مروری بر پژوهش‌ها‌ی صورت گرفته در حوزه گردشگری‌مجازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران/دانشکده علوم اجتماعی/برنامه ریزی اجتماعی/تهران/ایران

چکیده

طی سال‌ها‌ی اخیر با دسترسی عمومی و حداکثری به اینترنت و بستر های آن امکان گردشگری مجازی بیش از پیش فراهم شده است.همچنین مواردی چون افزایش آلودگی های زیست محیطی، شیوع ویروس کرونا و افزایش هزینه های سفر، اهمیت توجه به این شکل از گردشگری را دو چندان کرده است.در مطالعه حاضر تلاش شده است به مرور نظام مند مطالعات پیشین در حوزه گردشگری مجازی(مطالعات منتشر شده از سال 1384 تا 1399) پرداخته شود. . مطالعات مربوط با موضوع گردشگری مجازی به زبان فارسی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر به زبان فارسی جستجو شده و پس از بررسی و تحریر بر اساس موضوع دسته بندی شدند. دسته بندی موضوعی مطالعات پیشین به این شرح است: 1-مطالعات توصیفی در حوزه گردشگری مجازی2-مطالعه تطبیقی در حوزه گردشگری مجازی 3-بیان ضعف ها و چالش های گردشگری مجازی4-بیان عوامل موثر بر توسعه و گسترش گردشگری مجازی 5-بیان تاثیرات مثبت گردشگری بر ابعاد مختلف6-ارائه مدل گردشگری مجازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of research conducted in the field of virtual tourism in Iran

نویسنده [English]

 • zahra raji
University of Tehran / Faculty of Social Sciences / Social Planning / Tehran / Iran
چکیده [English]

In recent years, public access and maximum access to the Internet and its platforms, has made virtual tourism more and more possible. Also, issues such as the increase in environmental pollution, the spread of the Corona virus and the increase in travel costs have doubled the importance of paying attention to this form of tourism. In the present study, an attempt has been made to Achieve a systematic review of previous studies in the field of virtual tourism. Studies related to the subject of virtual tourism in Persian were searched in valid databases in Persian also after reviewing and writing, they were categorized according to the subject mentioned below . The thematic classification of previous studies is as follows. 1- Descriptive studies in the field of virtual tourism 2- Comparative study in the field of virtual tourism 3- Expressing the weaknesses and challenges of virtual tourism 4- Expressing the factors affecting the development and expansion of virtual tourism 5- Expressing the positive effects of tourism on different dimensions 6- Presenting a virtual tourism model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual tourism
 • systematic review
 • cyber tourism
 • cyberspace
 1. بوهالیس(1386)گردشگری الکترونیکی: فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری، ترجمةگروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشتة مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران:پندارپارس
 2. پیردشتی،حسن،آذری نیا، میلاد(1394)فضای مجازی و نقش آن در پیشرفت صنعت گردشگری،همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری،دوره1
 3. حسینی کلکوه، سیدعادل، حبیبی، روزبه(1394)بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی
 4. در افزایش جذب گردشگر (مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله»، فصلنامه فضای
 5. دهقان، علیرضا(1387) تجربه گردشگری در فضای واقعی و فضای مجازی،فصلنامه تحقیقات فرهنگی،ش4: 19-1
 6. رادور، اعظم. حاجی محمدی، علی(1398)، تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت، تحقیقات فرهنگی ایران،دوره3،ش 2
 7. عربی، مهدی،1392،بررسی ساز و کارهای توسعه گردشگری الکترونیک در ایران،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،همدان
 8. فرزین، محمدرضا(1384)گردشگری الکترونیکی و چالش های توسعه آن در ایران»،
 9. فنل، د. (1385)مقدمهای بر طبیعتگردی، ترجمة جعفر اولادی قادیکلایی، مازندران: دانشگاه مازندران
 10. قرخلو، مهدی، رمضان زاده، مهدی و گلین شریف دینی، جواد (" )0833اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر". فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی. سال اول. شماره سوم
 11. گردشگری، سال چهارم، شماره 15
 12. نجفی، عباس و پوته ریگی، محمد و حسین زهی زمانه، فرامرز،1397،گردشگری الکترونیک،نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی،تهران
 13. نظریولنی، لاله؛ روشن بابایی همتی و مهین صابری(1390)سامانه اطلاعات مکانی واطلاع رسانی گردشگری الکترونیک»، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت

Hobson, P. & Williams, P. (1995) “Virtual Reality: A New Horizon for the TourismIndustry”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 1(2): 124-13

Buhalis, D. & M.C. Licata (2002) “The Future E Tourism Intermediaries”, Tourism Management, Vol. 23 (3): 207–220.

Sheldon, P. (1997) Tourism Information Technology, New York: CAB International.

Smith, S.L.J. (2000) “How Far is Far Enough: Operationalizing the Concept of ‘Usual Environment’ in Tourism Definitions”, Tourism Analysis, Vol. 4 (-): 137-144.

Wang, Y., Q. R.Yu & Fesenmaier, D.R. (2002) “Defining the Virtual Tourist Community: Implications for Tourism Marketing”, Tourism Management, Vol. 23 (4): 407–417.Dyson, E. (1993) “Interactivity Means Active Participation”, Computerworld, vol.27(50):3-33.