بررسی تاثیر فرهنگ بر منظر شهری با رویکرد برنامه ریزی در مجتمع های زیستی(شهر شاهو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

پایداری اجتماعی از نظر فرهنگ در معنای کلی مترادف با بالا بودن کیفیت زندگی انسان نسل حاضر و نسل آینده با درنظر گرفتن استعدادها و ظرفیت های او و برآوردن نیازهای همه اقشار است. امروزه پایداری به عنوان یکی از مباحث در کلیه عرصه ها، بویژه در عرصه فضاهای شهری و معماری می باشد . شاخصه اصلی تأثیر گذار: اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در کنار یکدیگر به تعادل برسد. اقتصادی از طریق سرمایه گذاران به علت انگیزه های مالی، اغلب به حد افراط مورد توجه قرار می گیرد، زیست محیطی نیز به فراخور هر جامعه برای خود دارای ضوابط معین می باشد. که مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اجتماعی کمتر مورد عنایت همگان قرار گرفته شده است. در پژوهش حاضر، اصول پایداری اجتماعی در طراحی فرهنگسراها که امروزه یکی از مهم ترین عرصه های فرهنگی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این پایداری رعایت زیر از قبیل: عدالت، مسائل زیباشناسی، راحتی و آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر شاخص های مرتبط امری ضروری است. روش تحقیق می باشد در مقاله حاضر، روش تحلیلی توصیفی است و استخراج نتایج از منابع کتابخانه ای اسنادی مختلف به کشف اصول پایداری و روابط بین این اصول انجام می گیرد. در نهایت اصول پایداری اجتماعی فرهنگسراها تبیین می شود. تعاریف متفاوتی از فرهنگ گرایی وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of culture on the urban landscape with a planning approach in biological complexes (Shahu city)

نویسندگان [English]

  • Habib Alizadeh 1
  • Kamran Nouri 2
  • gona mehrdanesh 3
1 Master of Geography, Urban Planning, Payame Noor University
2 Assistant Professor of Payame Noor University
3 Geosciences and Payame Noor University of Pave
چکیده [English]

Social sustainability in terms of culture in the general sense is synonymous with the high quality of human life of the present generation and the next generation by considering his talents and capacities and meeting the needs of all classes. Today, sustainability is one of the topics in all areas, especially in the field of urban spaces and architecture. The main influential feature: economic, environmental and social balance together. The economy is often overused by investors due to financial incentives, and the environment has its own set of criteria for each community. Which is considered. Due to social less attention is paid to everyone. In the present study, the principles of social sustainability in the design of cultural centers, which is one of the most important cultural areas today, have been studied. To achieve this sustainability, it is necessary to observe the following, such as: justice, aesthetic issues, comfort and well-being, child safety and development, social identity and other related indicators. The research method is in the present article, it is a descriptive analytical method and the results are extracted from various documentary library sources to discover the principles of stability and the relationships between these principles. Finally, the principles of social sustainability of cultural centers are explained. There are different definitions of culturalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Culture
  • body and urban landscape design
  • cultural theories of biological complexes
1-     زمانی؛ صارمی و تیزقلم زنوزی، ۱۳۹۲) مقاله بررسی نیازهای انسان جهت ایجاد فضاهای معماری مناسب
2-     پژوهنده ،محمد حسین (1390) اندیشه های جامعه شناسی فرهنگ ،نشریه اندیشه حوزه.
3-     آشوری،داریوش (1388) تعریف ها و مفاهیم فرهنگ ،تهران ،نشر آگاه .
4-     راپاپورت ،آموس(1366)منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی ،ترجمه راضیه رضا زاده ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم صنعت .
5-     شوای ،فرانسوا (1375) شهر سازی واقعیات و تخیلات ،ترجمه سید محسن حبیبی ،تهران انتشارات تهران .
6-     کوئن، بروس (1384)درآمدی بر جامعه شناسی ترجمه محسن ثلاثی ،نشرتوتیا.
7-     گیدنز ،آنتونی (1278) جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی.
8-     حبیب ،فرشته (1388)تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر،هویت شهر،شماره 4 .
9-     ستاری،جلال(1376)نزاع بر سرقدرت فرهنگ در غرب ،تهران ،نشر توس.
10- شوای ،فرانسوا (1375)شهرسازی واقعیات و تخیلات ،ترجمه سید محسن حبیبی تهران ،انتشارات دادنشگاه تهران .
11- پوردبهیمی ،شهرام (1390)فرهنگ و مسکن ،مسکن و محیط روستایی ،شماره 134.
12- توفل ،سید علیرضا و پایین کلبادی و محمد رضا پور جعفری (1388) بررسی و ارزیابی شاخص های موثر در
13- هویت شهر (نمونه موردی محله جلفا شهر اصفهان)،آرمانشهر ،شماره 3.
14- پور جعفر (1388)بررسی وارزیابی شاخص های موثر در هویت شهر (نمونه موردی محله جلفا شهر اصفهان )،آرمانشهر ،شماره 3.
15- تولایی ،نوین(1386) شـکل شـهر منسـجم، انتشـارات امیر کبیر
16- سید امیر منصوری (1389) چیستی منظر شهری و بررسی تاریخی مفهومی منظر شهری
17- در ایران استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ماهنامه منظر /شماره نهم