ارزیابی نقش بازآفرینی بافت های ناکارآمد بر مدیریت توسعه در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ایران

چکیده

بافت های ناکارآمد شهری پهنه هایی از شهر هستندکه درمقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه عقب افتاده، از چرخۀ تکاملی حیات جدا گشته و به کانون مشکلات و نارسایی ها تبدیل شده اند .با این وجود این بافتها درصد بالایی از جمعیت شهری را در خود جای داده و در عین حال از ظرفیت ها و قابلیت های نهفته بسیاری برای توسعه های آتی درون شهری برخوردار هستند. اما پرداختن به بافت های ناکارآمد شهرها و برنامه ریزی برای آنها، جدا از پرداختن به واقعیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نبوده و مستلزم برنامه ریزی دقیق، جامع و واقع گرانه است.درسالهای اخیر بازآفرینی شهری به عنوان رویکرد جدید برای بهسازی و نوسازی این بافت ها مطرح شده است. این پزوهش با هدف ارزیابی نقش بازآفرینی بافت های ناکارآمد بر مدیریت توسعه در اهواز انجام گرفته که به منظورتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ازنرم افزارSPSS، سپس از طریق تکنیک SWOT تجزیه و تحلیل انجام و جهت آزمون فرضیه از آزمون T استفاده می گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد موقعیت راهبردکلی برای برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت بازآفرینی شهری پایدار در ساختار اقتصادی- اجتماعی(راهبرد محافظه کارانه)و در ساختار کالبدی- زیست محیطی(راهبرد تدافعی )می باشد. نتیجه گیری کلی اینکه: در ارتباط با فرضیه با میانگین 28/3 مورد تأیید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the role of recreating dysfunctional tissues in development management in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • ZAHRA khazaie 1
  • abbas sheaiy 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Master of Geography and Urban Planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Inefficient urban tissues are areas of the city that, in comparison with other areas of the city, have lagged behind the development of development, separated from the evolutionary cycle of life and have become the center of problems and failures. At the same time, they have a lot of hidden capacities and capabilities for future urban development. However, addressing the dysfunctional structures of cities and planning for them is not separate from addressing economic, cultural and social realities and requires careful, comprehensive and realistic planning. In recent years, urban regeneration as a new approach to improve and modernize this Tissues are raised. This research was conducted with the aim of evaluating the role of recreating dysfunctional tissues in development management in Ahvaz. The findings of this study show the position of the overall strategy to get out of the current situation and move towards sustainable urban regeneration in the socio-economic structure (conservative strategy) and in the physical-environmental structure (defensive strategy). The general conclusion is that: in relation to the hypothesis with an average of 3.28 is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability
  • dysfunctional texture
  • urban regeneration
  • urban texture
  • Ahvaz
پوراحمد، احمد، کشاورز، مهناز، علی اکبری،اسماعیل و هادوی، فرامرز (1396) بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه(منطقه 10 شهر تهران)، فصل نامه آمایش محیط، شماره 37، صفحه194-167
توسلی، محمود(1379)اصلاح شناسی نوسازی و بهسازی شهری، مجله هفت شهر، شماره دوم.
جهانشاهی، محمد حسین(1382)  بافتهای فرسوده و مشکل ساز شهری، مجله جستارهای شهرسازی، شماره 4، بهار
خزایی، مصطفی و رضویان، محمد تقی(1398) بافت فرسوده؛ فرصت­یا تهدید مدیریت شهری(نمونه موردی:بافت فرسوده شهر نهاوند)، فصل نامه آمایش محیط، شماره 46 ، پاییز
رضایی، حسن و فاضل مدنی، صمیمه(1398) بررسی سیر تحولات مداخله شهری در محدوده آبکوه مشهد، فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز، سال پنجم، شماره  3، پیاپی16، شهریور، صفحه84-71
شفیعی دستجری، مسعود و صادقی، نگین (1396) در مقاله خود با عنوان "بررسی تحقق پذیری طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه ای- کارت امتیازی متوازن نمونه موردی: بافت فرسوده زینبیه اصفهان"، مجله باغ نظر، سال چهاردهم،شماره 46، فروردین، صفحه14-5
شهرداری اهواز(1393) سالنامه آماری، فصل دوم جمعیت، معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری اهواز.1393
شهرداری اهواز(1397) طرح بافت فرسوده عامری، شرکت مادر تخصصی عمران.1397
شهریاری، محمدرضا(1398) بررسی میزان مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده کلانشهرها مطالعه موردی: خیابان شاهداعی اله شیراز، فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز سال پنجم، شماره 2، پیاپی15، تیرماه، 17-9
صفائی پور، مسعود، علیزاده، هادی و­ دامن باغ، صفیه(1393) سنجش میزان اولویت اهداف کلان بافت فرسوده ی مرکزی اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی FAHP، جغرافیا و توسعه شماره 35 تابستان، صفحه82-67
فرجی، امین، میره ای، محمد و شارقی،کاترین(1396)بررسی سیاست های نوسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهر کرج)، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 5، شماره 1، بهار، صفحه70-53
فریدون بابایی اقدم، فریدون، ویسی ناب، فتح الله، یاری حصار، ارسطو و حیدری ساربان، وکیل(1394) ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی محله ججین اردبیل)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره ی نهم، بهار، صفحه90-65
مرکز آمارایران(1395) سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،نتایج سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اهواز، شهر اهواز،
ملکی، سعید، آروین، محمود و بذافکن، شهرام(1397)، بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور(مطالعه موردی:شهر اهواز)، فصلنامه دانش شهرسازی، دوره2، شماره 4، صفحه18-1
مهندسین مشاور نقش پیراوش.(1385) "طرح تفصیلی بافت فرسوده مرکزی اهواز"، جلد سوم، شهرداری اهواز.
Cheuk Man HO,Edmond,(2012),Renewing the urban regeneration approach in Hong Kong, Discovery-ss student E-journal, College of Liberal Arts and Social Sciences ,Hong Kong
 
Legates، R and Frederic، S (2002) Modernism and early Urban Planning، The City Reader، New York، 2 edition. P 195.
Rosemary، D. F. Bromley، Andrew R. Tallon and Colin J. Thomas(2005) City Centre Regeneration through Residential Development: Contributing to Sustainability، Urban Studies، vol. 42، No 13. P 304.
Stead، D، and Hoppenbrouwer, E (2004) Promoting and Urban Renaissance in England and the Netherlands، Cities vol. 21. No 2. P256