بررسی جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان در تثبیت بحران امنیتی منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، تهران، ایران

چکیده

مناطق قبیله ای فدرال پاکستان برای قدرتهای صنعتی فرامنطقه ای یک خلاء موثر امنیتی در مسیر مبادلات تجاری شرق به غرب جهان جهت نظارت بر عملکرد چین و روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان غول های تجاری- صنعتی، همچنین کنترل بر ذخایر معدنی و مسیرهای ترانزیت انرژی، شناخته می شود. دراین مقاله با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان در گسترش بحران امنیتی در منطقه چگونه ارزیابی می شود به این نتیجه می رسیم که مناطق قبیله ای فدرال به دلیل خلاء های قانونی ناشی از عدم نظارت دولت مرکزی و تام الاختیار بودن روسای قبایل در فرایندهای حقوقی، بستر مساعد برای نگهداری، رشد، پرورش و آموزش گروههای رادیکالیسم اسلامی به عنوان بازوهای فوق العاده موثر قدرتهای صنعتی برای اجرای طرح های اقتصادی-امنیتی ایجاد کرده است، که این موضوع می تواند ناامنی و بی ثباتی بوجود آورد و بحران امنیتی در منطقه را گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Position of the Pakistani Federally Administered Tribal Areas (FATA) in Stabilizing the Region’s Security Crisis

نویسنده [English]

 • mariam verij kazemi
PhD Student in Political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Department of Geography, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessing the Position of the Pakistani Federally Administered Tribal Areas (FATA) in Stabilizing the Region’s Security Crisis
Pakistani tribal areas is an effective security vacuum for extra-regional industry in the East-West trade route to monitor the performance of china, Russia and Southeast Asia as trade –industrial giants, as well as control over mineral reserves and transit routes. Also energy is known there. In this article, using descriptive –analytical method, while answering the question of how the position of Pakistan Federal Tribal Areas in the spread of security crisis in the region is evaluated, we conclude that federal tribal areas due to legal gaps, lack of central government supervision and the full authority of tribal leaders in legal processes has created a favorable environment for the maintenance, growth, upbringing and training of Islamic radical groups as highly effective arms of the industrial powers implement economic-security plans, which can lead to insecurity and insecurity. They created stability and expanded the security crisis in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Federal Tribal Areas of Pakistan
 • Islamic Radicalism
 • Economic strategy
 • Afghanistan
 • علی پور، عباس؛ سیاح، محسن(1395)، بحران ژئوپلیتیکی افراط گرایی در پاکستان و پیامدهای آن در جهان اسلام، مجموعه مقالات همایش بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام، دانشگاه شهید بهشتی،24 و 25 آبان.
 • شفیعی نوذر؛ محمودی، زهرا(1391)، واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 78.
  • -Ashutosh Mishra(2012), Pakistan’s triadic politics and chronic political instability: isdemocracy the panacea?” in Pakistan’s Stability Paradox: Domestic, Regional andInternational Dimensions, eds, Ashutosh Misra and Michael E. Clarke(Routledge, 2012),p: 2. https://research-repository.griffith.edu.au/handle/10072/46241
  • -Ali, Imtiaz(2007), Pakistan Truce Appears Defunct, Washington Post, July 16, www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/15/AR2007071500396.html.
  • -Aziz,Khalid(2015),Drivers of radicalism and  extremism in Pakistan, pp1-35, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/pakistan/12144.pdf
  • -Anis, Muhammad (2016), FATA Not to Become a Province,” News (Islamabad), September 10, www.thenews.com .pk/print/149248-Fata-not-to-become-a-separate-province+com%2FcwEr.
  • -Firdous,Iftikhar(2017), How Ready Is KP for Merger with FATA?, Express Tribune, March 3, https ://tribune.com.pk/story/1344538/analysis-ready-k-p-merger/.
  • -Gunaratna , Rohan , Anders Nielsen(2008), Al Qaeda in the Tribal Areas of Pakistan and Beyond, Studies in Conflict and Terrorism 31, no. 9 .P. 775-807, https://doi.org/10.1080/10576100802291568
  • -Guramani, Nadir(2017), Army Wants to Mainstream FATA before Its Merger with KP, Says SAFRON Minister, Dawn, July 20, 2017, www.dawn.com/news/1346529.
  • -Hasanat, Syed Farooq(2011), Global Security Watch: Pakistan (New York: Praeger, 2011), p.148. https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=C8255C

 

 • -Imtiaz Ali(2018), Mainstreaming Pakistan’s Federally Administered Tribal Areas, Washington Post, July 16,pp1-20, https://www.usip.org/sites/default/files/2018-03/sr-421-mainstreaming-pakistan-federally-administered-tribal-areas.pdf
 • -Jhagra, Governor(2017), Govt Serious about Implementation of FATA Reforms, Pakistan Today, December 14, https://watermark.silverchair.com/as_2019_59_3_521.pdf?t
 • -Kurosaki, Takashi , Humayun Khan (2011),Floods, Relief Aid and Household Resilience in Rural Pakistan Findings from a Pilot Survey in Khyber Pakhtunkhwa’. The Review of Agrarian Studies 1(2): 79-107.
 • -Kolsky,Elizabeth(2020), No Signs of Weakness: Gendered violence and masculine authority on the North-West Frontier of British India, Journal : Modern Asian Studies, Published online by Cambridge University Press: 25 June 2020, pp. 1-36, https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies/article/abs/ 617792969273E2C9B956994816368F9A
 • -Kurosaki,Takashi , Humayun Khan (2011),Floods, Relief Aid and Household Resilience in Rural Pakistan Findings from a Pilot Survey in Khyber Pakhtunkhwa. The Review of Agrarian Studies 1(2): 79-107.
 • -Lal,Zaman, Sadaf Mansoor, Arab Naz(2016), FATA Reforms: Community Perception And Identification Of Constraints In Implemention, Pakistan Journal of Society, Education and Language PJSEL 2 (1) ISSN 2521-8123, https://www.researchgate.net/publication/320490934
 • -Lin,Christina(2012),How Pakistan’s Unstable Tribal Areas Threaten China’s Core Interests, Washington, DC: Jamestown Foundation, www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=38856.
 • -Mehsud,Gohar(2017),Fast on FATA, News & Analysis, March 03-09, 2017 Vol. XXIX, No. 04,www.thefridaytimes.com/tft/fast-on-fata/.
 • -Muhammad Anis,Muhammad(2016), FATA Not to Become a Province,” News (Islamabad), September 10, www.thenews.com.pk/print/149248-Fata-not-to-become-a-separate-province+com%2FcwEr.

 

 • -Noor ,Akbar(2010), Women Rights in FATA Pakistan:: A Critical Review of NGOs' Communication Strategies for Projects? Implementation Paperback – August 20, 2010,https://www.amazon.com/Women-Rights-FATA-Pakistan-Implementation/dp/3838396359
 • -Rakisits, Claude(2012), The evolution of the Pakistan’s Taliban,” in Pakistan’s Stability,Paradox: Domestic, Regional and International Dimensions, eds, Ashutosh Misra,and Michael E. Clarke, pp.137-152. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305354135
 • -Rifaat Hamzah & Tridivesh Singh Maini (2016), The China-Pakistan Economic Corridor, Strategic Rationales, External Perspectives, and Challenges to Effective Implementation, https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/The%20China-Pakistan%20Economic%20Corridor%20-%20Final.pdf.
 • -Rashid,Ahmed(2010), Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia,
 • CT: Yale University Press, p. 93. https://yalebooks.yale.edu/book/9780300163681/taliban
 • -Ramay, Shakeel Ahmad(2017), China Pakistan Economic Corridor,p.1-8, https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/6694/ChinaPakistan.pdf?sequence=1
 • -Shah,Kriti. M(2018), Too little, too late: The mainstreaming of Pakistan’s tribal regions, https://www.orfonline.org/research/41968-too-little-too-late-the-mainstreaming-of-pakistans-tribal-regions/
 • -Sumbal,Naveed(2018), The importance of educating girls in the Newly Merged Districts of Khyber Pakhtunkhwa,Pakistan, Echidna Global Scholars Program,Policy Paper, Noveber,p.1-24, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592792.pdf
 • -Sarfaraz Khan and Samina(2009), Patriarchal Social and Administrative Practices in Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan: A Case for Gender Inclusive Reforms,” Area Study Center, Peshawar University, www.asc -centralasia.edu.pk/Issue_65/02_Patriarchal_Social_and_Administrative.html.