تحلیل و ارزیابی وضعیت پراکنش فضاهای ورزشی در شهر بناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اماکن ورزشی به عنوان اساسی ترین بخش سخت افزاری در حوزه تربیت بدنی و ورزش و جزء مهمی از تاسیسات سازمان های انسانی به شمار میرود و تعیین مکان های بهینه مراکز ورزشی از وظایف مهم ، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری است، مکان یابی صحیح و مناسب برای احداث اماکن و تاسیسات ورزشی به منظور بهره برداری بهینه و مناسب از آنها در زمان حال و آینده امری است مهم که توجه نکردن به این مسئله در بسیاری از موارد موجب عدم استفاده مناسب از آن اماکن و همچنین صرف هزینه های زیاد برای احداث آنها می شود.در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی توزیع و پراکنش انواع اماکن ورزشی و همچنین تحلیل فضایی اماکن ورزشی در شهر بناب بوده است روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش اجرای آن میدانی و کتابخانه ای بوده است جامعة آماری تحقیق را کلیة اماکن ورزشی شهر بناب (6 مکان ورزشی)تشکیل میدهند. این جامعه کلیة اماکن روباز و سرپوشیدة ورزشی از قبیل استادیوم، استخر، سالن ورزشی، زمین ورزشی، و... را شامل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که کاربریهای ورزشی در شهر بناب و در سطح نواحی پنجگانه از نظر سطح و سرانه و توزیع فضایی ،متناسب با تراکم جمعیتی و ساختمانی نبوده است ، چنانکه ناحیه 3و 4 شهر بناب از نظر توز یع کار بریهای ورزشی از وضعیت نامطلوب تری نسبت به سایر نواحی برخو ردار بوده اند، به طور کلی می‌توان گفت که پراکنش فضایی کاربریهای ورزشی در سطح نواحی شهر بناب داری نا همگونی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation of the distribution of sports facilities in the city of Bonab

نویسنده [English]

  • niknam niknam
tarbiat-modares university graduate
چکیده [English]

Sports facilities as the most basic hardware in the field of physical education and sports and is an important part of the facilities of human organizations and determining the optimal locations of sports centers is an important task for urban planners and decision makers, correct and appropriate location It is important for the construction of sports facilities and facilities in order to use them optimally and properly in the present and the future. Not paying attention to this issue in many cases leads to the improper use of those facilities and also costs a lot of money to build them. In this regard, the purpose of this study was to investigate the distribution of sports venues and also the spatial analysis of sports venues in Bonab city. The research method in this study is descriptive-analytical and its implementation method is field and library. All sports venues in the city of Bonab (6 sports venues). This community included all indoor and outdoor sports venues such as stadiums, swimming pools, gyms, sports fields, etc. The results show that sports uses in Bonab city and at the level of five areas in terms of area, per capita and spatial distribution have not been commensurate with population density and construction, as districts 3 and 4 of Bonab city in terms of distribution of sports facilities from the situation They have been more unfavorable than other areas. In general, it can be said that the spatial distribution of sports uses in the areas of Bonabdari has been heterogeneous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial distribution
  • sports places
  • Bonab city
1.اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ، شهرستان بناب، 1394،سرانه فضاهای ورزشی شهرستانها.
2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی ،سیمای شهرستان بناب،1377 ،ص4.
3. نجاتی، حامد، 1386 ،مقاله فضاهای ورزشی و طراحی شهری، اولین همایش ملی شهر و ورزش.
4. شیعه، اسماعیل، 1373 فمقدمه ای بر برنامه ریزی شهری،دانشگاه علم و صنعت ،تهران .
5. رضویان، محمد تقی، 1381 ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،نشر منشی،تهران.
 6. آدمیت فریدون، 1375 ،تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم، تهران،  انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،چاپ اول .
7. صدریا،اسد الله،،1386 ، ورزش و توسعه پایدار ، اولین همایش ملی شهر و ورزش.
8. پور محمدی، محمد رضا،  1385 ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،تهران،سمت.
9.سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، 1384،مرکز ملی توسعه ورزش کشور،مطالعات تفصیلی توسعه فرهنگ ورزش، انتشارات سیب سبز، تهران.
10 . معاونت فنی سازمان تربیت بدنی،1385
11. مظفری، سید امیر احمد ( 1388 )، برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی، انتشارات مربع آبی، تهران.
12. بحرینی، سید حسین ( 1386 )، فرآیند برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
13. شکوهی، حسین ( 1383 )، فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتا شناسی، تهران.
14. سازمان تربیت بدنی ( 1389 )، مطالعات تفضیلی توسعه انتقالات و تجهیزات، مرکز ملی توسعه ورزش کشور، انتشارات سیب سبز، تهران.
15. نوریان ، فرشاد،1384، شهر همچون چشم انداز، نوشته دکتر تام ترنر، تهرانف شرکت پردازشی و برنامه ریزی شهر.
16. رجبی،معصومه،(1369)،پژوهشی در ژئومورفولوژی حاشیه شرقی دریاچه ارومیه و کاربرد نتایج آن در توسعه­ی ناحیه ای،پایان نامه دکتری،دانشگاه تبریز.
17. سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بناب ،1382
18.طرح جامع شهر بناب،1378 ،جلد اول
19-طرح جامع شهر بناب،1381 ،جلد اول
20-طرح جامع شهر بناب،1378 ،جلد دوم
21-طرح تفصیلی شهر بناب ،1382.
 22-نیکنام ، ایوب ،1394، تحلیل و ارائه الکوی مناسب تامین مالی مسکن اقشار آسیب پذیر ، نمونه موردی شهر بناب، دانشگاه تربیت مدرس.
23-مرکز آمار ایران،(1390)،سالنامه اماری استان آذربایجان شرقی،
مر24-کز امار ایران(1390)،نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،شهرستان بناب ،طی دوره 1390-1335
25-رسولی، صمد،1384 ، تحلیل کاربری اراضی مسکونی ، نمونه موردی شهر بناب، دانشگاه شهید بهشتی.