ارزیابی راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی براساس مدل SWOT – ANP مطالعه موردی(محله گلمغان شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناس ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران.

5 کارشناس ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

چکیده

سکونتگاه‌های غیررسمی، نواحی نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر اردبیل شکل گرفته و گسترش یافته‌اند. لذا مطالعه سکونتگاه های غیر رسمی و اتخاذ راهکار و استراتژی مناسب در برابر این پدیده در این شهر جهت توسعه پایدار شهری ضروری به نظر می‌رسد. مقاله حاضر با تحلیل عوامل درونی(قوت و ضعف) و عوامل بیرونی( فرصت ها و تهدیدات) شاخصهای کالبدی - زیست محیطی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به دنبال ارائه استراتژی برتر برای توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی است و از روش پیمایشی برای گردآوری‌داده‌ها استفاده می‌کند. جامعه آماری این پژوهش، شامل مسئولان و کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می باشد. . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردهای توانمندسازی محله گلمغان، از ماتریس تحلیلیSWOT بهره گرفته شد. سپس با تنظیم عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند، ماتریس راهبردی SWOT استخراج شد. برای اولویت بندی راهبردهای حاصل از فنSWOT ، نظرات کارشناسان و خبران در قالب پرسشنامة مقایسات زوجی جمع آوری شد و با استفاده از مدلANP ، راهبردها ارزیابی و اولویت بندی شدند. با محاسبه میانگین امتیاز عوامل، نمره کل برای چهار استراتژی رقابتی/تهاجمی(SO)، تنوع(ST)، بازنگری(WO) و تدافعی(WT) محاسبه گردید و استراتژی(SO) با میانگین امتیاز کل(0.31) مناسب‌ترین استراتژی برای توانمندسازی محله گلمغان انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of empowerment strategies of informal settlements based on SWOT-ANP model Case study (Golmoghan neighborhood of Ardebil(

نویسندگان [English]

  • hojjat Arzhangi 1
  • Shahram Salamati Gabloo 2
  • Leila Mohajeri Naeimi 3
  • Zahra Jafar Khani 4
  • Saha khakhjasteh 5
1 Master of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 PhD in Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Master of Geography and Urban Planning, Payame Noor University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Master of Science, Geography and Urban Planning, Golestan University, Golestan, Iran.
5 Master of Science, Geography and Urban Planning, Golestan University, Golestan, Iran
چکیده [English]

Informal settlements are areas that often shaped and expanded in major and middle cities of the Iran’s cities including the city of Ardabil. Therefore, the study of informal settlements and the adoption of appropriate strategies and strategies against this phenomenon in this city seems necessary for sustainable urban development. The present article analyzes internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats), physical, socio-cultural, economic and managerial indices seeking to provide a superior strategy for empowerment of Golmoghlan neighborhood in Ardebil. The study is descriptive and Analytical type that uses the survey method to collect data. The statistical population of this research includes officials and experts of organizations and institutions related to the empowerment of informal settlements. . SWOT analytical matrix was used to analyze information and provide strategies for empowerment of Golmoghlan neighborhood. Then, the strategic SWOT matrix was extracted by setting internal and external strategic factors that are the basis for formulating strategies. To prioritize SWOT-based strategies, experts 'and journalists' opinions were gathered in a paired comparison questionnaire. Using the ANP model, strategies were evaluated and prioritized. By calculating the factor's average, the total score for the four competitive / aggressive strategies (SO), diversity (ST), review (WO) and defensive (WT) was calculated and the strategy (SO) with the mean total score (0.31) was the most appropriate strategy for empowerment Gulmoghlan neighborhood was selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal Settlements
  • Enabling and Regularizing
  • Ardabil City
  • Golmoghan