نقش فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه دغدغه اصلی سازمان‌ها به‌کارگیری هر چه بیشتر نیروی انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان در
جهت اهداف سازمانی می‌باشد یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد شغلی، فرهنگ سازمانی است. به-طوریکه صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را همچون نسبت شخصیت به فرد می‌دانند که نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد. فرهنگ سازمانی از رشد فردی، ارتباطات باز، همکاری و پیروی از اهداف و احساسات شخصی درون پروژه‌ها پشتیبانی می‌کند. هدف از این پژوهش تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 1367 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 5 می باشد که با استفاده از جدول مورگان 300 نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که تطبیق فرد با شغل، غنی سازی شغل، توسعه شغلی و علاقه و وفاداری به سازمان در فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Culture in Evaluating the Performance of Human Resources in Organizations (Case Study: Tehran Region 5 Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Malekpour
  • Zohreh Azarbad
  • Gholam Reza Pourebrahim Gilkalayeh
Master of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini Unit, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the main concern of organizations is to use more and more human resources as the most important resources of the organization for organizational purposes. One of the most important factors affecting job performance is organizational culture. Thus, experts consider the relationship between organizational culture and organization as the relationship between personality and individual, which has an important role in shaping behavior (individual and organizational). Organizational culture supports personal growth, open communication, collaboration, and the pursuit of personal goals and feelings within projects. The purpose of this study is to explain the effect of organizational culture in evaluating the performance of human resources in organizations. The method of data collection in this study was a survey based on a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research is 1367 employees of the municipality of District 5, which is estimated to be 300 people using Morgan table, and then with SPSS software, the variables and hypotheses of the research are analyzed and described. The results of the study indicate that the adaptation of the individual to the job, job enrichment, job development and interest and loyalty to the organization in the organizational culture is effective in evaluating the performance of human resources in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Performance Evaluation
  • Manpower
  • Tehran Region 5 Municipality
اولیاء، محمد صالح )1378. )ارزیابی عملکرد و اندازه گیری بهره وری در مؤسسات دولتی،
تهران :مجموعه مقاالت دومین جشنواره شهید رجایی.
 بنیانیان، حسن، )1389 .)مقالـه 51 مـدیریت دولتـی و بازرگـانی – فرهنـگ سـازمانی ، سایت مقاله
ها، گوگل.
 دادگر،یداهلل )1380 )مبانی و اصول علم اقتصاد :کلیاتی از اقتصاد برای همه، قم :دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم.
 رابینز، استیفن )1381 ،)رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریهها و کاربردها، ترجمـه علـی پارسیان و سید
محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی 1378 چاپ چهارم.
 رحیمی، غفور )1385.)ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، ماهنامه تدبیر، شماره 371.
 روحاالمینی، محمود، )1379 .)زمینه فرهنگ شناسی تالیفی در انسان شناسی فرهنگی و مردم شناسی
، تهران: عطار.
 صاددقپور، ابوالفضل )1378 .)نظری ههایی درباره بوروکراسی و ساختارهای تشکیالتی، تهران :
مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 عادلی، علیرضا )1384)ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایراندر برقراری نظم و امنیت
شهرستان بم"پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
 عسگریان، مصطفی)1370 ،)مدیریت نیروی انسانی،تهران:جهاد دانشگاهی)ماجد(.
 علوی، سید علی.مشفق، مهدی )1387.)بررسی تاثیر عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه،
اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم.
 فیض، محمد )2015 .)فرهنگ و جوسازمانی )بررسی دیدگاههای صاحبنظران درزمینهی
فرهنگسازمانی(.
 کمالی، یحیی)1393 .)بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته ساالری سازمان،
فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال نهم، شماره 37.
 کولیوند، علیرضا )1386 .)راهکارهای تولید و نهادینه سازی فرهنگ نظارت همگانی، تهران :
مجموعه مقاالت ناجا و نظارت همگانی.
 ملک پور و همکاران
477
 مشبکی، اصـغر )1379 ،)مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کـاربردی، ارزش از رفتـار انسانی، تهران:
نشر ترمه چاپ دوم.
 نمامیان،فرشید.فیض الهی، صادق)1394.)تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی
نوآوری،مجله ایالم، دوره شانزدهم.
 Amiri kermanshahi, M (1992), Culture & Organization, Journal of Tahavol
Edary, Issue4,5
 Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard Measures
that Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
 Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources.
Thomson Publishing Company