چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر خوزستان

چکیده

تجاری سازی تحقیقات و دانش تولیدی می تواند علاوه بر فراهم آوردن سرمایه گذاری در فنوری های بهتر و پیشرفته تر برای پژوهشگران و موسسات عرضه کننده ی دانش، به توسعه یافتگی کشور نیز کمک شایانی نماید. تجاری سازی تحقیقات، فرآیندی برای تبدیل یافته های جدید تحقیقاتی و توسعه ایده های جدید، تولید، بازاریابی وفروش محصول نهایی است. بخش کشاورزی یکی از بااهمیت ترین بخش های اقتصادی بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته است که سرمایه گذاری در آن با بازده بالایی همراه است. تحقیقات کشاورزی وظیفه محوری توسعه دانش و فناوری برای توسعه پایدار کشاورزی را عهده دار است و تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی در راستای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و کارآفرینی ضروری و مورد تاکید است. علیرغم اهمیت و ارزش بالای تجاری سازی دستاوردهای پژوهش های علمی کشاورزی ، آنچنان که باید به این مقوله توجه نشده و همواره مسایل و مشکلات زیادی وجود دارد که مانع از تحقق اهداف تجاری سازی در این بخش می شود. این مطالعه به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش دارد مفاهیم و اهمیت تجاری سازی تحقیقات را بررسی و با شناسایی چالشهای موجود و ذکر عوامل تاثیرگذار، راهکارهای لازم را در راستای موانع زدایی و حمایت از تجاری سازی به منظور جهش و افزایش تولید در بخش کشاورزی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of commercializing agricultural research findings

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • elham khosravipour 2
1 agricultural university
2 islamic azad university of shushtar, khuzestan
چکیده [English]

Commercialization of research and production knowledge can not only provide investment in better and more advanced technologies for researchers and knowledge providers, but also contribute to the development of the country. Research commercialization is the process of transforming new research findings and developing new ideas, producing, marketing, and selling the final product. The agricultural sector is one of the most important economic sectors, especially in less developed countries, where investment is associated with high returns. Agricultural research is responsible for the development of knowledge and technology for the sustainable development of agriculture, and the commercialization of agricultural research findings in the direction of economic development based on knowledge and entrepreneurship is necessary and emphasized. Despite the importance and high value of commercialization of the achievements of agricultural scientific research, this category should not be considered as it should be and there are always many issues and problems that prevent the realization of commercialization goals in this sector. This study tries to review the concepts and importance of commercialization of research through a review method and using library resources, and by identifying the existing challenges and mentioning the influential factors, the necessary solutions to remove barriers and support commercialization in order to leap and increase production. In the agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural research
 • commercialization
 • knowledge and technology
 • knowledge-based company
 • growth centers
 1. آزاد، ناصر; محمدی پور، مجتبی و نقدی، بهمن.(1397). چالش های تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر بخش بازاریابی و مالی( مورد مطالعه: پارک فناوری دانشگاه تهران)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 44.
 2. اختیارزاده، احمد. 1392. مدل رشد شرکت های زایشی دانشگاهی ، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 31.
 3. انصاری ، محمدتقی و سنجابی، محمدرضا،1392، تحلیل چالش‌های تجاری­سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44 ، شماره
 4. بندریان ،رضا. اندازه گیری پتانسیل تجاری طرحهای تحقیقاتی با استفاده از منطق فازی، فصلنامه علمی‐پژوهش سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 1.
 5. راعی دهقی، مرتضی.(1398). شناسایی و رتبه بندی موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان). فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره 117.
 6. سپهوند، رضا، زرنگاریان، یوسف و زارعی، هادی. 1393. بررسی ضرورت آموزش تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست‌فناوری کشاورزی ، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ، جلد 1، شماره 1 .
 7. شاه­آبادی، ابولفضل، سهرابی وفا، حسین، سلمانی، یونس. 1394. تاثیر انباشت سرمایه تحقیق وتوسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره
 8. شاهوردی، حمیدرضا، بحرینی، محمدعلی و صالحی یزدی، فاطمه. 1389. موانع تجاری سازی در نانو فناوری، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 13.
 9. شریفی، مهنوش، رضوانفر، احمد، حسینی، سید محمود و موحد محمدی، سید حمید. 1394. الگوسازی مفهومی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ، جلد 2، شماره 1 .
 10. شریف زاده ،ابوالقاسم، عبداله­زاده، غلامحسین، شریفی، مهنوش. 1393. آسیب شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 28 ، شماره
 11. عباسی اسفنجانی، حسن و فروزنده دهکردی، لطف اله.(1394). طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره .
 12. کاظمی ، علی، صفری، علی و اعرابی، سهیلا. 1394. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی دانشگاهی )مطالعة موردی: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان(توسعه کارآفرینی، دوره 8 شماره 1.
 13. گودرزی، مهدی ، بامداد صوفی، جهانیار، اعرابی، سید محمد و امیری، مقصود. 1392. الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه­های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره
 14. مقیمی، سید محمد، صدیق­زاده، اصغر، جعفرزاده کوچکی، احمد و عزت نظری. 1389. تأثیر عوامل محیطی بر تجاری‌سازی ایده‌ها و نتایج تحقیقات، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره
 15. یداللهی فارسی، جهانگیر و کلاتهایی، زهرا .1391. رتبه‌بندی عوامل بومی مؤثر در انتخاب راهبرد تجاری‌سازی فناوری: مطالعۀ موردی صنعت زیست‌فناوری، رشد فناوری، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 27- 28 .
 16. نریمانی، امیررضا; واعظی، رضا; الوانی، سیدمهدی و قربانی زاده، جماله.(1396). شناسایی الزامات تسهیل گر درون سازمانی در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 28.
 17. نصرتی، سهیل; خسروی پور، بهمن و یعقوبی، جعفر.(1397). طراحی الگویی بهینه برای تجاری سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رساله دکترا، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 18. یحیایی، مهدی و حسن زاده، علی.(1397). ارائه مدل تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان حوزه ICT. فصلنامه دانش سرمایه گذاری ، سال هفتم، شماره 26.
 19. یعقوبی، حسن;چیذری، محمد;حسینی، سیدمحمود، و شریف زاده، ابوالقاسم. (1394). راهبردهای تجاری سازی یافته های تحقیقات دانشگاهی در صنایع غذایی کشاورزی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 12، شماره 49.
 20. Farmani,Feryal. 2013. Identification of effective factors on knowledge commercialization: a case study of Mashhad city universities, International Research Journal of Applied and Basic Sciences,Vol, 7 (14).
 21. Govindaraju, V.G.R. Chandran. 2010. R&D commercialization challenges for developing countries,The case of Malaysia,Tech Monitor Nov-Dec. 25-30.
 22. lekner, ÅSA. 2004. Commercialisation strategies for entrepreneurial firms-A case study at Layerlab AB, MASTER’S THESIS, ÅSA LECKNER,LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA, Lunds Universitet.
 23. Nasiri Koopaei, Nasser, Majdzadeh, Reza, Kebriaeezadeh, Abbas, Rashidian, Arash, Tabatabai Yazdi, Mojtaba, Nedjat, Saharnaz and Nikfar, Shekoufeh . 2014. Commercialization of biopharmaceutical knowledge in Iran; challenges and solutions, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 22:29. 1-11
 24. Servo, Jenny C.(2005), Commercialization and Business Planning Guide for the Post-ward Period,Designed Especially for the Technology Entrepreneur ,National Institute of
 25. Simula,Henri(2012),Management of Commercialization - Case Studies of Industrial, Business-to-Business Product Innovations, Publisher School of Science
 26. Yaakub, Noor Inayah, Hussain, Wan Mohd Hirwani Wan, Abdul Rahman, Mohd Nizam, Zainol, Zinatul Ashiqin, Mujani, Wan Kamal, Jamsari, Ezad Azraai Sulaiman, and Jusoff, Kamaruzaman . 2011, Challenges for Commercialization of University Research for Agricultural Based Invention, World Applied Sciences Journal 12 (2). 132-138.