) به عنوان مناطق خیلی مناسب، 9 درصد مناطق مناسب، 16 درصد منطق نسبتا مناسب و 71 درصد مناطق نامناسب برای توسعه و نصب سیستمهای خورشیدی هستند. همچنین نتایچ تحقیق نشان داد مناطق شرق تهران بستر مناسبی برای توسعه پنلهای خورشیدی است چرا که علاوه بر پهنه مناسب، توان فتوولتاییک این مناطق نیز بیشتر از سایر مناطق برآورد میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The policy of using solar radiation energy in the distribution of geographical areas Using ArcGIS applications

نویسندگان [English]

  • hassan momeni
  • Hojat gholiyan
دانشجو
چکیده [English]

۱۱۶۶/۵۰۰۰
Solar energy is one of the most important and cleanest types of renewable energy in the world. Suitable climatic conditions in Iran due to its special geographical location and high potential for receiving solar energy, is a factor to make the most of this huge source of clean energy production, so the present study aims to policy the utilization of areas prone to solar plans. Which is based on climatic data. For this reason, first by preparing the layers of solar radiation, the total number of sunny hours and the number of cloudy days as the most important climatic factors affecting the amount of radiation, and in the next stage, limiting layers such as distance from population centers and topographic layers of the region were added. The area of ​​Tehran province is considered as a reference for surveys and the analysis of distributions has been analyzed using reference spatial data and using GIS software. According to this research, 4% of the province (553 square kilometers) are very suitable areas, 9% are suitable areas, 16% are relatively suitable areas and 71% are unsuitable areas for the development and installation of solar systems. Also, the results showed that the areas east of Tehran are a good platform for the development of solar panels because in addition to the appropriate area, the photovoltaic power of these areas is estimated more than other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • renewable energy
  • solar radiation
  • geographical area
حبیبی نیا، زهرا (1391)، بررسی و تحلیل پتانسیل انرژی خورشیدی برای شمال غرب ایران، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز
اسفندیاری، علی، (1383)، پتانسیل سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی با بررسی پارامترهای اقلیمی در استان خوزستان با استفاده از GIS
حق‌پرست، کاشانی و آرش و پژمان صالح ایزدخواست و حمیدرضا لاری (1388)، تدوین اطلس جامع GIS انرژی خورشیدی ایران بر اساس مدل تابش سنجی NRI، مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق.
حیدری، مهدی، (1383)، مکان یابی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ایران، نفت و انرژی.
خوش اخلاق، فرهاد، (1386)، مکان یابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامترهای اقلیمی، نشریه سپهر.
انرژی‌های نو ایران، تهران.
سعیدی، محسن، کرباسی، عبدالرضا، سهراب، تیکا، صمدی، رضا، (1384)، مدیریت زیست محیطی نیروگاه‌ها، وزارت نیرو- سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا).
صفایی، بتول، خلجی اسدی، مرتضی، طالقانی، گیتی، (1383)، برآورد پتانسیل و شدت تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن، علوم و فنون هست‌های سازمان انرژی اتمی ایران، شماره 33.
فرجی سبکبار، حسنعلی، پاک طینت مهدی آبادی،‌هادی، رحیمیکیان، اشکان، عشورنژاد، غدیر، (1392)، تناسب سنجی اراضی به منظور احداث مزارع فتوولتائیک به کمک تلفیق سیستم‌های جمع سادة وزنی و استنتاج فازی در ایران، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، سال 45، شمارة 4، 45-60.
سابتا (سازمان انرژیهای پاک)، 1398، مجموعه گزارشات استفاده از انرژی خورشیدی.
کسمایی، مرتضی، (1372)، پهنه‌بندی اقلیمی ایران مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
نصیری، مریم، (1391)، ارزیابی انرژی پتانسیل خورشیدی در مناطق بیابانی ایران، اولین همایش ملی بیابان، تهران، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان دانشگاه تهران.
یوسفی، حسین؛ نورالهی، یونس؛ سلطان محمدی، مجید؛ ارجمندی، رضا، (1391)، کاربرد منطق فازی و FTOPSIS جهت مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان تهران)، نشریه انرژی، دوره 15، شماره 4، صفحه 8.
M. Uyan, "GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process (AHP) in Karapinar region, Konya/Turkey," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 28, pp. 11-17, 12, 2013.
Esri."What is GIS?" Internet : http://www.esri.com/what-is  gis/overview#overview_panel, [Mar. 25, 2014].
Geo Earth Mapping GIS Services. " Example of GIS Layers" Internet : http://www.gembc.ca/GIS-Mapping%20Services.html , [Mar. 25, 2014].
H. A. Effat, "Selection of Potential Sites for Solar Energy Farms in Ismailia Governorate, Egypt using SRTM and Multicriteria Analysis," International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS, vol. 1, pp. pp. 205-220, 2013.
Dipippo, R. (2012). Geothermal Power Plants, Massachusetts: Butterworth Heinemann
Dudley, Nigel, (2008), Back to the energy crisis— the need for a coherent policy towards energy systems,Policy Matters
Sharma, P.D. (2008). Environmental Biology & Toxicology (2nd ed.). Rastogi Publications. pp. 14–15. ISBN 9788171337422.
Gunerhan, H and A Hepbasli (2007), Determination of the optimum tilt angle of solar collectors for building applications,Building and Environment, N.42, pp. 779–783.
Muneer, T. Muneer, S. (2006),Discourses on solar radiation modeling. Renewable and sustainable energy review, volumell, Issuet 4, pages 551-602
Sheng C, Azevedo JLT (2005) Estimating the higher heating value of biomass fuels from basic analysis data. Biomass Bioenergy 28:499–507