تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری به منظور باز آفرینی شهری ( مطالعه موردی : شهرستان خرم آباد) با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران

چکیده

چکیده
امروزه در بسیاری از شهرهای کشور به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت های بی رویه و توسعه افقی شهر، عدم خدمت رسانی به هسته های قدیمی شهر و تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باعث شده است بافت قدیمی از نظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی با مشکلاتی جدی روبرو شود و به مرور زمان دچار فرسودگی گردد که این فرآیند به تدریج شهر را از درون ناکارآمد می سازد. بخشی از فضای شهری که آن را با نام فرسوده می شناسیم، عمدتاً فاقد شرایط زیست مطلوب از نظر مسکن و خدمات مکمل می باشد و حرکت در جهت بهسازی و نوسازی آن، در واقع تلاشی است برای احیای حقوق پایه ای شهروندانی که می روند تا خطر انزوای اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی از زندگی شهری را تجربه کنند. بافت های مسکونی و غیره همیشه به عنوان اساس تصمیمات بنیادی در برنامه ریزی و طراحی شهری مطرح می باشند. بافت و تراکم مرتبط با آن چهارچوبی را برای کلیه عناصر دیگر بنا نهاده و دارای آثار و نتایج وسیع و گسترده می باشند. کالبد شهرستان خرم آباد ترکیبی از بافت های گوناگون شهری است. ترکیب این بافت های گوناگون حاصل رشد تاریخی شهر است. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری به منظور بازآفرینی شهری ( مطالعه موردی : شهرستان خرم آباد) با استفاده از مدل swot انجام شده است. این نوع پژوهش از نظر کاربردی و از نظر روش ماهیت جزء روش های تحقیق توصیفی – تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل SWOT برای منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of worn texture and urban inefficiency for urban regeneration (Case study: Khorramabad city) using SWOT model

نویسنده [English]

  • reza poriamehr
Master of Geography and Regional Planning, Islamic Azad University of Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today in many cities of the country due to population growth, uncontrolled migration and horizontal development of the city, lack of service to the old nuclei of the city and the concentration of economic and social activities has caused the old texture in terms of security, social and economic problems Face and wear out over time, a process that gradually renders the city inefficient from within. The part of the urban space that we know as dilapidated is mostly lacking in favorable living conditions in terms of housing and complementary services, and the move to improve and renovate it is in fact an attempt to restore the basic rights of citizens who are at risk. Experience social, economic and physical isolation from urban life. Residential structures, etc. are always the basis of fundamental decisions in urban planning and design. The texture and density associated with it establish a framework for all other elements and have broad effects. The body of Khorramabad city is a combination of different urban textures. The combination of these various textures is the result of the historical growth of the city. The aim of this study was to analyze and evaluate the worn-out texture and urban inefficiency for urban regeneration (Case study: Khorramabad city) using the swot model. This type of research is a descriptive-analytical research method in terms of application and method of nature. The required information and data were collected through library and field methods. In this research, the SWOT model has been used for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: worn texture
  • inefficient urban
  • urban regeneration
  • Khorramabad city
  • SWOT model
-          پور احمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ شیخی، عبداله؛ شریف زاده اقدم، ابراهیم. ( 1394 )، « تحلیل وضعیت پیرانشهر بر اساس شاخص های استراتژی توسعه شهری ( CDS )، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 7 ( 25 )، 35-58.
-          حکمت نیا و موسوی؛ میر نجف؛ ( 1390 )، « کاربرد مدل در جغرافیا )، انتشارات علم نوین، چاپ دوم.
-          حبیبی، کیومرث و پور احمد، احمد مشکینی، ابوالفضل ( 1386 )، « بهسازی و نوسازی بافت های کهن »، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان.
-          داوود پور، زهره ( 1390 )، « بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری »، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 15، ص 31- 59.
-          سجادی، ژیلا ( 1390 )، « تحلیل اجتماعی – فضایی در بافت های فرسوده شهری ( مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر سردشت ) »، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، ص 55-70 .
-          شماعی، علی؛ ساسان پور، فرزانه؛ سلیمانی، محمد؛ احدنژاد روشنی، محسن؛ حیدری، تقی. ( 1395 )، « تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری ( مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان ) »، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی انسانی، 48 ( 4 )، 799-783 .
-          صادقی، محمد ( 1390 )، « بهسازی و نوسازی بافت قدیم جزیره کیش با تاکید بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق، یزد.
-          فیروزی و همکاران ( 1391 )، « ساماندهی بافت های فرسوده در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری ( مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز ) »، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال چهارم، شماره 13.
-          قربانیان، رسول و جام کسری، محمد ( 1389 )، « جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه: پیاده راه تربیت تبریز »، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای ( 55-72 )، سال دوم، شماره 6.
-          کیانی، اکبر و دیگران ( 1389 )، « بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی ( مطالعه موردی: شهر گور فیروز آباد ) »، مجله علمی و پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 30.
-          کوچکی، غلام ( 1386 )، « تحلیل ساختار کالبدی – فیزیکی  بافت قدیم شهر خرم آباد »، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
-          نصر، طاهره، « جستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران ( در قیاس با تجارت نوسازی جهانی ) در راستای توجه به اهداف توسعه پایدار »، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 7، شماره پیایی 27، پاییز 1396.
-          نظرپور، منظوری، محمد تقی، مهشید ( 1393 ) « ارزیابی تاثیر طرح های جامع و تفضیلی تهران در شکل گیری بافت های فرسوده، مطالعه موردی: محله سیروس تهران »، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری.
 
-         Asadollahi, SH., M., Habibi, (2001): The Plan of Urban Restoration in the Historic Texture of Kermanshah, Haft Shahr (Journal of Urban Development and Organization), Volume 1, Issue 4, pp: 68-79. (in Persian).
-         Alexander, Ch., (1994): A new theory of urban design, Tosee Press, Tehran. (in Persian).
-         Habibi, M. and M. Maghsoudi, (2010): Urban Renovation: international definitions, theories, experiences, charters & declarations, urban methods and operations, 4th edition, University of Tehran Press, Tehran. (in Persian).
-         Habibi, K., A., Pourahmad, A., Meshkini, (2013): Urban Rehabilitation & Renovation in the Old Textures, 4th edition, Entekhab Press, Tehran. (in Persian).
-         Habibi, S., Maghsoodi, M. ( 2007 ). Urban Restoration ( 6nd Ed. ). Tehran: Tehran University Press.
-         Kahraman , Cengiz , Demirel , Nihan Cetin , Demirel , Tufan ,  ( 2007 ) , " Prioritization of E- Government Strategies Using a SWOT- AHP Analysis : The Case of Turkey " European Journal of Information System , 16, 284-298.
-         Shrestha, Ram k., Alavalapati , Janaki R.R, Kalmbacher, Robert S.,( 2008 ) " Exploring the Potential for Silvopasture  Adoption in South – Central Florida : An Application of  WOT-AHP  Method , Agricultural System , 81 , 185-199.