ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای پیراشهری، مورد:دهستان صادقیه شهرستان نجف آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تهران، ایران

چکیده

بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی می تواند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی بسیار تعیین کننده و مهم باشد و کمک عمده ای به پیشبرد برنامه های مرتبط با عمران و توسعه روستایی کند. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش تحلیلی -توصیفی است. داده های مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و پیمایش میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس آخرین سرشماری کل کشور در سال 1395 برابر با 11662 نفر و 3550 خانوار ساکن در مناطق روستایی دهستان صادقیه هست که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 370 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط پنل متخصصان تأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما دریکی از روستاهای خارج از محدوده انجام و پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای شاخص‌های مختلف بین 922/0 تا 710/0 محاسبه شد. پرسشنامه در قالب طیف پنج‌قسمتی لیکرت (خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5) طراحی شد. توزیع پرسشنامه در بین روستاهای مورد مطالعه از اعمال سهم جمعیتی روستاها استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار ساکن در هر روستا و به‌صورت تصادفی بین اهالی توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته های پزوهش نشان می دهد که در کل شاخص های «امنیت اجتماعی و فردی، کیفیت بهداشت و سلامت و کیفیت محیط زیست» در وضعیت مناسب تری نسبت به شاخص های دیگر قرار دارند و شاخص های کیفیت درامد و اشتغال و کیفیت زیرساخت در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quality of life in rural areas, case: Sadeghieh rural district of Najafabad

نویسنده [English]

  • akram mardani
Kharazmi University, Faculty of Geography, Department of Geography and Urban Planning, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessing and evaluating the quality of life can be very decisive and important for achieving the goals of sustainable rural development and can be a major help in advancing programs related to rural development. This research in terms of purpose; It is applied in terms of analytical-descriptive method. The required data was collected through documentary and field survey methods. The statistical population of the study according to the latest census of the whole country in 2016 is equal to 11662 people and 3550 families living in rural areas of Sadeghieh district, of which 370 people were selected as a sample using Cochran's formula. The instrument was a researcher-made questionnaire whose face and content validity was confirmed by a panel of experts. To evaluate the reliability of a pilot study in one of the villages outside the area and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha formula for different dimensions between 0.922 to 0.710. The questionnaire was designed in the form of a five-part Likert scale (very low = 1, low = 2, medium = 3, high = 4, very high = 5). Distribution of questionnaires among the studied villages The population share of the villages was used in such a way that the questionnaire was distributed randomly among the residents in proportion to the number of heads of households living in each village. One-sample t-test was used to analyze the data. The research findings show that in general, the indicators of "social and personal security, quality of health and environmental quality" are in a better position than other indicators, and the indicators of quality of income and employment and quality of infrastructure are in poor condition. Are located

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Sadeghieh village
  • Najafabad city
پورطاهری، مهدی؛ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ فتاحی، احمد (1390).ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی استان لرستان، پژوهش­های جغرافیایی انسانی، 43(76)31-13.   
توکلی، هانیه؛ مومنی، مهدی(1395). بررسی میزان تحقق پذیری شاخص های حکمروایی خوب شهری با تاکیر بر کیفیتزندگی شهری (مطالعه موردی مناطق 1، 7 و 22 شهر تهران)،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ، سال هشتم، شماره 26.
دهقانی، مصطفی؛ بیات، غلامرضا؛ عبدالله زاده رودپشتی، مصطفی؛ قضاتلو، اسماعیل (1399). تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 تهران) ، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، بهار دوره 3، شماره 4،ص 108-93.
رستمی، فرحناز؛ علی آبادی، وحید؛ بقایی، سارا (1392). نقش عضویت در تشکل­های روستایی بر سطح سرمایه اجنماعی و کیفیت زندگی زنان روستایی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 2، شماره 2، ص، 14-1.
رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسن (1387). سنجش کیفیت زندگی : بررسی مفاهیم ، شاخص-ها و مدلها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، روستا و توسعه، دوره 11، شماره 3، ص26-1. 
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا. فتاحی، احد الله، حاجی پور، مجتبی (1390). ارزیابی توزیع فضای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان. پژوهش‌های روستایی،دوره 2، شماره 2 ، ص94-69.
سجاسی قیداری، حمدالله (1395). تحلیل تأثیرات پرداخت یارانه­های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان شرینگ). مجلس و راهبرد، دوره 23، شماره 85، ص 142-107.
شاهرخی ساردو، صالح؛ نوری پور، مهدی؛ پدرام، پیمان (1394). ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با استفاده از تاکسنومی عددی (مورد مطالعه: دهستان اسفندقه شهرستان جیرفت)،علوم ترویج و اموزش کشاورزی، جلد 11، شماره 2.
صالح پور،شمسی؛ جلالیان، حمید (1396). سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه­های روستایی (مطالعه موردی دهستان حسنلو، اذربایجان غربی)، راهبردهای توسعه روستایی، دوره 4، شماره 4، ص 452-427.
عزیز پور، فرهاد؛ افروخته، حسن؛ شامانیان، مریم (1393). تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های روستایی، مورد: دهستان قرق شهرستان گرگان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی،دوره 3، شماره 1، ص122-107.  
قالیباف، محمد باقر؛ روستایی ، مجتبی؛ رمضان زاده لسبویی، مهدی؛ طاهری، محمد رضا(1390). ارزیابی کیفیت زندگی شهری، (مطالعه موردی: محله یافت اباد)، فصلامه جغرافیا، شماره 31، ص53-33.
قدمی، مصطفی؛معتمد، سمانه(1392). بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک با تاکیر بر بعد سلامت فردی و اجتماعی(مطالعه موردی: شهر نور استان مازندران)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 49، ص 50-33.
قنبری، سیروس؛ شایان، محسن؛ رشیدی، سعیده؛ ابراهیمی پور، فائزه؛ رئیسی، محمد کریم (1398). توان­های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش­بینی نتایج آن بر توسعه روستایی، جغرافیا و پایداری محیط، دوره نهم، شماره 2، ص 82-67.  
مومنی، احمد؛ جهانشیری، ماندانا؛ عزمی، آئیژ (1399). اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان ادران، فصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری،  سال دوم، شماره اول، ص205-193.  
Bien , B., & Bien –Barkowska ,K.(2016).Objeective drivers of subjective well-being in geriatric inpatients :mobility function and level of education are general predicttors of self-evaluated health , feeling of loneliness ,and severity of depression symptoms .Quality of Life Research , 25(12),3047-3056.  
Hammer ,J.& Spears , D.(2016).Village sanitation and child health :Effects and external validity in a randomized field experiment in rural India Journal of health economics, 48,135-148.
Hogan ,M.C.et al .(2010).Maternal mortality for 181 countries ,1980-2008:a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5.The Lancet , 375(9726),1609-1623.
Turkoglu , N.and D.Kilic )2012).”Effects of care burdens of caregivers of cancer Patients on their quality of life.”Asian Pac j Prev 13)8):4141-4145.