نقش فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه دغدغه اصلی سازمان‌ها به‌کارگیری هر چه بیشتر نیروی انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان در
جهت اهداف سازمانی می‌باشد یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد شغلی، فرهنگ سازمانی است. به-طوریکه صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را همچون نسبت شخصیت به فرد می‌دانند که نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد. فرهنگ سازمانی از رشد فردی، ارتباطات باز، همکاری و پیروی از اهداف و احساسات شخصی درون پروژه‌ها پشتیبانی می‌کند. هدف از این پژوهش تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 1367 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 5 می باشد که با استفاده از جدول مورگان 300 نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که تطبیق فرد با شغل، غنی سازی شغل، توسعه شغلی و علاقه و وفاداری به سازمان در فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Culture in Evaluating the Performance of Human Resources in Organizations (Case Study: Tehran Region 5 Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Malekpour
  • Zohreh Azarbad
  • Gholam Reza Pourebrahim Gilkalayeh
Master of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini Unit, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the main concern of organizations is to use more and more human resources as the most important resources of the organization for organizational purposes. One of the most important factors affecting job performance is organizational culture. Thus, experts consider the relationship between organizational culture and organization as the relationship between personality and individual, which has an important role in shaping behavior (individual and organizational). Organizational culture supports personal growth, open communication, collaboration, and the pursuit of personal goals and feelings within projects. The purpose of this study is to explain the effect of organizational culture in evaluating the performance of human resources in organizations. The method of data collection in this study was a survey based on a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research is 1367 employees of the municipality of District 5, which is estimated to be 300 people using Morgan table, and then with SPSS software, the variables and hypotheses of the research are analyzed and described. The results of the study indicate that the adaptation of the individual to the job, job enrichment, job development and interest and loyalty to the organization in the organizational culture is effective in evaluating the performance of human resources in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Performance Evaluation
  • Manpower
  • Tehran Region 5 Municipality