مدیریت آب های سطحی ( مطالعه موردی: شهرستان دزفول ) با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای ، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران

چکیده

چکیده
امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی ازاین فرآیند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه ی متوازن،همه جانبه و پایدار شهر بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهربیش از بیش قوت یافته است. در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان شریانی مهم و حیاتی دارای اهمیت ویژه ایمی باشد. بر این اساس راهکار مناسب جهت کنترل و مدیریت آبهای سطحی چیست .پیامدهای مالی و اجتماعی آب گرفتگی یکی از شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران نزولات جوی در مناطق مختلف کشور اتفاق می افتد، که دارای اهمیت زیادی است در مناطقی باعث حاصلخیزی خاک و متاسفانه در مناطقی منجر به آبگرفتگی می شود.
شهرستان دزفول با کمبود آب در بخش های کشاورزی، صنعت و آشامیدنی مواجه است، طبق بررسی های انجام شده، هم اکنون سالانه یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب از شهرستان دزفول خارج می شود که با همین میزان می توان کشاورزی و صنعت را متحول کرد. در این پژوهش ،اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است .در این پژوهش از مدل SWOT برای منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface water management (Case study: Dezful city) using SWOT model

نویسنده [English]

  • mehdi zalqi
Master of Regional Planning, Islamic Azad University of Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, with the expansion of cities and the growth of urbanization, as well as the increase of problems and difficulties resulting from this process and the importance of integrated management and balanced, comprehensive and sustainable development of the city, the discussion of improving existing infrastructure has become more intense. In this regard, the improvement of the urban road network and also the urban sewage network as an important and vital artery should be of special importance. Based on this, what is the appropriate solution for controlling and managing surface water? Financial and social consequences of flooding One of the geographical and climatic conditions of Iran, precipitation occurs in different parts of the country, which is very important in some areas causing soil fertility and unfortunately in some areas. Leads to flooding.
Dezful city is facing water shortage in agriculture, industry and beverage sectors. According to studies, currently 1 billion and 400 million cubic meters of water leaves Dezful city annually, which can transform agriculture and industry. کرد. In this research, the required information and data have been collected through library and field methods. In this research, the SWOT model has been used for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: surface water management
  • Dezful city
  • swot model
[1] آتشی و همکاران، ( 1393 )، « شبیه سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهد »، مجله آب و فاضلاب.
[2] امان پور، سعید و آلبوبالدی، ابتسام، ( 1397 )، « بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی: کوت عبدالله اهواز ) با استفاده از مدل SWOT، همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی.
[3] اردشیر، عبدالله، ( 1396 )، « مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری »، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
[4] بلند نظر، سجاد، ( 1396 )، « نقش انسان در بروز سیل و آب گرفتگی شهری و اقدامات و میزان آمادگی شهرداری اصفهان در راستای مواجهه با آن »، پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب.
[5] بزی و همکاران، ( 1389 )، « نقش مدیریت کاربردی اراضی در کاهش سیل گرفتگی شهری، مطالعه موردی: شهر قوچان »، اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلاب های شهری.
[6] بهزاد فر، مصطفی، ( 1387 )، « هویت شهر نگاهی به هویت شهر »، تهران: موسسه نشر شهر.
[7] پیری، حلیمه، ( 1398 )، « مدل سازی و پایش شاخص های کیفیت آب زیر سطحی دشت سیستان با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی »، فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب.
[8] حسینی و همکاران، ( 1396 )، « تاثیر ابزارهای نفوذ و ذخیره ای توسعه کم اثر در مدیریت رواناب شهری سنندج »، مجله آب و فاضلاب.
[9] خادم پور، فهیمه و شهیدی، علی، ( 1396 )، « ارزیابی کیفی آب های سطحی با استفاده از روش CWQI و نرم افزار Aquachem ( مطالعه موردی: رودخانه قاین در خراسان جنوبی ) »، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط.
[10] رضایی و همکاران، ( 1394 )، « تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی ( نمونه موردی: شهر ایلام »، مجله فرهنگ ایلام.
[11] شاعری و همکاران، ( 1392 )، « ضرورت بهره گیری از رویکرد نوین سیستم زهکش شهری پایدار در برنامه های ساماندهی رواناب سطحی شهرها »، کنفرانس ملی مدیریت سیلاب.
[12] طباطبایی، قمشه، س، ( 1391 )، « مدل سازی طرح جدید آتلانتیس در حوزه آبریز سرافرازان مشهد »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
[13] عبیات و همکاران، ( 1395 )، « نقش شبکه زهکش مسطح، کانال و مخازن اکولوژیک در مدیریت رواناب سطحی شهری نمونه موردی: شهرک سجادیه تهران »، فصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی – پژوهشی.
[14] عزیزی فرد، عزیز و ارکات، جمال، ( 1398 )، « برنامه ریزی دو هدفه جهت مدیریت منابع آب های سطحی و زیر زمینی »، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.
[15] فلاحی زرندی، اصغر، طاهریون، مسعود، ( 1393 )، « بررسی کاربرد بهینه ی بهترین راهکارهای مدیریتی در بهبود کمیت و کیفیت رواناب شهری گیاهی در کاهش خسارات سیلاب شهری ( مطالعه موردی: استان فارس )، گرگان، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.
[16] قهرودی تالی، منیژه، ( 1388 )، « کاربرد مدل یکپارچه سیلاب شهری در کلان شهرها ( مطالعه موردی: شمال شرق تهران ) »، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای.
[17] کریمی و همکاران، ( 1397 )، « مقایسه و تحلیل جغرافیایی خطر آب گرفتگی در معابر شهری ( مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد ) »، نشریه دانش آب و خاک.
[18] لرستانی، قاسم، اسدالله تبار، نفیسه،( 1393 )، « بررسی دلایل آب گرفتگی معابر شهری ( مطالعه موردی: شهر بابلسر ) »، مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری.
[19] مقیمی، ابراهیم، ( 1394 )، « دانش مخاطرات ( برای زندگی با کیفیت بهتر »، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
[20] ولیزادگان، ابراهیم و یزدان پناه، سجاد، ( 1397 )، « مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد »، نشریه مهندسی عمران امیر کبیر.
[21] یوسفی مبرهن و همکاران، ( 1395 )، « شبیه سازی رگبار – آب گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان » ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب.
[22] chen  yong , Q. f. ,N. Frolova , V. larinov , A. Nikolaev , JPejcoch , s. sucheshev  and  A. N. Ugarov. 2001. Decision  support  Tool  for  Disaster  Management   in  the   case  of  strong  Earthquakes. ADRC. publications , Report No 10.