تاثیر سین کیانگ از تحولات افراط گرایی منطقه فرغانه آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، تهران، ایران

چکیده

منطقه(درّه) فرغانه که از یک سو بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع است و از سوی دیگر منتهی به سین کیانگ چین است، در چند سال اخیر به عنوان قلب افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی شاهد بی ثباتی و ناامنی بود که در قالب تنش های مرزی و درگیری های قومی-قبیله ای تصویری مبهم از صلح در منطقه را ترسیم می کند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به این پرسش که آیا انباشت و سرریز شدن تهدیدات از جانب گروههای افراط گرای اسلامی منطقه فرغانه در آسیای مرکزی می تواند در رشد و گسترش تفکرات ایدئولوژیک گروههای تجزیه طلب استان سین کیانگ موثر باشد، با بررسی کشورهای حوزه فرغانه و منطقه سین کیانگ به این نتیجه می رسد که تقویت نیروهای گریز از مرکز در سین کیانگ تحت تاثیر ساختار و فضای کارکردی گروههای افراط گرای مستقر در منطقه فرغانه آسیای مرکزی قرار دارد و هدف کلی ایجاد ناامنی و تنش از سوی افراط گرایان در این منطقه و فضای پیرامونی آن در جهت مهار استراتژی های اقتصادی-تجاری چین خلاصه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Xinjiang influence of Extremist Developments in Central Asia

نویسنده [English]

  • mariam verij kazemi
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی ، گروه جغرافیا
چکیده [English]

The Fergana valley,located on the between Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan and on the other leading to Xinjiang, Chaina, which has witnessed instability and insecurity in recent years as the heart of Islamic extremism in central Asia. In the form of border rensions and ethnic-tribal conflicts, it paints a vague picture of peace in the region. This article uses analytical and descriptive methods to examin the question of whether the accumulation and overflow of threats by Islamic extremist groups in the Fergana region in central asia can be effective in the growth and expansion of ideological thinking of separatist groups in Xinjiang province. And the Xinjiang region concludes that the strengthening of centrifugal forces of extremist groups based in the Fergana region of central Asia, and the overall goal of creating insecurity and tension by extremists in the region. Its periphery is summed up to curb china’s economic and trade strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fergana valley
  • Central Asia
  • China
  • Uyghur
  • Extremism
کتاب
فوشه، میشل(1395)، وسوسه مرزها، ترجمه سیروس احمدی نوحدانی، انتشارات پاپلی،ص25-66.
مقاله
-         دهشیری،محمدرضا؛جوزانی کهن،شاهین(1394)، شبکه سلول های تروریستی داعش در آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 92،صص29-63.
-         سجادپور،محمدکاظم،پورقربان نیاکی،آسیه(1397)،چین و افراط گرایی برگرفته از منطقه آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 103،صص65-99.
-         سجادپور،سید محمدکاظم؛ و جهانبخش،محمد تقی(1392)،سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره84، صص27-49.
-         عزیزی،حمیدرضا(1393)،قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 88،ص87-112.
-         کوزه گر کالجی،ولی(1397)، دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 104، صص119-156.
-         موری،سپاستیانو؛ تاستی، لئوناردو(1396)، خیزش افراط گرایی در آسیای مرکزی؛ ثبات در هارتلند برای اورسیای امن، ترجمۀ هوشمند مشایخی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، صص1-28.
-         ملکی،عباس؛ رئوفی مجید(1395)، راه ابریشم جدید؛یک کمربند یک جاده ؛نظریه چینی برای رهایی از محدودیت های استراتژیکی، موسسه ابرار معاصر، تهران،ص98.
-         وریج کاظمی ،مریم(1398)،چالش های امنیتی ترانزیت آب از کشورهای حوضه آمودریا به ایران، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،سال سی و سوم، شماره312-313،پاییز و زمستان،ص178-193.
سایت
اسلام و مسلمانان در چین، مجله دانشجویی فروغ وحدت، شماره13، icro.ir/index.aspx?pageid=-32738&p=61&showitem=11084
مقاله
- Brill Olcott,Martha,2010 "Asia's Overlooked Middle," International Economic Bulletin Carnegie Endowment for Peace.
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=23288&prog=zgp,zru&proj=zie   Viewed on December 30, 2010.
- Hyer,Eric,2006, China's policy towards Uighur nationalism, Pages 75-86 | Published online03 Aug 2006, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602000600738731
-Ibanz-Tirado,Diana,Marsden,Magnus,2020, Trade ‘outside the law’: Uzbek and Afghan transnational merchants between Yiwu and South-Central Asia, P: 135-154, https://doi.org/10.1080/02634937.2020.1716687
-Izquierdo,Lisa marie.stangerhaugen(2010)Water-crisis-in-Central-Asia-Key-Challenges-and-Opportu. Graduate Program in International Affairs / New School University/ https://milanoschool.org.
- International Monetary Fund.2010, "Crisis Virtually Halts Growth in Caucasus and Central Asia," IMF Survey Magazine. Viewed on December 30,2010 ,http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/car051109a.htm l.  
-Kemel Toktomushev,2018, China’s Military Base in Afghanistan , Is China really building a military base in the northern province of Afghanistan? January 18, 2018 https://thediplomat.com/2018/01/chinas-military-base-in-afghanistan/
-Lindsay Maizland,2020, China’s Repression of Uighurs in Xinjiang, Last updated June 30, https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uighurs-xinjiang
- Mahnovski,Sergej, Kamil Akramov,2007, Theodore Karasik. Economic Dimensions of Security of Central Asia. Santa Monica, CA: RAND Project Air Force, 2007, pp. 15-16.
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG417.html   Viewed on April 15, 2014.  Viewed on December 30, 2010.  
-Putz,Catherine, ‘‘China in Tajikistan: New Report Claims Chinese Troops Patrol Large Swaths of the Afghan-Tajik Border,’’ The Diplomat, June 18, 2019; https://thediplomat.com/2019/06/china-in-tajikistan-new-report-claims-chinese-troops-patrol-large-swaths-of-the-afghan-tajik-border/; “China boosts security role in Afghanistan to counter growing terrorism threat,” Bloomberg News, April 12, 2016, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1935410/china-boosts-security-role-afghanistan-counter-growing.,
-Russell,Martin,2018, Water in Central Asia, An increasingly scarce resource, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625181/EPRS_BRI(2018)625181_EN.pdf
- Pomfret,Richard,2009," "Central Asia and the Global Economic Crisis," EUCAM EU- Central Asia Monitoring , p. 3.
http://www.fride.org/descarga/EUCAM_PB7_ENG_jun09.pdf   [PDF Format: 623 KB / 6 pp]   Viewed on December 30, 2010.
-Schiavenza,Matt,2020, Why Aren’t More Countries Confronting China over Xinjiang? January 14, 2020,https://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/why-arent-more-countries-confronting-china-over-xinjiang
-Xin,hua, 2019, Factbox: China's economic cooperation with Tajikistan, Kyrgyzstan reaps fruitful results ,Editor: Li Xia, http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/11/c_138134440.htm
سایت
-CIA World Fact Book. (2010).https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html   Viewed on December 30, 2010.
-The World Bank. Tajikistan Trade Diagnostic Study, pp. 59-60. Report No. 32603-TJ, (December 3,2005,http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/TajikTradeStudy.pdf [PDF format: 541 KB / 105 pp ]   Viewed on December 30, 2010.  
-Turkmenistan-China Gas Pipeline To Open In 2009." (August 21, 2010). Radio Free Europe: Radio Liberty. Viewed on December 30, 2010
http://www.rferl.org/content/article/1070724.html
-Uyghurs in China,2020, https://fas.org/sgp/crs/row/IF10281.pdf, Uyghurs in Chinahttps://crsreports.congress.gov| IF10281· VERSION 38· UPDATED