آینده پژوهی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی/ واحد لرستان/ خرم‌آباد/ ایران/

2 دانش آموخته دکتری آمایش محیطی دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده علوم زمین/ گروه جغرافیای انسانی/تهران/ ایران/

3 استادیار دانشگاه دامغان/ دانشکده علوم زمین/ گروه ژئومورفولوژی / دامغان/ ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پیش روی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان لرستان تدوین شده است، جامعه آماری مورد مطالعه، کارشناسان و خبرگان موضوع مورد مطالعه( کارشناسان گردشگری و ورزشی) می باشند که با نظر خواهی از آنها، عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر وضعیت موجود و آینده گردشگری ورزشی استان لرستان استخراج شدند، پس از مشخص شدن میزان اثرگذاری و‌اثرپذیری هریک از عوامل و یا به عبارت دیگر تعیین میزان قدرت نفوذ و وابستگی هریک از عوامل اثرگذار برگردشگری ورزشی، هرکدام از عوامل مذکور با استفاده از نرم افزار میک مگ در خوشه های (مدیریتی، کالبدی و اجتماعی- اقتصادی) طبقه بندی شدند، سه سناریور برای آینده گردشگری ورزشی در استان لرستان تحت عناوین: سناریوی اول لرستان قطب گردشگری ورزشی طبیعت محور غرب کشور(خوش بینانه)، سناریوی دوم: بینابین لرستان در مسیر توسعه گردشگری ورزشی طبیعت محور و لرستان مهجور از توسعه گردشگری ورزشی طبیعت محور(بدبینانه) ارائه شد، محتمل ترین سناریو برای آینده گردشگری ورزشی استان لرستان، سناریو لرستان در مسیر توسعه گردشگری ورزشی طبیعت محور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future study of nature tourism based on nature in Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Maryam Beyranvandzadeh 1
  • Hedayatollah Darvishi 2
  • Esmaeil Najafi 3
1 PhD in Geography and Urban Planning and University Jihad Researcher / Lorestan Branch / Khorramabad / Iran /
2 104 / 5000 Translation results PhD student in Environmental Management, Shahid Beheshti University / Faculty of Earth Sciences / Department of Human Geography / Tehran / Iran /
3 Assistant Professor Damghan University / Faculty of Earth Sciences / Department of Geomorphology / Damghan / Iran
چکیده [English]

Future study of nature tourism based on nature in Lorestan province
Abstract
The present study has been compiled with the aim of future analysis of the situation of nature-based sports tourism in Lorestan province. On the current and future situation of sports tourism in Lorestan province were extracted, after determining the degree of effectiveness and impact of each factor or in other words determining the degree of influence and dependence of each of the factors affecting sports tourism, each of the above factors using software Mick Mag tools were classified into clusters (managerial, physical and socio-economic), three scenarios for the future of sports tourism in Lorestan province under the following headings: Lorestan first scenario, nature-oriented sports tourism hub in the west of the country (optimistic), second scenario: intermediate Lorestan was presented in the path of development of nature-based sports tourism and Lorestan was left out of the development of nature-based (pessimistic) sports tourism. The most probable scenario for the future of sports tourism in Lorestan province is Lorestan scenario in the development of nature-based sports tourism.
Keywords: Sports Tourism, Nature Oriented, Futurology, Lorestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Tourism
  • Nature Oriented
  • Futurology
  • Lorestan
اسدی، حسن و همکاران(1394)، مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره1، شماره پیاپی 1، صص 15-1.
آدمی، معصومه و حسین پناهی(1395)، قابلیت سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، صص64-55.
پاییز، صص 20-1.
بیرانوندزاده، مریم(1399)، طرح پژوهشی ظرفیت سنجی و تعیین مسیر گردشگری ورزشی طبیعت محور استان لرستان، کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.
حسنی، علی و معصومه رحیم زاده(1398)، آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص 148-135
 درویشی، هدایت اله و  همکاران(1399)، تحلیل فرصت‌ها و قابلیت‌های آیندة گردشگری ورزشی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین نمونة پژوهش: استان لرستان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79
غفوری، فرزاد(1393)، الگوی توسعه ی گردشگری بر مبنای توسعه ی بازی های بومی و محلی در کشور، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 24.
فراهانی،  ابوالفضل و همکاران(1396)، اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان،   پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، صص113-107.
فروزانفر، محمد حسین و نجفی پور، امیر عباس و محمد آبادی، مهدی و رضایی، روح الله،1393،چالشهای گردشگری ورزشی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه گردشگری ورزشی در ایران،نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه،شیرازhttps://civilica.com/doc/314641
معصومی جناقرد، عیسی و همکاران(1397)، امکان‌سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)،  نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا،    جلد ۲۲ شماره ۴ ، صص ۲۸-۵۴.
مهدی زاده عباس و همکاران(1393)، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT  ، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره4 پیاپی(8)، صص 36-23.