ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

افزایش جمعیت و رشد روزافزون آن در شهرها مسایل ومشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است. آلودگیهای زیست محیطی و صوتی از مهمترین مشکلات است.یکی از راهکارهای موثر در کاهش این مشکلات استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است. وجودپایانه در شهرها، از اصلی ترین نیازها و مطالبات مردم است. پایانه ها به عنوان مفصل ارتباطی جاده های برونشهری و درونشهری، مانع تردد اتوبوس ها به داخل شهرها می شوند و از اینرو در بهبود وضعیت ترافیک،کاهش آلودگی های زیست محیطی شهرها و ایجاد امنیت، آرامش، هدایت و مدیریت سفرها نقشی سازنده و ارزنده ایفا می کنند. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بررضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی شهر سمنان انجام گرفته است که به منظورتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ازنرم افزارSPSS، و آزمونT و روش آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است.جامعه آماری 141212‌نفرساکن‌‌در منطقه یک شهر سمنان می باشد. و حجم نمونه انتخابی 50 نفر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فرضیه اول مؤلفه ارتقا کاهش مدت زمان انتظار برای اتوبوس با میانگین میانگین 26/3 ، مولفه تعداد اتوبوس ها با میانگین 24/3 و مولفه کیفیت سیستم سرمایشی گرمایشی در اتوبوس با میانگین 21/3 و در فرضیه دوم مؤلفه افزایش ساعات کار و سرویس دهی با میانگین 25/3، مولفه افزایش تجهیزات و امکانات موجود در ایستگاه ها (وجود سایبان، نیمکت، روشنایی و...) با میانگین 22/3 و مولفه افزایش تجهیزات داخلی اتوبوس ها نظیر صندلی ها، میله های اتوبوس، صحت و رنگ آمیزی با میانگین19/3 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. نتایج بیانگر کیفیت بسیار نامطلوب وضعیت کنونی خدمات اتوبوسرانی شهر سمنان که باعث کاهش میزان استفاده از این سیستم را نشان می دهد و به منظور ایجاد رضایتمندی در جهت استفاده از این سیستم حمل و نقل افزایش خدمات ضروری می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective factors on satisfaction of Semnan bus system

نویسندگان [English]

  • abbas arghan 1
  • mehro bostansheren 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Semnan, Iran
2 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

The increase in population and its increasing growth in cities has caused many problems for citizens. Environmental and noise pollution is one of the most important problems. One of the effective ways to reduce these problems is to use public transportation. The aim of this study was to evaluate the factors affecting the satisfaction of Semnan bus system. In order to analyze the data and test the hypotheses, SPSS software, T-test and inferential statistics method (Pearson correlation coefficient) were used. ‌‌It is a city in Semnan. And the selected sample size is 50 people. Findings show that in the first hypothesis, the component of improving the reduction of waiting time for buses with an average of 3.26, the component of the number of buses with an average of 3.24 and the component of quality of heating and cooling system in buses with an average of 3.21 and in the hypothesis The second component is the increase of working hours and service with an average of 3.25, the component of increasing the equipment and facilities available in the stations (presence of canopies, benches, lighting, etc.) with an average of 3.22 and the component of increasing the internal equipment of buses such as seats , Bus bars, accuracy and color with an average of 3.19 were ranked first to third. The results show the very poor quality of the current situation of bus services in Semnan, which reduces the use of this system and in order to create satisfaction in using this transportation system, it is necessary to increase services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • public transportation
  • bus system
  • Semnan city
ابراهیم زاد، عیسی، دارایی، مرضیه و دارایی، ابوالفضل،1394، تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگر ی شهر سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز،صفحات 60-43
احمدی، سید محمد،1389، شناسایی شبکه اتوبوسرانی شهر اهواز به منظور ارتقاء حمل و نقل شهری،پایان نامه کارشناسی ارشد،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،به راهنمایی دکتر پروانه شاه حسینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
افندی زاده زرگری، شهریار و ، افونیان، مجید رضا،1382، طراحی شبکه حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه، فصلنامه امیر کبیر، شماره 54، صفحات 585-578
بیضایی، سید ابراهیم، 1382، اصول کاربردی اقتصاد حمل و نقل، سمت، تهران.
پرنیان، بهمن، 1375، بررسی وضعیت موجود مدیریت حمل و نقل درون شهری در ایران، وزارت کشور، تهران
تقوایی، مسعود، وفایی، ابوذر،1387،برنامه ریزی و مدیریت سیستم اتوبوسرانی درون شهری با تأکید برایستگاه های اتوبوس شهر کاشان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی) جلد 32،شماره 4، صفحات46-19
 جهانشاهی، کاوه، 1387، حمل و نقل، کاربری زمین و توسعه پایدار، مجله جستارهای شهرسازی، ش 26-27
حاتمی نژاد، حسین، احمد، احمد پو، فرجی سبکبار، حسنعلی و عظیمی، آزاده،1392، سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه البرز جنوبی، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره نهم، صفحات 123-105
حیدری اناری، علی و شجاعی، امیرعباس،1396، رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 52 ، پاییز،صفحات159-167
رضویان، محمد تقی، 1388،حمل و نقل چشم انداز جهانی و ایران، نشر طلیعه سبز. تهران
زیاری،کرامت الله، حاجی شریفی، آرزو و رمضان زاده،1392، بررسی میزان رضایتمندی از سیستم BRT مطالعه موردی خط(3) پایانه علم و صنعت- خاوران،مجله علمی پژوهشی برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) سال سوم،شماره اول (پیاپی8) بهار، صفحات 74-57
ساجدی نژاد،آرمان و حسن نایبی،عرفان،1395،طراحی سامانه های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون شهری،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و یکم، شماره چهارم، شماره پیاپی123 زمستان، صفحات73-60
سازمان اتوبوسرانی شهر سمنان،1399، گزارش آماری از سیستم اتوبوسرانی شهر سمنان
شهرداری سمنان(1399) "مشخصات محلات منطقه یک شهر سمنان"، شهرداری منطقه یک
شهرداری شهر سمنان،(1394)­، "طرح جامع شهر سمنان"، آرمانشهر، خصوصیات کالبدی شهر، جلد چهارم، صفحات154
قربانی،محمد،حیدری کمال آبادی، رضا و کریمویی، حمید رضا،1389، ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوسرانی شهری،مشهدپژوهشی، سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان، صفحات47-25
مرکزبهداشت­شهر سمنان(1399)، "آمارنامه جمعیتی محلات شهر سمنان"، منطقه یک
مشیری نژاد، فرشاد و نظرپور، عباس،1396،بررسی میزان رضایت شهروندان از سیستم حملو نقل عمومی شهر رشت،نخستین همایش ملی دانشجویی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،رشت دانشگاه گیلان
میرزاعلیان،علی،1377، بررسی مسائل اجتماعی وسایل حمل و نقل عمومی وضع موجودشرکت واحد اتوبوسرانی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
Friberg, L. (2002). Innovative Solutions for Public Transport, Curitiba, Brazil, Sustainable Development International, 153- 157
Grave, S. (2004). Urban transportation system. Retrieved December 8, 2004, from www. Digital engineering library com.
Sperling, Daniel., Gordon, Deborah. (2009). Two Billion Cars: Driving Toward Sustainability, Oxford Uni-Versity Press.
 
United Nations. (2007). Urban indicators database. United Nations Habitat. Nairobi:
Vuchic, Vukan R.(2002) Urban Public Transportation Systems, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA