سنجش ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمانی شهرداریها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران شهری برای اداره امور شهرها، داشتن اطلاعات صحیح، دقیق و به روز است که جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی و پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمانی شهرداریها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نوع پژوهش کاربردی است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمانها در محیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرآیند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. در این میان گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نمودهاست. در دو دهه اخیر، واژه فناوری اطّلاعات یا فناوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیان های سنّتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد. گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات بسیاری در زمینه های مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداری و شهروند الکترونیکی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the need to use information technology in advance Organizational goals of municipalities

نویسندگان [English]

  • Arezou ShakerFarsi
  • Soheila Zarabadipour
Master of Urban Management, Islamic Azad University, Central Tehran BranchTehran,Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to assess the need for the use of information technology in advancing the organizational goals of municipalities using a descriptive-analytical method. The type of research is applied. The results show that organizations in their competitive environment are required to respond quickly to the needs of stakeholders and should be able to accelerate the decision-making process by using new tools. In the meantime, the extent and complexity of urban issues and the increasing growth and development of cities have made the management of urban affairs a difficult task. In the last two decades, the term information technology or information and communication technology as an emerging and powerful phenomenon has found its global place and is now expected in the cultural, economic, social and political structures as well as in the traditional foundations of administration. Communities, fundamental changes occur and a new system of management is introduced. The development of information and communication technology has caused many changes in various fields, including the emergence of the city, the municipality and the e-citizen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • information systems
  • manpower
  • municipalities
آذر، ع.، و مؤمنی، م.، 1371، آمار و کاربرد آن در مدیریت و تحلیل آماری. تهران، جلد دوم، سمت.
ابراهیمی، ا.، و صالحی صدقیانی، ج.، 1379، آمار و کاربرد آن در مدیریت و (2 و 1)، تهران، نشر هوای تازه، چاپ دوم.
ابراهیمی، ا.، و صالحی صدقیانی، ج.، 1380، تحلیل آماری پیشرفته، تهران، نشر هوای تازه.
احمدی، م.، 1381، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT) / سیستم­های اطلاعاتی (IS) بر سهم بازار، دسترسی به منابع و زمان انجام کارها، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
اخوان نیاکی، ا.، 1380، مقایسه متدولوژیهای ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی، تهران، انتشارات انستیتو ایزا ایران، چاپ اول.
اوتارخانی، ع.، 1382، تأثیر فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات و ارتباطات سازمانی، پیام مدیریت، شمارة 1، ص 122-111.
بیات، م.ک.، 1381، تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و مدیریت کتابخانه­های دانشگاه علامه طباطبایی، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
بی­نام، 1370، نیروی انسانی (رکن یکم)، تهران، هیئت علمی دافوس، دانشگاه امام حسین (ع)، ص 11-2.
ترابی و روحی، 1379، بسیج در پرتو قانون، تهران مرکز تحقیقات سپاه، ص 74.
ثاقب تهرانی، م.، 1380، مدیریت فن­آوری اطلاعات، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
جانسون، ر.، وباتاچاریا، 1381، آمار (اصول و روشها)، جلد دوم، تهران، ترجمة دکتر فتاح میکائیلی، چاپ اول، انتشارات ارکان.
جعفری، ح.، 1380، تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن در مدیریت و سازمانها، ماهنامه رفاه، شماره 35، دیماه.
جنیفر، ر.، 1380، مبانی سیستم­های اطلاعاتی، زهرا سیف کاشانی و نجمه افغانی، تهران، سمت، چاپ اول.
حسن آقایی، ک.، 1383، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
خلیل، ن.، و دانشوری، ا.، 1377، روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، تهران، نشر آرویز.
دفت، ر.، 1377، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دون، و.، 1373، سیستم­های اطلاعات استراتژیک در ژاپن، ترجمه، سازمان بهره­وری ملی ایران، تهران.
رابینز. ا.پ.، 1377. رفتار سازمانی (نظریه­ها، کاربردها)، ترجمه، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، چاپ اول.
رضائیان، ع.، 1379، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران، سمت، چاپ اول.
رضائیان، ع.، 1380، سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات)، تهران، سمت.
رضائیان، ع.، 1380، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
رضائیان، ع.، 1382، مدیر عصر اطلاعات، پیام مدیریت، شماره 1، 42-24.
شریف، ن.، 1367، مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، ترجمة رشید اصلانی، تهران، وزارت برنامه و بودجه.
صرافی­زاده، ا.، و علی پناهی، ع.، 1380، سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، تهران، نشر میر.
فلاح همت­آبادی، ک.، 1382، تأثیر فناوری اطلاعات بر مسائل ساختاری سازمان: تمرکز در تصمیم­گیری، پیچیدگی سازمانی و رسمیت سازمانی (مطالعة موردی: شرکت همکاران سیستم)، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس.
کنت سی، ل.، وجین پرسین، ل.، 1377، نظامهای اطلاعات مدیریت سازمان فن­آوری، تهران، ترجمه، عبدالرضا رضایی­نژاد، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی رسا.
مبارکی، م.ح.، 1380، بررسی اثرات بکارگیری فن­آوری اطلاعات و سیستم­های اطلاعاتی در موفقیت سازمانهای صنعتی، رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
مرندی، م.، 1380، بسیج در اندیشه امام خمینی (ره)، تهران، مرکز تحقیقات سپاه.
منصور، ج.، 1383، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر آگاه، ص 83.
کریمی، یوسف، (1379)، روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اس‍م‍اعی‍ل‌ زاده‌ ک‍ن‍دج‍انی‌، ه‍ادی(1383)، دس‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ وارزی‍اب‍ی‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ م‍دلی م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی
ثاقب تهرانی، مهدی و شبنم تدین(1380) مدیریت فناوری اطلاعات، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
عمید، امین و سیده معصومه غمخواری(1388)، تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه صنایع کوچک و متوسط، نشریه چشم­انداز مدیریت، شماره 32، ص 183 - 202.
فتحیان، محمد و سید حاتم مهدوی نور(1387)، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ششم، تهران، ص 21 -29.
قلی پور، رحمت ا... (1381)، طرح پژوهش و بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال نیروی کار، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ص 127 - 154.
گودرزی، آتوسا و حیدر زبیدی (1387)، بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک­های تجاری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، ص 111 -140.
مؤمنی، هوشنگ(1380)، مدیریت فناوری های اطلاعات و ارتباطات،‌مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران.
مؤمنی، منصور (1386)،تحلیل­های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ، نشرکتاب نو، تهران.
شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن (1380)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن، چاپ دوم.
خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، فورژان، چاپ اول.
م‍ظاه‍ر ت‍ه‍را‌نی، مین‍ا(1391)، ت‍اثیر‍ ه‍م‍راس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ارب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ع‍اون‌، رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی.
آذر، عادل و مومنی، منصور(1390)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، تهران، سمت، چاپ هجدهم.
کرمییان، فاطمه(1391)، سنجش آمادگی سازمان برای همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در صنعت قطعه سازی خودرو(مورد بررسی: شرکت های قطعه ساز خودرو در استان های گیلان و آذربایجان شرقی)، پایان نامه کارشناسی به راهنمایی دکتر علی عطافر.
تقوا محمدرضا، حاجی زاده پیمان، (1388)، سنجش بلوغ همسویی راهبردهای فناوری اطلاعات و کسب و کار در سازمان مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک
اسماعییل پور رضا، مباشر امینی رمضان علی، کریمیان فاطمه، میرحسینی سیده سکینه، (1389)، تحلیلی برتعیین جایگاه عوامل موثربرهمسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کارمطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو گیلان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی.
بهارلو لیلا، تاج فر امیرهوشنگ، کریم زادگان مقدم داود، (1391)، ارائه راهکار برای همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار جهت افزایش توانمندی، اولین همایش فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری، دانشگاه پیام نور.
اعرابی سید محمد، حقیقت ثابت حسین، (1387)، الگوی عقلانی هماهنگی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ص 21 - 29.
علی پور پیجانی، افشین، (1383)، شناسایی عوامل اساسی همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب وکار سازمان، پایان نامه کارشناسی به راهنمایی دکتر فتاح میکاییلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.