تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی نمونه موردی (ایران و اقلیم کردستان عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد، ایران

3 دانش آموخته دوره دکتری جغرافیا سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ایران

چکیده

همکاری‌های مرزی سبب گرد هم آمدن جوامع دو طرف مرز می‌گردد و این عامل می‌تواند به‌صورت بالقوه برای تبدیل نمودن آنها به جوامعی توسعه‌یافته یاری رساند. هدف از تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تداوم همکاری مرزی بین ایران و اقلیم کردستان می‌باشد. روش‌شناسی حاکم بر تحقیق حاضر بر اساس پارادایم اثباتی و بر اساس روش کمی بوده و به دنبال شناخت مهم‌ترین عوامل و متغیرهای مؤثر بر تداوم همکاری‌های مرزی بین اقلیم کردستان عراق و ایران است. بدین منظور مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تداوم همکاری‌های مرزی در 6 بعد (سرزمینی، ژئوپلیتیکی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و دفاعی - نظامی) انتخاب شدند. یافته‌های میدانی تحقیق حاضر که برگرفته از نظرات نخبگان و کارشناسان مرتبط با مسائل مرزی بود نشان داد که 6 متغیر پیوستگی طبیعی مرز بین دو کشور، ایدئولوژی‌ها و راهبردهای دو کشور هم‌مرز، منابع مشترک مرزی، زبان مشترک بین ساکنین دو سوی رز، تروریسم بین‌المللی و ... از جمله مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پایداری همکاری‌های مرزی بین منطقه خودمختار کردستان عراق و ایران محسوب می‌شوند. در نهایت می‌توان گفت که به‌منظور بهبود وضعیت همکاری بین این دو منطقه ابتدا باید راهبردها و سیاست‌هایی متناسب با شرایط هر دو منطقه تدوین نمود تا بتوان در نهایت به پایداری در همکاری‌های مرزی و بهبود وضعیت منطقه دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the sustainability of cross-border cooperation in a case study (Iran and the region of Iraqi Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • mohsen janparvar 1
  • sajed bahramijaf 2
  • reyhane salehabadi 3
  • darya mazandarni 3
1 Assistant Professor of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD Student in Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Literature and Humanities, Mashhad, Iran
3 PhD student in Political Geography, Tarbiat Modares University, Faculty of Literature and Humanities, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cross-border cooperation brings together communities on both sides of the border, and this can potentially help transform them into developed communities. This study aims to investigate the factors affecting the continuation of border cooperation between Iran and the Kurdistan region of this region. It is necessary to pay attention to this issue, as the Kurds can be effective in the geopolitical future of the region and can be used as a force for the political balance of the region. The methodology of the present study is based on a positive paradigm and a quantitative method and seeks to identify the most important factors and variables affecting the continuation of border cooperation between the Iraqi Kurdistan region and Iran. For this purpose, the most important factors affecting the continuity of cross-border cooperation in 6 dimensions (territorial, geopolitical, political, social and cultural, economic and defense-military) were selected. The field findings of the present study, which were taken from the opinions of elites and experts related to border issues, showed that the 6 variables of natural border continuity between two countries, ideologies and strategies of two neighboring countries, common border resources, common language between residents Border crossings, international terrorism, etc. are among the most important variables affecting the stability of border cooperation between the autonomous region of Iraqi Kurdistan and Iran. Finally, it can be said that in order to improve the cooperation between the two regions, strategies and policies should be developed in accordance with the conditions of both regions in order to achieve stability in border cooperation and improve the situation in the region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Cooperation
  • Iran
  • Iraqi Kurdistan Region