ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی‌های گردشگری بندر دلوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده علوم انسانی،گروه شهرسازی،اهواز،ایران

2 استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده علوم انسانی،گروه شهرسازی،اهواز،ایران

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بدون آگاهی از امکانات موجود در هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی علمی و اصولی وجود نخواهد داشت.درواقع شناخت توانهای طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در هرمنطقه، به برنامه ریزان این امکان را میدهد تا براساس وضع موجود و توان های منطقه، توسعه و جهت آن را شناسایی کند. این پژوهش با هدف ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی‌های گردشگری بندر دلوار انجام شده، دارای روش تحقق توصیفی – تحلیلی میباشد. حجم نمونه که پرسشنامه در میان آنها توزیع شده 50 نفر می باشد. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون T استفاده شده است. یافته ها نشان داد که توسعه گردشگری در شهر دلوار از جنبه اقتصادی با توجه به نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه که میانگین 69/3 بدست آمد حاکی از تاثیرگذاری بسیار بالای این شاخص است. بر این اساس میتوان اذعان داشت که در راستای کاهش موانع فراروی توسعه پایدارگردشگری و نقش روند توسعه بر توسعه پایدار شهر، توجه داشت. نتایج حاکی از آن است که با شناسایی توانایی های گردشگری در نواحی مختلف کشور از جمله نواحی ساحلی شهری، اقدامات و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت گردشگری با کمک مدیران شهری در این نواحی صورت بگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the tourism capacities and capabilities of Delvar port

نویسندگان [English]

  • marzeyeh khalifeh 1
  • behnaz babaeimorad 2
1 PhD Student in Urban Planning, Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Department of Urban Planning, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Department of Urban Planning, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Industrial tourism, the development of which requires sufficient knowledge and understanding of economic, social and cultural issues and factors. Without being aware of the facilities available in each region, there will be no possibility of scientific and principled planning and forecasting. , Develop and identify its direction. This research has been done with the aim of evaluating the capacities and capabilities of tourism in Delvar port and has a descriptive-analytical realization method. The sample size among which the questionnaire was distributed is 50 people. T-test was used for analysis. Findings showed that the development of tourism in the city of Delvar from the economic point of view according to the results of completing the questionnaire, which averaged 3.69, indicates a very high impact of this index. Based on this, it can be acknowledged that in order to reduce the obstacles to sustainable tourism development and the role of development process on sustainable development of the city, attention was paid. The results indicate that by identifying tourism capabilities in different parts of the country, including urban coastal areas, useful measures and programs to make optimal use of these potentials, as well as the development and expansion of positive tourism effects with the help of city managers in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • coastal tourism
  • coastal area
  • port city
  • Delvar port
امینی نژاد، غلامرضا و زنده بودی،یاسر،1397، ارزیابی شاخص های توسعة پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعة موردی شهرستان تنگستان،فصلنامه روستا و توسعه،سال 21،شماره4،زمستان،صفحات 28-1
پیردشتی،حسن و مرتضی پور،احمد،1394، بررسیفعالیتگردشگریساحلیونقشآندرتوسعهپایدار (نمونهموردیسواحلدریایخزر)،همایش ملی فرهنگ،گردشگری و هویت شهری،موسسه مهراندیشان ارجع
جهانیان، منوچهر وزندی، ابتهال،1389، بررسیپتانسیلهایاکوتوریسممناطقکویریوبیابانیاطرافاستانیزد بااستفادهازالگویتحلیلswot، پژوهشهایجغرافیایانسانی،شماره 74،زمستان،صفحه74-61
حاتمی نژاد، حسین و شریفی،امیر،1394، بررسینقشگسترشگردشگریشهریبرتوسعةپایدارشهری (نمونةموردی:شهرسنندج)گردشگریشهری،دورة2،شمارة1،بهار،صفحات74-61
درویشی،رضا، رضائی،محمدرضا و شمس الدینی،علی،1397،بررسینقشگردشگریساحلیدرتوسعهاقتصادیازنظرشهروندان(مطالعهموردی:بندردیلم)، فصلنامهعلمیپژوهشی جغرافیا(برنامهریزیمنطقهای) سالهشتم،شماره4،پاییز، صفحات426-411
رفیعی، غزاله، کافی، محسن و  نهیبی، سارا،1397، رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی؛ سواحل حاشیه بندر بوشهر)، هویت شهر شماره سی و چهارم/ سال دوازدهم/ تابستان،صفحات54-41
سجادی،ژیلا،رضویان،محمدتقی،حیدری،جهانگیر و جمالی،حسین،1397،نقشمدیریتشهریدرتوسعه یپایدارگردشگریساحلیازدیدگاهجامعه ی میزبان(مطالعه یموردی:شهربوشهر)، نشریهپژوهشوبرنامهریزیشهری،سال9،شمارۀپیاپی33،تابستان،صفحات 16-1
سلمی­کیانی،صدیقه،صادقیان بروجنی، نجمه و نوروزی اورگانی،اصغر،1399، شناسایی اثرات و تحلیل نقش گردشگری در رضایتمندی و حمایت ساکنان مقاصد گردشگری(مطالعه موردی گردشگاه سیاسرد بروجن) مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری، شماره 24، پاییز، صفحات 229-205
شهیکی تاش، مهیم،رییسی،ابوبکر و سالار زهی،حبیب الله،1399، تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز،مجله روستا و توسعه، شماره 91،پاییز، صفحات 186-153
ضیایی، محمود، محمودزاده، سید مجتبی، شاهی، طاهره، 1396، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده ‌سازی مدیریت زنجیرة تأمین سبز در صنعت گردشگری، جغرافیا و توسعه، دورة 15، شمارة 46، زاهدان، 19- 34.
علیاکبری، اسماعیل و  اسماعیلی،بنفشه،1395، توسعهگردشگریبومیوپایدارینظامسکونتگاهیحاشیهکویر، فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالیازدهم،شماره36،زمستان، صفحه29-1
علی پور، عباس، علی پوری، احسان و حمیدی، محمد سعید،1399، تحلیلفضاییظرفیتتوریسمنواحیکویروبیابانونقشآندرپایداریاجتماعی مورد:استانیزد، نشریهتحلیلفضاییمخاطراتمحیطی،سالهفتم،شماره 1،بهار،صفحه 120-107
فیضی، سلمان،حیدری چنانه، رحیم و روستایی،شهریور،1399،بررسی تاثیر برندسازی مقاصد بر توسعه گردشگری شهری(مورد مطالعه:کلانشهر تبریز) نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره 59، زمستان،صفحات 252-229
قدیری معصوم، مجتبی، حاتمی‌فر، پژمان، طباطبایی، سید مهدی، 1395، ارزیابی زنجیرة تأمین گردشگری روستایی، روستای مصر، فصلنامة مطالعات مدیریت گردشگری، سال 11، شمارة 35، تهران، 41- 62.
کرمی،فریبا،درخشان،الهام ،حسن زاده،مهرشاد و صفایی،امید،1396،رهیافتیبربهبودکیفیتخدماتگردشگریشهریبااستفادهازمدلسروکوال مطالعةموردی:شهریاسوج)،گردشگریشهری،دورة4،شمارة1،بهار،صفحات28-15
کریم پناه ، رفیق. ، 1384، تجزیه و تحلیل بوم گردی و نقش آن در توسعه منطقه از کردستان، پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، علوم انسانی دانشکده ، رشته آموزشی جغرافیای طبیعی.
کشاورز، مهناز، قدیریمعصوم، مجتبی، عیاشی، اطهره و سرپرست، حسین،1395،تحلیلراهبردهایتوسعهگردشگریپایداربراساسمدلماتریسداخلیخارجی" وتحلیل استراتژیک(swot) مطالعه موردی شهرستانخرمآباد، فصلنامهیعلمی-پژوهشیفضایجغرافیایی دانشگاهآزاداسلامیواحداهر،سالشانزدهم،شمارهی45،تابستان،صفحات46-21
 
Adriana, B.‚ 2009. Environmental supply chain management in tourism: the case of large tour operators‚ Journal of Cleaner Production, 17: 1385- 1392.
Cawley, M, Marsat, J, 2007, Promoting Integrated Rural Tourism: Comparative Perspectives on Institutional Networking in France and Ireland, Tourism Geographies 9(4
Dong,l.2004.waterfront development: a case study of Dalian.master of applied environmental studies in local economic development-tourism policy and planning,university of waterloo.canada
Forno,g.1985.genoa:cityport.in:cities port of the western mediterranean,urban renaissance in europe.proceedings of the international symposium from marseille. Septamber 27-28(pp75-84) strasbourg:council of europe
Hahm, J., & Severt, K. 2018. Importance of destination marketing on image and familiarity. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 1(1), 37-53.
López, M. F. B., Virto, N. R., Manzano, J. A., & Miranda, J. G. M. (2018). Residents' attitude as determinant of tourism sustainability: The case of Trujillo. Journal of Hospitality and Tourism Management, 35, 36-45.
MORETTI,M.2008, cities on water and water front regeneration:ii meeting rivers of change –river/cities.july 24th-24 th 2008 warsaw
Oila, M., K. Mrrtines& L. Gabriel,2012, "Tourism Management in Urban Region: Brazile Vest Urban Region", Journal of Sustainable Tourism, Vol. 29,Pp. 567- 569,
TOI. and CELB.‚ (2003). Supply Chain Management for Tour Operators: a Handbook on Integrating Sustainability into the Tour Operators’ Supply Chain Systems‚ Tour Operators Initiative, Center for Environmental Leadership in Business: Paris.
World Tourism Organization,2004, Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook, World Tourism Organization, Madrid,
Zhang, X., Song, H., Huang, G.Q., 2009, Tourism supply chain management: A new research agenda, Tourism Management‚ 30: 345- 358