بررسی وتبیین ضرورت های بهره‌مندی از کارآفرینی فناورانه در فرایند توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی روستای قرن آباد شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ضرورت های بهره مندی از کارآفرینی فناورانه در روستای قرن آباد شهرستان گرگان انجام شد و به دنبال دستیابی به این پرسش است که کارآفرینی فناورانه تا چه میزان می تواند به رونق توسعه روستایی کمک نماید؟ روش تحقیق این پژوهش بصورت تحلیلی و از نوع کیفی می باشد، جامعه مورد مطالعه افراد نوآور و خلاق روستای قرن آباد، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شناخته شدند. ابزار پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته در قالب چهار سوال در رابطه با ضرورت، ظرفیت ها، پیامدها و چالش های کارآفرین فناورانه بر مبنای چارچوب نظری تحقیق، تدوین شد.نتایج یافته های بدست آمده هر سوال در شش بخش، دسته بندی و مشخص شد کارآفرینی فناورانه در وهله اول به عنوان یک کارآفرینی مکمل شناخته می شود و در مرحله بعدی نیازمند امکان سنجی و شناخت ظرفیت های بالقوه مناطق روستایی است و در مرحله سوم ایجاد آگاهی در بین افراد نوآور و خلاق و در مرحله نهایی تعین بازار و ایجاد بسترهای لازم برای حمایت های سازمانی در قالب مشوق های مالی و فکری، ضروری خواهد بود.در رابطه با چالش های کارآفرینی فناورانه هم نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد که محدود بودن بازار جامعه هدف، ریسگ گریزی روستائیان، موقتی بودن و فضای رقابتی این نوع از کارآفرینی ها و نبود مشوق های لازم و بعضا تعارضات سازمانی باعث به نتیجه نرسیدن کارآفرینی های فناورانه در مناطق روستایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Explaining the Necessities of Benefiting from Technological Entrepreneurship in the Rural Development Process (Case Study of Gharanabad Village, Gorgan)

نویسنده [English]

  • leila Mafakheri
Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the necessities of benefiting from technological entrepreneurship in Gharanabad village of Gorgan city and seeks to address the question of how much technological entrepreneurship can contribute to the prosperity of rural development? The research method of this research is analytical and qualitative. The study population was innovative and creative people of Gharanabad village, using snowball sampling method. The research tool was developed through structured interviews in the form of four questions about the necessity, capacities, consequences and challenges of the technological entrepreneur based on the theoretical framework of the research. The results of each question were categorized and identified in six sections. Technological entrepreneurship is known in the first place as a complementary entrepreneurship and in the next stage it needs to assess the feasibility and potential of rural areas and in the third stage to create awareness among innovative and creative people and in the final stage to determine the market and create the necessary conditions For organizational support in the form of financial and intellectual incentives, it will be necessary. In relation to the challenges of technological entrepreneurship, the results of interview analysis showed that the target market is limited, villagers' risk aversion, temporality and competitive environment of this type of entrepreneurship Lack of necessary incentives and sometimes organizational conflicts lead to the failure of technological entrepreneurship in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Technological Entrepreneurship
  • Rural Development
  • Gharanabad
-   ازکیا، مصطفی؛ مهرداد نوابخش و علی ایمانی (1388). عوامل مؤثر بر نشر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی. مطالعه تجربی: روستای قرن‎آباد. مجله جهانی رسانه، شماره 7، بهار 1388.
احمدپور داریانی، محمود.، نیک بین، حسین و کریمی، آصف (1390). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران‌، سال چهل و دوم، شماره 4، صص: 546-535.
ایمنی قشلاق، سیاوش.، خانی، فضیله و هاشمی، سیدسعید (1391). نقش گردشگری در توسعه­ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه تطبیقی: روستای کندون و اسکندان شهرستان ماکو)، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 18، صص: 238-217.
جمشیدی، علیرضا.، جمینی، داود و نظری سرمازه، حمید (1392). بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده­ی توسعه کارآفرینی زنان روستایی،فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال 4، شماره 2، صص: 166-137.
جمینی، داود.، جمشیدی، علیرضا.، کماسی، حسین و آریان‌پور، آزاد (1392). نگاهی به توسعه­یافتگی شهرستان روانسر، تهران: حافظین برتراندیش.
حیدری ساربان، وکیل (1391). اولویت­بندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP)، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 10، شماره 2، صص: 177-159.
خاتون‌آبادی، سیداحمد (1384). جنبه­هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش)، اصفهان: جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
رمضان پور نرگسی, قاسم, طالقانی, غلامرضا, رمضانپور نرگسی, سمیه, غفاری, علی. (1393). ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی. مدیریت دولتی, 6(1), 85-108
زارع­احمدآبادی، حبیب و عربشاهی، شیوا (1390). الزامات آموزش کارآفرینی زنان روستایی (مورد: زنان روستایی یزد)، دوفصلنامه علمی ترویجی بانوان شیعه، سال 8، شماره 26، صص: 71-49.
علیدوست، سمیه.، لشکرآرا، فرهاد و فرج­اله حسینی، سیدجمال­الدین (1391). اولویت­بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار، کنفرانس ملّی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، صص: 45-31.
نیازکار، فاطمه و عرب مقدم، نرگس (1389). زنان کارآفرین دانشگاهی نسبت به موانع توسعه کارآفرینی زنان، تحقیقات زنان، سال 4، شماره 1، صص: 25-5.
میثمی, امیرمهدی, محمدی الیاسی, قنبر, مبینی دهکردی, علی, حجازی, سید رضا. (1396). ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 5(4), 9-42
 
Cabala, L (2008). Design rural entrepreneurship in practice, COTF System for Community Transformation. New York: Guilford Press.
Chowdhury, M.S (2007). Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 1, No. 3, PP. 240-251.
Cronies, S,(2006). Understanding enterprise, entrepreneurship and small business, Macmillan, Basingstoke, (5): 243-246.
Ellis, F (2003). Livelihoods and rural poverty reduction in Kenya, Development Policy Review, (13):566-571.
Heriot, K. (2002). A New Approach to Rural Entrepreneurship a Case Study of Two Rural Electric Cooperatives, available in: Western Kentucky University, and Noel D,  Campbell, North Georgia College & State University,
http://books.google.com/books/about/Enterprising_Families.html?id=MtbVGwAACAAJ.
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511507.
Nawaz, F. (2009). Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Bangladesh .U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC).
Poon, Jessie, Thai, Diep & Naybor, Deborah. (2012), Social capital and female entrepreneurship in rural regions: evidence from Vietnam, Applied geography, Vol. 35, Issues 1-2, pp: 308-315.
Rijkers, B. (2012), Gender and rural non-farm entrepreneurship, World development, Vol. 40, No. 12, pp: 2411-2426.
Russel, S , Kerry, A. (2008). Dose School Choice Increase the Rate of Youth Entrepreneurship? Economic of Education Review,27, PP.429-438.
Wagner, J. & Sternberg, R (2004). Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data, The Annals of Regional Science, (38), pp. 219-240.
Wennekers, A. R. M., & Thurik, A. R (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1), 27–55.