تعیین اقلیم استان کرمان با استفاده از روشهای منحنی آمبروترمیک، ضریب خشکی دومارتن، اقلیم نمای آمبرژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی _ آب و هواشناسی محیطی دانشگاه یزد، یزد، ایران .

3 کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهری، دانشگاه پیام نور استان کردستان، مرکز سقز، سقز، ایران.

چکیده

تعیین اقلیم یک منطقه اهمیت زیادی را در مطالعات هیدرولوژی یک منطقه دارد. از جمله تاثیرگذارترین عوامل طبیعی در یک منطقه میتوان به آب و هوا و اقلیم آن منطقه اشاره نمود، که با توجه به ماهیت متغیر و پویایی که دارد همواره سبب بروز تحولات بسیار مهمی در عرصه های طبیعی بوده و به همین دلیل شناخت و بررسی وضعیت آن در مطالعات منابع طبیعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد. هدف از این مطالعه تعیین اقلیم استان کرمان با توجه به منحنی آمبروترمیک، ضریب خشکی دومارتن و اقلیم نمای آمبرژه میباشد. بدین منظور پارامترهای اقلیمی شامل بارش متوسط سالیانه و ماهانه، دما متوسط سالیانه و ماهانه، میانگین حداقل و حداکثر دما در سردترین و گرمترین ماه سال مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که با توجه به منحنی آمبروترمیک تقریبا تمام طول سال بجز ماه های (دسامبر، نوامبر، اکتبر، فوریه، ژانویه) خشک است. مقدار عددی ضریب خشکی دومارتن با درنظر گرفتن دو پارامتر بارندگی و دمای متوسط سالانه، 7.8 (محدوده کمتر از 10 ) میباشد بنابراین اقلیم منطقه خشک میباشد. اقلیم نمای آمبرژه اقلیم منطقه را خشک سرد نشان میدهد. هر سه روش مذکور تقریبا نتایج مشابهی را نشان می دهند و بطور کلی منطقه دارای شرایط آب وهوایی خشک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate determination of Kerman province using ambrothermic curve methods, Domarten drought coefficient, Amberjeh climate view

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mazidi 1
  • mahdiye enayatpour 2
  • Seyed Salam Hosseini 3
1 Associate Professor of Climatology, Department of Geography, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Master student of Meteorology - Environmental Meteorology, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Master of Meteorology (Climatology) Urban Meteorology, Payame Noor University of Kurdistan, Saqez Center, Saqez, Iran.
چکیده [English]

Determining the climate of a region is of great importance in the hydrological studies of a region. One of the most influential natural factors in a region is the climate and climate of that region, which due to its variable and dynamic nature has always caused very important changes in natural areas and therefore to recognize and study its status. It is very important in the study of natural resources. The aim of this study was to determine the climate of Kerman province according to the ambrothermic curve, Domarten drought coefficient and Umbrella climate. For this purpose, climatic parameters including average annual and monthly rainfall, average annual and monthly temperature, average minimum and maximum temperature in the coldest and warmest months of the year were used. The results show that due to the ambrothermic curve it is dry almost all year round except for the months (December, November, October, February, January). The numerical value of Dumarten drought coefficient, considering the two parameters of rainfall and annual average temperature, is 7.8 (range less than 10), so the climate of the region is dry. Climate The amberge view shows the climate of the region as dry and cold. All three methods show almost the same results, and in general the region has a dry climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • Ambrothermic curve
  • Dumarten dry coefficient
  • Umbrella climate
  1. جعفرپور، ابراهیم. (1373) ، اقلیم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران
  2. جلیزاوی، محمد، عظیمی فریده، شکیبا،علیرضا. (1388)، تهیه نقشه اقلیمی استان خوزستان با استفاده از gis، ششمین همایش و نمایشگاه سامانه اطلاعات مکانی.
  3. مسعودیان، سیدابوالفضل(1385)،« مزر بندی مناطق آبی ایران به کمک شاخص آشفتگی بارش »، مجله پژوهشی وعلوم انسانی ، دانشگاه اصفهان، تابستان و بهار1385، صص ، 1-14.

4.Garcia, J. A., Serrano, A. M., Aly, A. H. and Adams, A., 2002, A Spectral Analysis of Iberian Peninsula Monthly Rainfall, Theoretical and Applied Climatology, Vol. 71, PP. 77–95.

5.Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).2007. Climate change 2007: IPCC 4thAssessment Report2 Cambridge University Press, Cambridge, 438 pp.

 

6.Jakson, I. j., and Weinand, H. (3991), “Classification of tropical rainfall station: A comparison of clustering Techniques”, Int. J. Climatol. 31, 981-991

7.Lana, X. and Burgueno, A., 2000, Statistical Distribution and Spectral Analysis of Rainfall Anomalies for Barcelona (NE Spain), Theoretical and Applied Climatology, Vol. 66, PP. 211-227

 

8.Raziei, T. and Azizi, GH., 2009, Delineation of Homogeneous Precipitation Regions in Western Iran, Journal of Geography and Environmental Planning, Issue 2, No. 34, PP. 65-86

 

9.Taghavi, H. andH.Mohammadi.2007. Study the return period of extreme climate events forreduction of environmental impacts. Journal of environmental studies. 33(43): 11-20

 

10.Unal, Y., Kindap, T. and Karaca, M., 2003, Redefining the Climatic Zones of Turkey Using Cluster Analysis, International Journey of Climatology, Vol. 23, PP. 1045-1055

 

11.Xu, Z.X.,K.Takeuchi and Ishidaira. 2003. Monotonic trend and atep changes in Japaneseprecipitation. J. Hydrol. 279: 144-150