نقش تنوع فرهنگی در بروزمعضلات اجتماعی شهری (مطالعه موردی منطقه 14 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ،سمنان،ایران

چکیده

شهر پدیده ای زنده و پویاست و مدیریت آن مستلزم شناخت ویژگی ها و مقتضیات آن است. اصلی ترین عامل هویت و شکل گیری مشخصات شهرها را در دلایل پدیدآمدن آن ها می توان جست. شهرهایی که در یک روند غیر تکوینی و در اثر نیازمندی های شغلی، اقتصادی، آموزشی و غیره در اثر مهاجرت شکل گرفته اند، تا دستیابی به مفهوم فراگیر شهر، راه زیادی دارند. در واقع علل پیدایش شهرها می تواند ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و حتی کالبدی آن ها را برای ما تشریح کند.
این پژوهش بنا به ماهیت موضوع و اهداف نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری 100725 نفرحجم نمونه 384 نفر می باشد تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS، آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته ها نشان می دهد فرضیه اول ضریب همبستگی پیرسون(391/0) و فرضیه دوم تحلیل T میانگین (29/3) بزرگتر از میانگین جامعه(3) می‎باشد.بنابراین هر دو فرضیه مورد تایید قرار می گیرند.
استفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود در ساختار اجتماعی قومیت های ساکن در منطقه 14 شهر تهران میتواند در احیای فرهنگ و عوامل فرهنگی همانند وجود نهادهای محلی، نهادهای مذهبی، افراد معتمد در محلات و... موثر باشد و بر کاهش معضلات اجتماعی تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Diversity in Urban Social Problems (Case Study of District 14 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • abbas arghan 1
  • azam molaei 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Semnan, Iran
2 PhD Student, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

The city is a living and dynamic phenomenon and its management requires knowing its features and requirements. The main factor of identity and the formation of characteristics of cities can be found in the reasons for their emergence. Cities that have been formed in a non-formative process and as a result of migration due to job, economic, educational, etc. needs have a long way to go to achieve a comprehensive concept of the city. In fact, the reasons for the emergence of cities can explain their social, cultural and even physical structures.
This research is descriptive-analytical based on the nature of the subject and goals. The statistical population is 100725. The sample size is 384. Data analysis was performed using SPSS software, t-test and Pearson correlation coefficient.
The results show that the first hypothesis of Pearson correlation coefficient (0.391) and the second hypothesis of mean T analysis (3.29) is larger than the population mean (3). Therefore, both hypotheses are confirmed.
Using the existing social capacities in the social structure of ethnic groups living in the 14th district of Tehran can be effective in reviving culture and cultural factors such as the existence of local institutions, religious institutions, trusted people in neighborhoods, etc. and be effective in reducing social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Diversity
  • Citizenship Culture
  • Social Problems
  • District 14 of Tehran
الوانی، سیدمهدی، توکلی، عبدالله، همایون،محمد هادی و محمدحسین باقریفرد(1395) بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی، دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، شماره هفتم، پاییز و زمستان، صفحه 54-33
امین نیری، بهناز و پیوسته گر، یعقوب(1399)کاربرد تحلیل فازی ویکور در جانمایی فضاهای آموزشی در سطح نواحی شهری مطالعه موردی:منطقه 14 کلانشهر تهران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره 56، بهار،صفحه 260-241
بابائی فرد، اسدالله(1389)توسعة فرهنگی و توسعة اجتماعی در ایران، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37، صفحه56-7
بخارایی، احمد،شربتیان، محمد حسن و کبیری، لیلا(1396) تحلیل جامعه شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی(مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)، جامعه شناسی کاربردی سال بیست و هشتم، شماره پیاپی66، شماره دوم، تابستان، صفحه 279-216
پروین، ستار و درویشی فرد، علی اصغر(1394) خرده فرهنگ فقر و آسیب های اجتماعی در محلات شهری،فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 23، تابستان، صفحه89-51
پناهی، محمد حسین(1394)توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 22 ،بهار، صفحه23-1
پیران، پرویز، رفیعیان، مجتبی، رضائی، میثم و دهقان، هما(1395) ،شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نهادهای اجتماعی در مدیریت هر چه بهتر محلات؛ نمونه موردی: محلات واقع در شهر فردوسیه - شهرستان شهریار، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، تابستان، صفحه 22-1
ترکمان، احمد، قائد، مجتبی و شمتوب، سوگل(1396)، پاتوق، فضای جمعی شهری و معماری و محل تعاملات اجتماعی و فرهنگی (نمونه موردی شهر برازجان)، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هشتم، شماره سی و یکم، زمستان، صفحه 248-225
توسلی، غلامعباس. و نجاتی حسینی، سیدمحمود.(1383) واقعیت‌های اجتماعی شهروندی در ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره دوم، صص 32-62.
حاجی تبار فیروزجائی، حسن(1398) نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالشها و راهکارهای مقابله با آن، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره پنجاه و شش، تابستان، صفحه68-47
خلفی، شهلا. (1383). مطالعه عوامل اجتماعی مؤثّر بر میزان پایبندی به اخلاق شهروندی در میان شاغلین مراکز دانشگاهی مورد شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.
رفیعی،حسن،مدنی­قهفرخی،سعید و وامقی، مرونه(1387) مشکلات اجتماعی در اولویت ایران،مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1و2، بهار و تابستان،صفحه 208-184
ستوده، هدایت الله. (1385). آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور.
سخاوت، جعفر. (1377). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
شاه جهان پور،سعید(1396)،نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم، فصلنامه علمی- حقوقی قانونی ار - دوره چهارم- زمستان، صفحه 72-61
شاه طالبی، بدری، قلی زاده،آذر و شریفی،سعید(1389)، تدوین مؤیفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ارزش ها وهنجارها برای دانش آموزان دوره راهنمایی، فصنلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، دور اول، شماره 3،پاییز، صفحه74-57
شربتیان، محمد حسن. (1387). « تأملی بر مبانی فرهنگ شهروندی و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن»، فصلنامه فرهنگی- پژوهشی فرهنگ خراسان جنوبی، ش 9 و 8، سال دوم و سوم، صص 119-154.
شماعی،علی، عین شاهی میرزا، محمد و ملکان، جواد(1391) بررسی عوامل و پدیده های مؤثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تأکید بر مناطق حاشیه نشین)، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره 21، شماره 83، شماره پیاپی 83،پاییز، صفحه50-45
شهرداری منطقه 14(1399) نقشه موقعیت منطقه
طالب، مهدی،نجفی اصل، زهره و احمدی اوندی، ذوالفقار(1396) مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع های دسته جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه)، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 11 ،شماره 4 ،تابستان، صفحه102-71
قلتاش، عباس(1391) مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت بررسی تطبیقی رویکردها و دیدگاه های تربیت شهروندی، پژوهش نامه تعلیم وتربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، دور 2، شماره 1، شماره پیاپی،3، پاییز،64-47
کیویستو، پیتر. (1378 اندیشه‏های بنیادی در جامعه‏شناسی، ترجمه‏: منوچهر محسنی، تهران: انتشارات نشر نی.
گل‌محمدی، احمد(1381) هویت ملی و جهانی شدن، تهران: نشر نی
محسنی، رضا علی(1395)تبیین رابطه بین قومیت و جرم: یک پژوهش میدانی دربسترجغرافیایی فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،دوره هشتم،شماره 27، بهار، صفحه 28-1
محمدی، زهرا،1398، مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی با شهروندی فرهنگی (مورد مطالعه: شهر کرج)، مجله مدیریت فرهنگی سال دوازدهم، شماره 43، بهار، صفحه 44-29
مرادی، علیرضا و رشید پور،علی(1392) نقش خلاقیت در فرآیند حل مسائل فرهنگی از طریق هم افزایی فرهنگی، مجله مهندسی فرهنگی،سال هشتم - شماره 78، صفحه177-158
مرکز آمار ایران(1399)نتایج سرشماری نفوس و مسکن، شهرستان تهران، شهر تهران
مهری السادات،نعمتی(1396)، فرهنگ شهرنشینی درکلانشهرتهران،رشد آموزش جغرافیا،دورۀ سی و دوم، شمارۀ 2، زمستان،صفحه53-48
نیازی، محسن،قبائی آرانی، محدثه و عسکری کویری، اسماء(1395)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی(با تأکید برسبک زندگی و فرهنگ شهروندی) مطالعه موردی: شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال دوم، شماره ششم، تابستان، صفحه232-201
همتی، رضا و احمدی، وکیل(1393) تحلیل جامعه شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیین کننده آن (مورد مطالعه: شهر ایوان)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 18،بهار، صفحه182-139
 
Akar, B. (2012). Teaching for Citizenship in Lebanon: Teacher Talk About the Civics Classroom. Teaching and Teacher Education, No. 28, pp. 470-480
Bellamy, Richard, 2008, Citizenship: a Very Short Introduction, Oxford: University press.
Goode, l. (2010) "Cultural Citizenship Online: The Internet and Digital Culture", Citizenship Studies, 14 (5): 527- 542
Isin EF & Turner BS. (2002). Citizenship studies: an introduction, in Engin F Isin & Bryan S. Turner. (eds.). Handbook of citizenship studies. London: Sage.
Vanoenen, G. (2010) "Three Cultural Turns: How Multiculturalism, Interactivity and Interpassivity Affect Citizenship". Citizenship Studies, 14(3): 293 -306.