تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی، جهت اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی

3 دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی

4 دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

ایجاد عدالت اجتماعی در روستاها یکی از عواملی است که زندگی در روستاها را پررونق‌تر کرده و نه‌تنها می‌تواند مانع دفع جمعیت باشد، جاذب جمعیت نیز می‌تواند باشد. در این میان توزیع متعادل توزیع و اعتبارات روستایی از جمله مهمترین عوامل ایجاد کننده عدالت اجتماعی در محیط روستایی است. بنابراین برای این منظور، با استفاده از روش دلفی هفت عامل خصایص جمعیت، خصایص فضایی، خصایص کالبدی، خصایص اقتصادی، جاذبه گردشگری، خصایص محیط طبیعی، خصایص مدیریتی ـ نهادی جهت تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی در رابطه با اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر مشخص شدند که به 23 زیرعامل تقسیم می گردند. سپس با استفاده از روش AHP اقدام به اولویت‌بندی معیارها و زیرمعیار شد، نتایج این بخش مشخص کرد که عوامل اقتصادی با 0.261 و ابعاد خانوار با 0.145 مهمترین معیار و زیرمعیار بودند. برخی از معیارها از جمله فاصله از جاده از قبل وجود نداشته‌اند و با استفاده از این ابزار تهیه شدند، همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه هر زیرمعیار براساس اهمیت‌آنها طبقه‌بندی مجدد شد. در نهایت رتبه‌بندی روستاها با استفاده از روش تاپسیس انجام گرفته ونتایج گویای این بود که از بین 32 روستایی که در گذشته ،طرح هادی در آنها اجرا وتخصیص اعتبار گردیده است، فقط 12 روستا در اولویت های بالای برنامه تاپسیس قرار دارندو 5 روستانیز در پایین ترین سطح اولویت قرار دارند، که طرح هادی در آنها اجرا شده است. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که تا قبل از این به معیارهای جغرافیایی در توزیع اعتبارات روستایی توجه چندانی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial distribution of rural development credits for the implementation of the village master plan in Bardsir county

نویسندگان [English]

 • Amin Mastalizadeh 1
 • Hassan Afrakhteh 2
 • Farhad azizpour 3
 • Mohamadhasan Khamesimaybodi 4
1 Master of Geography and Rural Planning, Kharazmi University
2 Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences
3 Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences
4 Technical University
چکیده [English]

Creating social justice in the villages is one of the factors that make life in the villages more prosperous and not only can it prevent the repulsion of the population, it can also attract the population. Among these, balanced distribution and distribution of rural credits are among the most important factors creating social justice in the rural environment. Therefore, using the Delphi method, seven factors of population characteristics, spatial characteristics, physical characteristics, economic characteristics, tourist attraction, natural environment characteristics, and managerial-institutional characteristics to analyze the spatial distribution of rural development credits in relation to the implementation of rural master plan in Bardsir County was determined to be divided into 23 sub-factors. Then, using AHP method, criteria and sub-criteria were prioritized. The results of this section showed that economic factors with 0.261 and household dimensions with 0.145 were the most important criteria and sub-criteria. Some criteria, such as distance from the road, did not already exist and were prepared using this tool. Also, the map of each sub-criterion was reclassified based on their importance using the GIS. Finally, the ranking of villages was done using the TOPSIS method and the results showed that out of 32 villages in which the pilot project has been implemented and allocated credit in the past, only 12 villages are in the top priorities of the TOPSIS program and 5 villages in They are at the lowest level of priority, in which the master plan has been implemented. In fact, it can be concluded that so far little attention has been paid to geographical criteria in the distribution of rural credit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial distribution
 • Rural credits
 • Master plan
 • TOPSIS method
 • Bardsir County
 1. الماسی ، حسن (1378). نظام بودجه­ریزی دولتی در ایران انتشارات نشاط: تهران، چاپ اول.
 2. امیدی­پور، مرتضی(1394). توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی ( SDSS )به منظور مدل سازی آمایش شهری- روستایی (مطالعه موردی : استان کهکیلویه و بویراحمد)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور GIS.
 3. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1389) دستاوردهای پژوهشی وفناوری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت­های تابعه، تهران: اداره کل بنیاد
 4. دانش­فرد، کرم­اله و رجبی­فرجاد، حاجیه (1389) آسیب­شناسی بودجه عمرانی در استان تهران طی چهارسال اول برنامه چهارم توسعه، مجله حسابداری مدیریت، شماره هفتم، صص 29-40
 5. دانش­فرد، کرم­اله و شیراوند، صفدر (1391) موانع استقرار بودجه­ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 14، شماره 2، صص 90-96
 6. رضوانی، محمدرضا.، رستگاری، ابراهیم.، بیات، ناصر.، دارستان، خالد (1392) شناخت و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن روستایی با تاکید بر عوامل مکانی ـ فضایی مورد: سکونتگاه­های بخش وراوری ـ شهرستان مهر
 7. رضوانی، محمدرضا، (1390)، برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، تهران
 8. سازمان دهیاری­های کشور (1394) دستور العمل اجرایی توزیع اعتبارات متمرکز دهیاری­های کشور، ص 36
 9. سلیمی، افشین (1385) طرح هادی روستایی (طرح کالبد روستا) مجله معماری و شهرسازی دانشگاه تهران
 10. شماعی، علی.، احمدآبادی، فرشته.، احمدآبادی، حسن (1393) ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر مساکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، شماره 6، صص 75-88
 11. طباطبایی­نسب، زهره (1386) تحلیلی بر نحوه تخصیص بودجه­های عمرانی بین استان­های کشور با استفاده از شاخص سوت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، تهران، دانشگاه الزهرا
 12. عزیزپور، فرهاد.، خلیلی، احمد.، محسن­زاده، آرمین.، حاصل­حسینی (1390) تحلیل و ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح­ هادی در روستاهای کشور، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 135
 13. علیجانی، بهلول (1394) تحلیل فضایی، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دوم، شماره 3، صص 1-14
 14. قاسمی، محمدرضا.، اربابیان، شیرین.، معینی، شهرام.، سلیمی، بهاره (1394) نحوه توزیع بودجه تملک دارائی­های سرمایه­ای در بین استان­های ایران (1379-1390)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 1، صص 37-66
 15. کیومرثی، فیروز (1387) بودجه و بودجه­ریزی دولتی، انتشارات بال، چاپ اول
 16. مهدوی، مسعود.، نجفی­کانی، علی­اکبر (1384) دهیاری، تجربه­ای دیگر در مدیریت روستایی ایران (نمونه موردی: دهیاری­های استان آذربایجان غربی)، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 53، صص 21-39
 17. مولائی هشجین ، نصرالله(1381)، تحلیلی پیرامون کاربرد جغرافیا در برنامه ریزی توسعه فیزیکی سکونتگاههای روستایی در ایران، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 6، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر
 18. یاسوری، مجید (1390) بررسی وضعیت توزیع جغرافیایی سرمایه­گذاری در استان گیلان، چشم­انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، شماره 14، صص 139-157
 19. Adler, M., & Ziglio, E. (1996). Gazing into the oracle: The Delphi method and its application to social policy and public health. Jessica Kingsley Publishers.
 20. Berry, B.J.L. and D. F. Marble, (Eds.). (1968). Spatial Analysis: A reader in geography. Prentice- Hall Incorporations, Englewood Cliffs, New Jersey, 65-72.
 21. Costels, A. & Sole-olle, A. )2005(. The Regional Allocation of Infrastructure Investment; The Role of Equity Efficiency and Political factors.  Journal of European Economic Review. 49, pp.1165-1205
 22. Curry, M.R. (2005). Toward a geography of a world without maps: Lessons from Ptolemy and postal codes. Annals of the Association of American Geographers, 45: 963–991.
 23. M.M, (2010),” The infiuence of micro-credit on poverty allevition among rural dwellers : Acase study of AKOKO North West Local Government Area of ONDO State”.  Africa journal of Business Management. Vol.4(8), pp.1438-1446,18 july, 2010
 24. Gonzalez, L. Leiras, M. & Mamone, I )2011 .(The Political Economic of the Distribution of In fracture in Developing Federal Democracies Public. Prepared for Delivery at the International on Conference Social Cohesion and Development OECD. Ret reeved from: www.ssrn.com.20-35
 25. Grossman, G. & Helpman,E. )1992(. Party discipline and pork-barrel Politics. Institutions and Economics Performanse. 127-141
 26. Habibi, A., Sarafrazi, A., & Izadyar, S. (2014). Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The International Journal of Engineering and Science, 3(4), 8-13.
 27. Holcombe, R. & Zardkoohi, A. )1981(. The Determinants of Fedral Grants. Southern Economic Journal. 48 )1(, pp.393-399.
 28. Honey, R. &Abu  Kharmeh,  (2002).Rural policy in Jordan’s 1986-1990 development plan, Journal of  Rural  Studies,  Volume  5,  Issue  1,  1989,pages 75-85.
 29. Richardson, D. (2005). Bringing geography back to Harvard. AAG Newsletter of the Association of American Geographers40(11), 2-5.
 30. Smith, N. (1987). Academic  War  over  the  Field  of  Geography:  The  Elimination  of  Geography  at  Harvard, 6691–6696. Annals of the Association of American Geographers,77: 611-699.
 31. Uyan, M., (2013). GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process (AHP) in Karapinar region, Konya/Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28:11-17.