تعیین حوزه نفوذ شهر خرم آباد در استان لرستان ،با روش هاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
همواره بین شهر و روستاهای پیرامون آن ، روابط متقابلی برقرار بوده است که در هر نظام یا صورت بندی اجتماعی- اقتصادی، این روابط متقابل شکل خاصی پیدا می کند.مطالعه و بررسی روابط شهر وروستا از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی فضایی و منطقه ای می باشد، لذا این تحقیق به تحلیل تعیین حوزه نفوذ شهر خرم آباد در استان لرستان با روهش هاف پرداخته است؛ روش تحقیق در مقاله حاضر ، توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطلاعات از طریف روش هاف می باشد، یافته های پژوهش بیانگر آن است در این تحقیق ،حوزه نفوذ روستاهای شهرستان خرم آباد استان لرستان در چهار بخش مرکزی،پاپلی ، زاغه ، بیرانوند مورد مطالعه قرار گرفته است .که مقدار میانگین کل برای شاخص کالبدی برابر 0.13 است که برای چهار بخش مورد مطالعه نیز برابر همین مقدار است. و در خصوص شاخص اجتماعی با مقدار میانگین کل 0.11 و در بخش مرکزی با میانگین 0.10 کمترین مقدار و در بخشهای زاغه و پاپی . بیرانوند با مقدار میانگین برابر 0.11 است ،همچنین مقدار میانگین کل برای شاخص خدماتی 0.14 است که میانگین شاخص خدماتی در بخش زاغه با 0.17 بیشترین مقدار و در بخش مرکزی با 0.13 کمترین مقدار و در بخش پاپی با 0.14 و بخش بیرانوند 0.15 به دست آمده است
واژگان کلیدی: حوزه نفوذ،برهم کنش روستا شهری، شهرخرم آباد، روش هاف

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the sphere of influence of Khorramabad city in Lorestan province, by Huff method

نویسندگان [English]

  • maryam nemati vahedi
  • Rahela Rahela Sahranovard
Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Review:
There has always been a reciprocal relationship between the city and the surrounding villages, which in any socio-economic system or formulation, this reciprocal relationship takes a special form. Studying and examining the relationship between the city and the village is one of the most important issues in spatial and regional planning. Therefore, this study has analyzed the determination of the sphere of influence of Khorramabad city in Lorestan province with Huff method; The research method in the present article is descriptive, analytical and the method of collecting library and field information and analyzing and analyzing information by Huff method. The research findings indicate that in this research, the influence of villages in Khorramabad city of Lorestan province in four parts Markazi, Papli, Zagheh, Biranvand have been studied. The total mean value for the physical index is 0.13, which is equal to the same value for the four parts studied. Regarding the social index with a total average of 0.11 and in the central part with an average of 0.10 the lowest value and in the slums and papal sections. Biranvand with an average value of 0.11, also the total average value for the service index is 0.14 that the average service index in the slum sector with 0.17 is the highest value and in the central sector with 0.13 the lowest value and in the papal sector with 0.14 and Biranvand sector 0.15
Keywords: sphere of influence, urban-rural interaction, Khorramabad city, Huff method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sphere of influence
  • urban-rural interaction
  • Khorramabad city
  • Huff method
1-     علی شائی، عظیم؛خرم بخت، احمد علی؛ قنبری، عبدالرسول(1397)، تحلیل برهم کنش روستا شهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام،فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دهم ،شماره4، پاییز1397،ص106-118
2-     مرصوصی،نفیسه؛خانی،محمدباقر(1390)تحلیل کاردکرد های اقتصادی بازار تبریز و حوزه نفوذ آن،پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره 75،بهار 1390،صص133-152
3-     رضایی، رحیم؛ اوغلی وسعت،امیر(1389)بررسی حوزه نفوذ کلان شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه (گرانشی)،آمایش سرزمین ،سال دوم،شماره سوم،پاییز و زمستان 1389،صص5-28
4-     کلاول،پل(1373)جغرافیای نو، مترجم سیروس سهامی، مشهد، استان قدس رضوی.
5-     جانسون،جیمزاچ(1363) جغرافیای شهری، مترجم گیتی اعتمادی،ج اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
Lungo, M (2001), Urban Sprawl and land Regulation in Latin America in: land Lines, Volum13.N.2.pp28-39
Antrop, M (2000).Changing patterns in the urbanized country side of Western Europe, in Landscape Economy Journal vol. 15.NO, 3.pp257-270
Deng .Zh .Huang J., Roselle’s. And Uchida E (2000), .Growth Population and Landustrializayion and Urban Land Expansion of China, in Journal of Urban Economics.NO6 .PP110-128