بررسی وضعیت مبلمان پارکی و تأثیر آن بر رضایت شهروندان (مطالعه‌موردی: پارک‌های مناطق شهر اصفهان‌)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تسهیل گری

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در بهبود وضع فضاهای سبز شهری که دارای اثرات اجتماعی، فرهنگی‌، روحی و روانی فراوانی می-باشد مبلمان موجود در پارک است. در همین راستا، هدف پژوهش‌حاضر بررسی نحوة عملکرد مبلمان‌پارکی در مناطق شهر اصفهان و مقایسه میزان رضایت شهروندان از مبلمان موجود در پارکهای مناطق می‌باشد. روش‌پژوهش، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است که با تکمیل 325 پرسشنامه در 60 پارک مهم انجام شده است. برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشگری و سنجش تعامل متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون‌های آماری در محیط نرم افزار Spss و همچنین برای ترسیم نقشه از نرم-افزار ArcGIS استفاده گردیده است. برای بررسی میزان رضایت از انواع مبلمان پارکی در مناطق، از روش تحلیل آزمون واریانس استفاده گردید به‌طوری‌که نتایج محاسبات نشان داد پاسخگویان منطقه هفت دارای میزان رضایت کمتر و پاسخگویان منطقه هشت دارای بیشترین میزان رضایت می‌باشند. همینطور جهت بررسی تمایل به استفاده مجدد از پارک‌ها، از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید، که این آزمون نشان داد که تفاوت معناداری از نظر متغیر مورد نظر، در مناطق اصفهان وجود دارد. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که نحوة عملکرد مبلمان‌پارکی و میزان رضایت شهروندان از مبلمان موجود در پارک‌های هر منطقه باهم متفاوت می‌باشند و بیشترین میزان رضایت متعلق به ساکنین منطقة 13 و کمترین میزان مربوط به منطقة هفت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of park furniture and its effect on citizens' satisfaction((Case study: parks in Isfahan)

نویسندگان [English]

 • Azam Moradi 1
 • maryan salehi 2
 • Fatemeh Souri 3
 • mehdi khodadad 4
1 Facilitation Office
2 The MA of Geography & Urban Planning, Isfahan University-
3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران.
4 Master of Geography and Rural Planning - Golestan University
چکیده [English]

One of the effective factors in improving the condition of urban green spaces, which has many social, cultural, spiritual and psychological effects, is the furniture in the park. In this regard, the aim of the present study is to investigate the performance of park furniture in the areas of Isfahan and compare the level of citizens' satisfaction with the furniture in the parks of the regions. The research method is descriptive-analytical and survey which has been done by completing 325 questionnaires in 60 important parks. To analyze the data obtained from the query and to measure the interaction of the studied variables, statistical tests were used in the Spss software environment and also ArcGIS software was used to draw the map. To assess the level of satisfaction with different types of park furniture in the regions, the method of analysis of variance was used so that the results showed that the respondents in the seventh region have the lowest satisfaction and the respondents in the eighth region have the highest satisfaction. Kruskal-Wallis test was also used to investigate the tendency to reuse parks, which showed that there is a significant difference in terms of the variable in Isfahan. Finally, the results indicate that the performance of park furniture and the level of citizens' satisfaction with the furniture in the parks of each region are different and the highest level of satisfaction belongs to the residents of District 13 and the lowest level belongs to District 7.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Park Furniture
 • Performance
 • Citizens' Satisfaction
 • Isfahan
 1. آزادخانی، پاکزاد و طهماسبی­کیا، زهرا (1395)، بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان (مطالعه­موردی: منطقه چهار شهرداری کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، شماره 27، زمستان، صص 110-93.
 2. آهنگری، شورش؛ موسی­زاد، چیمن و محمدی، رباب (1392)، اولویت­بندی شاخص­های رضایتمندی شهروندان از پارک­ها و فضاهای سبز شهری(نمونه موردی: شهر بوکان)، فصلنامه جغرافیاو مطالعات محیطی، سال دوم، شماره هفتم، پاییز، 20-8.
 3. تبریزی، نازنین (1384)، تحلیل فضای مبلمان­شهری با توجه به شرایط زیست­بوم انسانی شهر اصفهان (با تأکید برمحدوده گردشگری بخش­مرکزی)، استاد­راهنما: دکتر علی زنگی­آبادی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
 4. تقوایی، مسعود، گلشن، مرادی و اعظم، صفرآبادی (1389)، بررسی و ارزیابی وضعیت پارک­های شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال21، شماره پیاپی38، شماره 2، صص 69-47.
 5. تیموری، راضیه، شهریور، روستایی، اصغر، اکبری­نژاد، محسن، احدنژاد (1389)، ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک­های شهری با استفاده از GIS (مطالعه­موردی: پارک­های محله­ای منطقه دو شهرداری تبریز، فضای جغرافیایی، سال دهم، شمارة 30،  صص 168- 137
 6. حافظ­نیا، محمدرضا (1380)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
 7. حسینی لاهیجی، سیدرضا ( 1389)، مبلمان شهری، ماهنامه شهر و منظر، سال اول ، شماره 4
 8. حمیدی، حسین و اسماعیل زادگان، نعیمه (1394)، عوامل مؤثر بر کارآئی پارک شهری (با تأکید بر عملکرد و سرزندگی آن) نمونه مورد مطالعه: پارک ائللر باغی شهر ارومیه، مجله علوم و تگنولوژی محیط­زیست، دوره هفدهم، شماره یک، بهار، صص 102-92.
 9. حیدری­بخش، مرضیه (1387)، بررسی تطبیقی استاندارد پارک­ها و فضای­سبز شهر اصفهان با استانداردهای موجود (نمونه­موردی: فضای سبز حاشیه زاینده رود)، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

10. رحمانی، محبوبه (1389)، تأثیر محیط و رفتار بر مبلمان شهری از دیدگاه روانشناسی محیطی، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، فن و هنر، سال سیزدهم،شماره 29، صص 19- 13

11. زال­نژاد، کاوه (1390)، برنامه­ریزی به­منظور ساماندهی مبلمان شهری، ، 28- 22

12. زنگی­آبادی، علی، نازنین، تبریزی (1383)، طراحی و برنامه­ریزی مبلمان شهری، انتشارات شریعه توس.

13. زنگی­آبادی، علی؛ تاجیک، زینب و غلامی، یونس (1388)، تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک­های شهری و تاثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان (مطالعه­موردی: شهر اصفهان)، مجله مجغرافیاومطالعات محیطی، دوره یک، شماره دو، زمستان، صص 34-15.

14. زیاری، کرامت اله، مهدی، علی، مهدیان، معصومه (1392)، بررسی و تحلیلی بر مبلمان شهری از دریچه رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال پنجم، شماره 18.

15. عامل­بافنده، مهدی (1389)، ارزیابی عملکرد مبلمان پارک­ها در شهر مشهد با تأکید بر پارک­های منطقه­ای، استاد راهنما: دکتر حمیدرضا وارثی، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری.

16. عباسی، سمانه (1390)، تحلیل فضایی مبلمان کودکان با استفاده از GIS (مطالعه­موردی : از پل وحید تا پل شهرستان در حاشیة زاینده رود)، استاد راهنما: دکتر علی زنگی آبادی، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

17. غلامپور، اشکان،( 1379)، معیارهای ارزیابی و انتخاب مبلمان شهری، شهرداریها، سال دوم ، شماره 18، صص 58- 55

18. فرج­اللهی­راد، امیر، اسماحجتی، نورانی، مرضیه (1388)، بررسی مبلمان­شهری چند­منظوره و میزان تأثیر آن در بهبود کیفیت مناظر شهری،ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، شماره 64، ص 69- 64

19. فضلی­خانی، فروه، نگار، حسنی (1388)، بررسی آسیب­پذیری مبلمان شهری در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر تهران)، محدوده میدان هفت تیر تا انتهای بلور کشاورز)، امداد و نجات، سال اول، شماره 3

20. محمدنژاد، مریم، مصطفی، بهزاد فر، جواد، شاهی (1387)، مکان­یابی مبلمان شهری با استفاده از GIS، شهرنگار، سال نهم، شماره 50، صص 48- 40

21. محمدی، جمال و رخشانی­نسب، حمیدرضا (1390)، تحلیل رفتاری عوامل کمی و کیفی مؤثر بر جذب شهروندان به پارک­های شهری در اصفهان، فضای جغرافیایی، سال یازدهم ،شماره 33، صص 38-28

22. مشکینی، ابوالفضل، محسن، رحیمی، صابر، محمدپور، اکبرپور سراسکانرود، محمد (1389)، ارزشیابی و تحلیل کاربری های شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز شهری شهر گلستان، جغرافیا و توسعة ناحیه ای، شمارة پانزدهم، صص 115- 91

23. وارثی، حمیدرضا، احمدیان، محمد­علی، عامل­بافنده، مهدی (1389)، تحلیل اثرات مکان­یابی و توزیع فضایی مبلمان پارکی بر عملکرد آن (نمونه­موردی: پارک­ملت شهر مشهد)، مشهدپژوهی، سال سوم، شماره پنجم، صص 150- 129.

 

24. Butala, Neel, M. Michael J. (2010), VanRooyan. Ronak Bhailal Patel, Improved Health outcomes in urban slums through infrastructure upgrading journal honepage.

25. Dunnet et al, (2002), Improving Urban PARKS, play Areas and Green Spaces

26. Gibbsons, Johonna , Oberholzer, Bernardo, (1991), Urban Street Space. Cambrige, BSP professional books

27. Muderrso, Lo. H. and Dem. R. Z. (2004), The relationship between perceived safety in Urban Recreation Parks, Journal of Applied Sciences, Vol. 4.

28. Neema. M& Ohgai.A .(2010), Muiti Objective Location Modeling Of Urbun Parks And Spaces: Continuous Optimization Campaters Enviroment And Urban System. Volem 34

29. Ngesana, M. R., Abdul K.H., and Zubirc, S. S. (2012), Human Behaviour and Activities in Relation to Shah Alam Urban Park during Nighttime, Journal of Social and Behavioral Sciences 68.pp. 427. 438.

30. Rasidia, M. H., Jamirsahb, N., and Ismail, S.(2012), Urban Green Space Design Affects Urban Residents’ Social Interaction, Journal of Social and Behavioral Sciences 68.pp. 464 – 480.

31. Scottish, Richard. (1987), Information Natural Heritage Trends, London.WWW.ISFAHAN.IR/