پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

بوم‌گردی شکل جدیدی از گردشگری و یکی از راهکارهای توسعه پایدار در مناطق روستایی است. بسیاری از مناطق به دلیل شرایط محیطی و فرهنگی مناسب، پتانسیل بالایی جهت توسعه بوم‌گردی دارند که از جمله این مناطق، شهرستان کامیاران است. با توجه به اهمیت موضوع و پتانسیل بالای شهرستان کامیاران، در این تحقیق به پتانسیل‌سنجی مناطق مستعد توسعه بوم‌گردی در این شهرستان پرداخته شده است. در این تحقیق از نقشه‌های توپوگرافی 1:50000، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر و لایه‌های اطلاعاتی به عنوان داده‌های تحقیق استفاده شده است. ابزار اصلی تحقیق نرم‌افزار ArcGIS است. روش کلی تحقیق به این صورت است که با استفاده از پارامترهای محیطی و انسانی و همچنین مدل تلفیقی منطق فازی و AHP، مناطق مستعد توسعه بوم‌گردی در شهرستان کامیاران شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش زیادی از مساحت شهرستان کامیاران شامل روستاهای مجاور شهرهای کامیاران و موچش و همچنین روستاهای واقع در مسیر کامیاران-پالنگان به دلیل نزدیکی به جاده اصلی، نزدیک به نقاط شهری، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به ژئوسایت و سایت‌های فرهنگی و همچنین ارتفاع و شیب کم، پتانسیل بالایی جهت توسعه بوم‌گردی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentiometry of areas prone to ecotourism development In the Kamyaran County

نویسندگان [English]

 • mahdi abdolmaleki 1
 • Hamid Ganjaeian 2
1 Lecturer, Department of Architecture and Urban Planning, Kurdistan University, Sanandaj
2 PhD student in Geomorphology, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Ecotourism is a new form of tourism and one of the strategies for sustainable development in rural areas. Many areas have high potential for ecotourism development due to suitable environmental and cultural conditions, including Kamyaran city. Due to the importance of the issue and the high potential of Kamyaran city, in this research, the potential of ecotourism development potential areas in this city has been assessed. In this research, 1: 50000 topographic maps, 30 m high digital model and information layers have been used as research data. The main research tool is ArcGIS software. The general method of research is that using environmental and human parameters as well as an integrated model of fuzzy logic and AHP, areas prone to ecotourism development in Kamyaran city have been identified. According to the results, a large part of the area of Kamyaran city, including the villages adjacent to the cities of Kamyaran and Mouchesh, as well as villages located on the Kamyaran-Palangan route due to near to the main road, near to urban areas, near to the river, near to geosites and sites Cultural as well as low altitude and slope have high potential for ecotourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecotourism
 • Fuzzy Logic
 • AHP
 • Kamyaran County
 1. اروجی، حسن (1391)، تبیین روند توسعه گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خورو بیابانک)، رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی توریسم، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
 2. آذرنیوند، حسین؛ نصری، مسعود؛ نجفی، علی (1385)، اکوتوریسم و جاذبه­­های طبیعی در جلب گردشگران در مناطق کویری، همایش علمی منطقه­ای معماری کویر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان، اردستان.
 3. بوزرجمهری، خدیجه؛ شایان، حمید؛ اخلاقی، مرضیه (1398)، نقش گردشگری و توسعه اقامتگاه­های بوم­گردی در توانمند­سازی زنان روستایی، همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت­ها و چالش­های سرمایه­گذاری در منطقه ترشیز)، کاشمر
 4. حسام، مهدی (1398)، شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه­های بوم­گردی در نواحی روستایی استان گیلان، فصلنامه پژوهش­های روستایی، دوره 10، شماره 3، صص 559-549
 5. ربانی، راضیه (1397)، بررسی پتانسیل­های اقامتگاه­های بوم­گردی در توسعه گردشگری نسل سوم، (موردپژوهی: اقامتگاه­های بوم­گردی استان اصفهان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده پژوهش­های عالی هنر و کارآفرینی. دانشگاه اصفهان.
 6. عباسی، عالم؛ رضوانی، محمد (1396)، بوم­گردی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان پاوه استان کرمانشاه)، کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، کرج
 7. عزت­پناه، بختیار؛ نخعی، مهدی؛ خداداد، مهدی (1394)، امکان­سنجی توسعه بوم­گردی در شهرستان علی­آباد کتول با مدل GIS و SWOT، اولین همایش ملی پیشرفت­ها و چالش­ها در علوم، مهندسی و فناوری، شیراز
 8. عنابستانی، علی اکبر؛ گیاهی، حسن؛ جوانشیری، مهدی (1397)، بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه­های بوم­گردی بر توسعة سکونتگاه­های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)، فصلنامه برنامه­ریزی فضا (جغرافیا)، سال 8، شماره 2، صص 24-1
 9. فرجی­راد، عبدالرضا؛ احسانی، افسانه (1390)، بررسی تاثیر اقامتگاه­های محلی (خوشه سار بوم­گردی) بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی (با تاکید بر روستای گرمه و شیب دراز)، مجله جغرافیای سرزمین، دوره 8، شماره 2، صص 78-63

10. قدیری معصوم، مجتبی؛ مینایی، مهرسا؛ دربان آستانه، علیرضا (1399)، نقش اقامتگاه­های بوم­گردی در توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 9، شماره 2، صص 42-23

11. کاروان، عزیزی؛ رستگار، شفق؛ حیدری، قدرت­الله؛ جعفریان، زینب (1398)، اثرات اقتصادی-اجتماعی بوم­گردی بر توانمندی جوامع محلی (مورد: ناحیه بلده در استان مازندران)، سال 8، شماره 1، صص 96-79

12. Ankaya, F. Ü., Balık, G., Aslan, B. G. 2018. Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 (2), pp. 69-72.

13. Bhattacharya, D., Chowdhury, B., Sarkar, R. 2011. Irresponsıble Ecotourısm practıces flankıng the Best Natıonal Park in Indıa: A Multıvarıate Analysıs. 2nd Internatıonal Conference on Busıness and Economıc Research (2nd Icber 2011) Proceedıng, pp: 1901-1928.

14. Erdem, B., Tetik, N. 2013. A New Trend in the Hotel Industry: Ecologes, Studia Ubb Geographia, Lviii, 1, pp: 85-92.

15. Giannakis, E. 2014. The Role of Rural Tourism on the Development of Rural Areas: The Case of Cyprus. Romanian Journal of Regional Science, 8(1),pp: 38-53.

16. Hawkins, D. E. 2004. A protected areas ecotourism competitive cluster approach to catalyse biodiversity conservation and economic growth in Bulgaria, Journal of Sustainable Tourism, 12 (3), pp: 219-244.

17. Rebecca, C. h., Rose, B., Bor, T. 2015. Eco-Lodges, a Future for Sustainable Tourism in Kenya, Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 8, pp: 37-41.

18. Scott, A. 2007. Alternative tourism-timer dependencies &the development of forested rural regions. Forest policy and economics.

19. Serra, G. 2007. Ecotourism in the Palmyra desert, Syria a Feasibility Study

20. Trejos, B., Chiang, L. H. N., Huang, W. C. 2008. Support networks for community-based tourism in rural Costa Rica, The Open Area Studies Journal, 1 (1), pp: 16-25.