دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز 1400 
24. بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری کلانشهر اهواز

صفحه 415-432

محمد بافقی زاده؛ پرویز سلیمانی مقدم؛ نجمه جهان نیا


28. رابطه بین سبک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانوادگی در زنان متاهل

صفحه 488-507

زینب بهفر؛ مژگان مردانی راد؛ حمیدرضا رضازاده بهادران