نقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های تصویر در داده های ASTER (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

بیشتر روش های سنجش از دور بر این حقیقت استوار است که تصاویر سنجش از دور در باندهای طیفی متعدد و پهنای باندی کوچک تصویربرداری شده باشند و بتوان طیف پیکسل را استخراج کرد. این طیف سپس با طیف مواد شناخته شده خالص مانند کانی، سنگ، گیاه، خاک و ... مقایسه می شود و پیکسل هایی که با این طیف های شناخته شده شباهت دارند مشخص می شوند. با وجود اینکه این روش ها بیشتر مختص تصاویر ابرطیفی بوده ولی در خیلی از موارد در تحلیل تصاویر چندطیفی مانند استر می توان از آنها استفاده کرد. نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) با استفاده از طیف استخراج شده از تصاویر استر برای بارزسازی پدیده های زمین شناختی در گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس (کنارسیاه و جهانی) اجرا شد. طیف های استخراجی خالص شامل طیف گیاهان سبزینه دار، ایلیت، ژیپس و کلسیت می شود. حاصل پردازش؛ بارزسازی پوشش گیاهی منطقه و واحدهای سنگی رسی، آهکی و گچ دار می باشد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectral Angle Mapping Using Image Spectra in ASTER Data (Case Study: Firouzabad Salt Domes, Fars)

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Many commonly used spectral image analysis techniques are based on the fact that remotely sensed imagery is sampled with numerous spectral bands at narrow bandwidths, making it possible to construct a spectrum for each pixel in the image. The spectrum can then be compared with the spectra of known pure materials such as minerals, rock, vegetation, and soil and pixels which are similar to this spectrum can be distinguished. Many of techniques, despite their primary design for use with hyperspectral data, can be applicable logically to multispectral data such as, ASTER. Spectral Angle Mapping (SAM) was performed using spectra extracted from ASTER images to enhance geological phenomena in Firouzabad salt domes, Fars (Konarsiah & Jahani). Pure extraction spectra include the spectrum of green vegetation, illite, gypsum and calcite. Enhancement of area vegetation and clay, lime and gypseous rock units are the result of the process. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral Angle Mapping (SAM)
  • ASTER data
  • image spectra
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
 
3. ASTER user's guide (2005), part 1, ver 4.0
4. ENVI V. 4.8 Tutorial
5. ENVI V. 4.8 User guide
6. Gupta, R.P. (2003). Remote Sensing Geology. Berline: Second edition, Spriger-Verlag.