نقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های صحرایی (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اساسی فنآوری سنجش از دور شناسایی و تفکیک پدیده های زمینی است. رده بندی تصاویر ماهواره ای مهمترین مرحله تفسیر داده های ماهواره ای محسوب می شود. برای بررسی بیشتر روش های پیشرفته پردازش طیفی و انجام رده بندی تصویر لازم است که تصاویر سنجش از دور در باندهای طیفی متعدد و با پهنای باندی کوچک (اغلب در حد نانومتر) تصویربرداری شده باشند. این طیف سپس با طیف مواد شناخته خالص مانند کانی ها، گیاهان و ... مقایسه شده و مواد مورد نظر شناسایی می شوند. در این مطالعه داده های سنجنده استر مورد استفاده قرار گرفته است. سنجنده استر به دلیل داشتن تعداد باندهای بیشتر نسبت به سنجنده های چند طیفی قدیمی تر دارای توانایی بیشتری برای انجام پردازش های طیفی است و می توان پردازش های پیشرفته طیفی را که بیشتر مختص پردازش داده های ابرطیفی هستند روی آنها انجام داد. پردازش نقشه برداری زاویه طیفی (SAM)، برای بارزسازی واحدهای سنگ شناختی و کانی شناسی گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس (کنارسیاه و جهانی) با استفاده از طیف های صحرایی اجرا شد. با توجه به این که ترکیب کانی شناسی و سنگ شناختی گنبدهای نمکی اساسا مخلوطی از ژیپس، انیدریت، هالیت، آهک، شیل، رس و مارن است؛ دو نمونه که از نظر طیفی، خلوص نسبی نشان می داد برای پردازش SAM استفاده شد. حاصل پردازش؛ بارزسازی واحدهای آهکی و گچی در گنبدهای نمکی مورد مطالعه می باشد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectral Angle Mapping Using Field Spectra (Case Study: Firouzabad Salt Domes, Fars)

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The basic purpose of remote sensing technology is to identify and separate natural phenomena on earth. Classification of satellite images is the most important step in interpreting satellite data. To further investigate advanced spectral processing and image classification techniques, it is necessary to have remote sensing images taken with multispectral bands and with small bandwidth (often in nanometers). The spectrum can then be compared with the spectra of known pure materials such as minerals, vegetation and etc. which are similar to this spectrum can be distinguished. In this study, ASTER sensor data were used. The ASTER sensor, due to its more number of bands than older multispectral sensors, has a greater capability to perform spectral processing and can perform advanced spectral processing that is specifically to the processing of hyperspectral data. Spectral angle mapping (SAM) processing was performed to enhance the lithological and mineralogical units of the Firouzabad salt domes, Fars (Konarsiah & Jahani) using field spectra. Whereas the mineralogical and lithological composition of the salt domes is essentially a mixture of gypsum, anhydrite, halite, lime, shale, clay and marl; two samples, which showed relative purity spectrally, were used for the SAM processing. Enhancements of lime and gypseous units are the result of the process in studied salt domes. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral Angle Mapping (SAM)
  • field spectra
  • ASTER data
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1382). کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)، انتشارات دانشگاه تهران، 478صفحه.
 
3. Clark, R.N. (1999). "Spectroscopy of Rocks and Minerals, and Principal of Spectroscopy." [Online]. http://speclab.cr.usgs.gov
4. ENVI V. 5.2 Tutorial
5. ENVI V. 5.2 User guide
6. Gupta, R.P. (2003). "Remote Sensing Geology." Second edition, Berline: Spriger-Verlag.
7. Hunt, G. R. (1977). "Spectral signatures of particulate minerals, in the visible and near-infrared." Geophysics., Vol.42, pp.501-513.
8. Sabins, F. (1996). "Remote Sensing Principal and Interpretation."New York: W.H. Freeman and Company. pp.494