ساماندهی و احیاء بافت فرسوده با تأکید بر پروژه های محرک توسعه با رویکرد بهبود کیفیت زندگی(مورد مطالعه: شهر باغستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج، ایران

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مازیار، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های محرک توسعه به‌عنوان یکی از راهبردهای به‌کار گرفته شده در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور ساکنان و توجه به پتانسیل‌ها و ابعاد توسعه مورد توجه قرار گرفت. رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعیّت موجودِ کیفیّت زندگی در شهرها با توجه به عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید، زیرساخت   ها، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی (عوامل درونی)، محیط زیست و مانند آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ساماندهی و احیاء بافت فرسوده با تأکید بر پروژه های محرک توسعه با رویکرد بهبود کیفیت زندگی در شهر باغستان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، «توصیفی-تحلیلی» و شیوة گردآوری، پیمایشی بوده برای جمع آوری اطلاعات و داده ها مورد نیاز، از بررسی های اسنادی و مطالعات میدانی از قبیل مصاحبه، مشاهده، استفاده شده، تجزیه تحلیل داده ها نیز با به کارگیری تکنیک های آماری توصیفی و تحلیلی صورت خواهد گرفت. نتیجه پژوهش نشان می دهد افزایش و رشد سریع جمعیت، توام با گسترش شهرنشینی و شهری شدن جهان، مشکلات فراوانی در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای جهان سوم ایجاد کرده است. شهرها با افزایش ناهنجاری اجتماعی، کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی، کمبود مسکن و گسترش آلونک نشینی و اسکان غیر رسمی، کاهش ایمنی و امنیت شهرها، گسترش مشکلات اکولوژی اجتماعی و محیطی و در مجموع کاهش کیفیت زندگی مواجه می شوند و مؤلفه های کیفیّت محیط اقتصادی، کیفیّت محیط کارکردی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، کیفیّت حمل و نقل و کیفیّت اجتماعی از ضروریات بهبود کیفیت زندگی در این شهر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing and rehabilitating worn-out tissue with emphasis on development-stimulating projects With the approach of improving the quality of life (Case study: Baghestan city)

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Abedini 1
 • Mehran Varse 2
1 Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Yasouj Science and Research Branch, Iran
2 Department of Accounting, Maziar Institute of Higher Education, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to organize and rehabilitate worn-out tissue with emphasis on development stimulating projects with the approach of improving the quality of life in Baghistan. The research method in this research is "descriptive-analytical" and the method of collection is a survey to collect the required information and data, from documentary studies and field studies such as interviews, observation, used, data analysis with Descriptive and analytical statistical techniques will be used. The results show that the rapid increase and population growth, along with the expansion of urbanization and urbanization of the world, has created many problems in different countries, especially third world countries. Cities face increasing social anomalies, declining identity and sense of social belonging, housing shortages and the spread of slums and informal settlements, declining urban safety and security, expanding social and environmental ecological problems, and overall declining quality of life, and quality components. Economic environment, quality of functional environment, improvement and renovation of worn-out tissue, quality of transportation and social quality are among the necessities of improving the quality of life in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of urban life
 • worn-out urban textures
 • environmental issues
 • Baghistan city
 1. ابراهیم زاده، عیسی و همکاران، 1390، تحلیلی بر ساماندهی مداخله در بافت فرسوده شهری، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی انسانی، شماره 81، ص 234.
 2. بوچانی، محمد حسین، 1384، نوسازی و احیای نواحی فرسوده شهری، شهرداریها، شماره64، سال ششم.
 3. ترنر، تام، 1376، شهر همچون چشم انداز، نگرشی فراتراز فرانوگرایی، به طراحی و برنامه ریزی شهری، ترجمه فرشاد نوریان، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
 4. حبیبی، کیومرث و پور احمد و مشکینی، ابوالفضل، 1386بهسازی و نوسازی بافت های کهن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان.
 5. حبیبی، محسن و ملیحه مقصودی، 1381، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
 6. داودپور، زهره، 1390، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط شماره 15، ص 31.
 7. رهنما، محمد رحیم، 1388، برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 8. رستمی، صداقت،1389، تدوین شاخص های شناسایی بافت های ناکارآمد، مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره اول، ص 103-120.
 9. زیاری، کرامت اله، 1380، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 160، ص3- 358.
 10. سرایی، محمد حسین و عبدالحمید زارعی فرشاد، 1388، جای پای بوم شناختی به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات، مجله محیط شناسی، شماره50، ص26.
 11. سجادی، ژیلا،1390، تحلیل اجتماعی فضایی در بافت های فرسوده شهری(مطالعه موردی: بافت مرکزی فرسوده شهر سردشت، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره6ص55-70.
 12. شماعی، علی و پوراحمد، ک، 1385، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.
 13. کوچکی، غلام، 1386، تحلیل ساختار کالبدی، فیزیکی بافت قدیم شهر خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
 14. عندلیب، ع. 1387، مجموعه یاداشت های نوسازی بافت های فرسوده، سازمان نوسازی شهری تهران.
 15. مشهدی زاده، دهقانی، ناصر، 1385، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، تهران، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 16. مهدی زاده، جواد، 1383، جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایداری شهری، فصلنامه جستارهای شهرسازی.
 17. مهندسین مشاورآبان و سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن،1390، 1365.
 18. Balchin,Paul and soon(1998), Urban land Economics, Machmillan, Ltd, U. K.
 19. Chapin, S( 1979). Urban Land use Planning, New York.
 20. Campbell, Scott (1996),“Green Cities, Growing Cities, Just Cities Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development”, Journal of the American Planning Association296-312 :)3 (62 .
 21. Loosum, R, (1996). Urban conservation policy and the pre servation of historical and cult.
 22. Roberts, P., Sykes, H. .(.2000)Urban Regeneration: Handbook. London: Sage Publications.
 23. Maron, Daniel D., Wackernagel, Mathis, Kitzes, Justin A.,Goldfinger, Steven H., Boutaud, Aur-lien (2008). “Measuring sustainable development - Nation by nation”, Ecological Economics, 6 4: 4 7 0 - 4 7.
 24. Norbe, E. (2002), Urban Regeneration Experiences in Brazil: Historical Preservation, Tourism Development and Gentrification.
 25. Nikolaou, I. E., Evangelinos, K. I. (2010). A SWOT analysis of environmental management practices in Greek Mining and Mineral Industry. Resources Policy, 35(3): 226–234.

Falamaki, S; (1384). Urban renwal and repairmen.T