استراتژی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران

چکیده

چکیده
امروزه گردشگری شهری به‌صورت مسئله و فعالیتی مهم درآمده است که سبب تغییرات فضایی گسترده در شهرهای بزرگ شده است. شهرها به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهی، فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، ارتباطی، فراغتی و داشتن جاذبه‌های تاریخی و گردشگری به‌عنوان مقصد گردشگران به شمار می‌آیند. وابستگی شدید شهرها در ایران به درآمدهای نفتی موجب رشد نامناسب شهری و تشویق به مصرف‌گرایی شده است. علاوه بر این با توجه به این‌که منابع نفتی پایان‌پذیر و غیرقابل اتکا هستند موجب ایجاد اختلال در روند اقتصادی شهرها شده است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها جهت رهایی از این چالش توجه به عوامل دیگر در جهت توسعه می‌باشد. خلاقیت عنصری ضروری در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرهاست که برای افزایش ظرفیت تجاری شهرها ضرورت دارد. این امر تبادل دانش و تجربه‌های میان تمامی اقشار را آسان می‌کند و سبب می‌شود هنرمندان تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه فرهنگ مهارت‌های نوآورانه را کسب کنند و تولیدات فرهنگی را ارتقا دهند. به همین منظور پژوهش حاضر باهدف بررسی استراتژی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با استفاده از مدل SWOT انجام‌شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی - نظری و ازنظر روش، توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات و داده‌های موردنیاز از طریق روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری‌شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های توسعه گردشگری شهرستان نهاوند می‌باشد اما بااین‌حال موانعی نیز در این راه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nahavand city tourism development strategy using SWOT model

نویسندگان [English]

 • hosein yarahmadi
 • Mehdi zalaqi
Master of Geography and Regional Planning, Islamic Azad University of Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, urban tourism has become an important issue and activity that has caused extensive spatial changes in large cities. Cities are considered as tourist destinations due to the existence of living and welfare facilities, economic activities, trade, industry, culture, politics, health, communication, leisure and having historical and tourist attractions. The heavy dependence of cities in Iran on oil revenues has led to inadequate urban growth and encouraged consumerism. In addition, due to the fact that oil resources are finite and unreliable, it has disrupted the economic process of cities. One of the most important strategies to get rid of this challenge is to pay attention to other factors for development. Creativity is an essential element in the social, economic and cultural development of cities that is necessary to increase the commercial capacity of cities. This facilitates the exchange of knowledge and experiences between all walks of life and allows artists from all walks of life, especially in the field of culture, to acquire innovative skills and promote cultural productions. For this purpose, the present study was conducted to investigate the tourism development strategy of Nahavand city using the SWOT model. This research is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The required information and data are collected through library and field methods. The results of the research indicate the existence of tourism development capacities in Nahavand city, however, there are obstacles in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: strategy
 • tourism development
 • Nahavand city
 • SWOT model
 • آلبوبالدی، ابتسام، (1397)، "بررسی و نقش گردشگری در راستای توسعه پایدار شهری"، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری.
 • امان پور، سعید، آلبوبالدی، ابتسام، (1397)، "نورپردازی و روشنایی در پارک‌های شهری با استفاده از مدل swot (نمونه موردی: منطقه 4 اهواز) "، همایش جامع بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی.
 • افهمی و همکاران، ( 1395 )، « رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی ( نمونه موردی: خیابان احمد آباد مشهد »، شماره ی 7، دو فصلنامه ب هنرهای کاربردی.
 • شیخ بیگلو، رعنا، تبریزی، نازنین، ( 1395 )، « توسعه ی گردشگری شبانه ی شهری در ایران تحلیل مقایسه ای شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد و یزد »، سال 6، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای.
 • صفایی پور، مسعود، مرادی مفرد، سمیرا، ( 1395 )، « تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه های شهری ( مورد مطالعه: شهر کرمانشاه ) »، فصلنامه فضای گردشگری، سال پنجم، شماره 18.
 • ضرابی و همکاران، ( 1390 )، « برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT ( مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی ) »، مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره دوم.
 • کلانتری و همکاران، (1395)، "شهر خلاق و شاخص‌های شهر خلاق ایرانی "، جغرافیا (فصلنامه علمی – پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره 51.
 • گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود و علی زنگی‌آبادی، (1392)، "بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان‌شهر شیراز "، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم شماره 23.
 • گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود، (1395)، "تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز) "، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و چهارم.
 • گودرزی، مجید، ملایی، مریم و فاطمه نیکوبین بروجنی، (1395)، "تحلیلی بر فضاهای گردشگری در شهرهای جدید با رویکرد احساس امنیت زنان (مطالعه موردی: شهر جدید بهارستان)"، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 6، شماره 22.
 • گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود و علی زنگی‌آبادی، (1392)، "توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز"، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی چهارم.
 • فیروزی، محمدعلی، گودرزی، مجید، زارعی، رضا و عبدالمطلب اکبری، (1392)، "ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری "، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 28.
 • محمدی، جمال، ضرابی، اصغر، فیروزی، محمدعلی و مجید گودرزی، (1390)، "برنامه‌ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی) "، مجله علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شماره دوم.
 • میرحسینی، سید ابوالقاسم، (1396)، "شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای گردشگری پایدار طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان یزد)"، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال 7، شماره 4.

 

 • Deng, Jinyang, Brianking & Ihomas Bauer(2004): Evaluatig natu ral attractions for tourism, Annals of Tourism Research, Vol.29, Issue2: 422438.

 

 • Garcia Falcon, J., M, (1999), Medina, Sustainable Tourism Development in Islands: A CASE STUDY OF GRAN CANARIA, www.Scince direct.com.
 • Kim Kyungmi . ( 2002 ) , The Effects Of Tourism Impact Upon Quality of Life Resident in the Community . ProQuest Dissertations and Theses , Published by : Polytechnic Institute 24 Roberts,

 

 • Ngesan, M.R., Karim, H.A., Zubir, S.S., Ahmad, P. (2013): Urban community perception on nighttime leisure activities in improving public park design, Social and Behavioral Sciences, No.105, pp. 619-631.
 • Roberts, M. and Eldridge, A. (2012): Planning the Night-time City, Routledge.