اهمیت و تاثیر پیاده روها در بهبود کیفیت زندگی و نقش آن در فضای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه آزاد اسلامی - یاسوج -ایران

چکیده

هدف مقاله اهمیت و تاثیر پیاده رو ها در بهبود کیفیت زندگی و افزایش سرزندگی و تعاملات شهری و تجزیه و تحلیل ارتباط بین کیفیت فضای شهری در پیاده رو ها (سرزندگی ،گوناگونی ، نفوذ پذیری ،خوانایی ،امنیت و تعاملات اجتماعی) نگارش گردید .روش این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و مشاهدات عینی بوده و گرد آوری مطالب آن از طریق روش های اسنادی و غیر اسنادی صورت گرفته است و بحث و بررسی مقاله از طریق نقشه ، عکس ها و اندازه گیری ها یی با ابزار متر انجام شده است .
نتایج نشان داد که پیاده رو ها در کیفیت زندگی و فضاهای شهری ، سرزندگی و تعاملات شهری شهروندان نقش بسزایی دارند . رسیدگی و طراحی مناسب پیاده رو ها باعث حضور شهروندان در فضای شهری خواهد شد این امر پیاده روی را افزایش داده و استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی را کاهش میدهد . مؤلفه های تاثیر گذار بر حضور مردم در فضای شهری و استفاده از پیاده رو ها شامل امنیت و ایمنی ،سرزندگی ،خوانایی ،دسترسی به کاربری ها ،دسترسی مناسب معلولین و نا توانان جسمی ،جذابیت بصری و ... می باشد که رعایت آن ها حضور هر چه بیشتر مردم را در فضاهای شهری و پیاده رو ها حاصل میشود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance and impact of sidewalks in improving the quality of life and its role in urban space

نویسندگان [English]

  • Ali Aram 1
  • elham mansourian 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, Yasouj Branch, Iran
2 Master student of architecture - Islamic Azad University - Yasuj - Iran
چکیده [English]

The purpose of this article was to write about the importance and impact of sidewalks in improving the quality of life and increasing vitality and urban interactions and analyzing the relationship between the quality of urban space on sidewalks (vitality, diversity, permeability, readability, security and social interactions). The research is of descriptive-analytical type and objective observations and its contents have been collected through documentary and non-documentary methods and the article has been discussed through maps, photos and measurements with meter tools.
The results showed that sidewalks play an important role in the quality of life and urban spaces, vitality and urban interactions of citizens. Proper handling and design of sidewalks will increase the presence of citizens in the urban space. This will increase the sidewalk and reduce the excessive use of personal vehicles. Components affecting the presence of people in urban areas and the use of sidewalks include safety and security, vitality, readability, access to land uses, proper access for the disabled and physically disabled, visual attractiveness, etc., which are observed in the presence of More and more people are found in urban spaces and sidewalks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sidewalk
  • liveliness
  • social interactions
  • Urban space
1.اپلیارد، دونالد، 1382 . ((خیابان ها می اوانند باعث مرگ شهر شوند. (رهنمود هایی برای طراحی خیابان در شهرهای جهان سوم ) )). ترجمه نوین تولایی، آبادی ، 39 .
2.اصغر زاده یزدی، سارا، 1389 . اصول پیشنهادی نوشهرگرایی در برنامه ریزی محله های شهری، مسکن و محیط روستا.
3.ایروین، آلتمن، 1382 . (( محیط و رفتار اجتماعی ، خلوت ، فضای شخصی ، قلمرو و ازدحام )). علی نمازیان مترجم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
4.بصری، رضا، 1388 . برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها، چاپ اول، 13 انتشارات طحان، ص 10 .
5.بنتلی و همکاران، 1382 . محیط های پاسخده، مترجم: مصطفی بهزادفر، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران .
6.پاکزاد، جهانشاهی، 1384 . راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران.
7.پاکزاد، جهانشاه، 1386 . مقالاتی در باب طراحی شهری، گردآورنده الهام سوری، نشر شهیدی.
8.پوراحمد، احمد؛ زنگنه شهرکی، سعید و صفایی رینه، مصطفی، 1395 . تحلیل نقش پیاده راه های شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری( مطالعه ی موردی: پیاده راه 17 شهریور، تهران )پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری.
9.پور اسمعیلی، عاتکه، 1398 . بررسی نقش و تاثیر پیاده راه در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری، اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهر سازی پایدار، تهران.
10.تیبالدز، فرانسیس، 1385 . شهرسازی شهر وندگرا: ارتقای عرصه های همگانی و محیطهای شهری، مترجم: محمد احمدی نژاد، اصفهان، نشر خاک.
11.جوادی، مجید و محمد دوست، سید سلیمان، 1395 . اهمیت پیاده رو ها و نقش آن در فضای شهری محدوده مرکزی شهر یاسوج، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، تهران .
12.رضائی زاده، مهابادی، کامران و ربیعی، ریحانه، 1395 . تاثیر پیاده رو ها در ارتقاء کیفیت زندگی شهری، کنگره بین المللی عمران، معماری، شهرسازی معاصر جهان، اهر.
13.رفیعیان، مجتبی؛ صدیقی، اسفندیار و پورمحمدی، مرضیه، 1390. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محور های شهری مورد:محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم.مطالعات و پزوهشهای شهری و منطقه ای،11(3)،56-41.
14.سلطانی حسینی، محمد؛ پورسلطانی، حسین؛ سلیمی، مهدی وعمادی، سارا، 1390.امکان سنجی قابلیت پیاده روی در فضای شهری بر پایه الگوهای توسعه پایدار و نو-شهرسازی(مطالعه موردی:محله سعادت آباد تهران)،پژوهش و برنامه ریزی شهری.
15.شاهیوندی، احمد و قلعه نویی، محمود، 1392 . بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان، نشریه تحقیقاتی کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 31 .
16.صالحی، اسماعیل، 1387 . ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن، نشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
17.صدری، آرش؛ بانکیان تبریزی، آرزو و رفایی افشار قزلباش، شادی، 1398 . تاثیر پیاده راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد( نمونه موردی: خیابان طالقانی، محدوده میدان شهید تا مخابرات ) تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.
18.غنی پور، مبینا و کرد جمشیدی، ماریا، 1394 . طراحی پیاده راه در جهت ارتقاء کیفیت و ایجاد تعاملات اجتماعی در محور شهری، دومین همایش بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار، تهران.
19.قربانی، رسول و جام کسری، محمد، 1389 . جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیا مرکز شهری ک مورد مطالعه پیاده راه تربیت تبریز. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای.
20.قلاعی، نسیم و شیرالی، امیر، 1395 . نقش پیاده رو ها در سرزندگی فضای شهری، نخستین همایش منطقه ای معماری، شهری، توسعه(چالش ها و راهکار های مدیریت شهری)، بهبهان.
21.قنبری، ابوالفضل، 1382 . بررسی مشکلات و نارسایی های مبلمان شهری با تاکید بر مسیرهای عابر پیاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی تبریز.
22.قریب، فریدون، 1383 . امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم، هنرهای زیبایی.
23.کاشانی جو، خشایار، 1389 . باز شناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. هویت شهر، 4 (6)، 106 - 95 .
24.کاشانی جو، خشایار، 1390 . پیاده راه(از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی)، انتشارات آذرخش، تهران.
25.گل، یان، 1387 . زندگی در فضای میان ساختمان(شیما شصتی ، مترجم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
26.مجتهر سیستانی، ارم، 1387 . شاخصه های کیفی مطلوبیت پیاده راها و خیابان های شهری، کنفرانس بین المللی دانشجویان عمران، سمنان.
27.محمد زاده،رحمت؛جمالی،فیروز و پور محمدی، محمد رضا، 1384. نقش شهر سازی  مدرن در تخلفات ترافیکی بافت قدیم تبریز، هنرهای زیبا، 21.
28.معینی، سید مهدی، 1385 . افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر. هنرهای زیبایی، 27 ، 5 - 16 .
29.معینی، سید مهدی، 1390 . شهرهای پیاده مدار. آذرخش، تهران.
30.ملک، ماندانا، 1385 . تهیه سند معطوف به حضور پیاده گذر امام زاده یحیی تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری،دانشگاه شهید بهشتی.
31.مهدی زاده، جواد، 1379 . مفاهیم و مبانی پیاده راه سازی، مجله شهرداری ها، آذر ماه 1379 ، شماره 19 .
32.نقصان محمدی، محمد رضا؛ غفاریان شعاعی، مهران و تاجدار، وحید، 1393 . شناسایی نحوه و میزان تاثیر عناصر پیاده رو های شهری بر ابعاد و مؤلفه های سلامت عابران. مطالعات شهری، 7 و 15 - 29 .
33.کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، 1398 . ویرایش سوم.
34.Echenique , Macial ; Crowther , David and Lindsay , Walton . (1972) . A structural comparison of three generation new towns in : urban spaceand struvture , martin C and march C , Cambridge university . press , G.B
35.Huffman , R . (2006) . « the value of urban open space » . urban land . 108 – 111 , (1) 65 .
36.Nosal , Bob . (2009) . « creating walkable and transit – supportive communities in halton »