تامین ایمنی شبکه معابر درون شهری با اصلاح شکل طرح هندسی معابر (موردی : فلکه هفت تیر تا فلکه جهاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و به خصوص جمعیت شهری، همچنین صنعتی شدن جوامع و نقش حیاتی حمل ونقل در این جوامع و اختصاص درصد بالایی از سهم ارزش افزوده به صنعت حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشورها، نیاز مبرم به برنامه ریزی در این زمینه، هر روز بیشتر احساس می گردد . از این رو تدوین و تنظیم سیستم ایمنی همراه با یک مدیریت کارآمد در صنعت حمل ونقل یکی از پایه های اساسی در کاهش تلفات ناشی از آن خواهد بود. دراین پژوهش تامین ایمنی شبکه معابر درون شهری با اصلاح شکل طرح هندسی معابر، پرداخته می شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش تحلیلی و توصیفی است که با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به اسناد و همچنین با مصاحبه با افراد و اشخاص مسئول، اطلاعات جمع آوری شده است و راهکارهایی همچون تعریض معابر، به کاربردن عناصر و تجهیرات مناسب، روشنایی معابر و برنامه ریزی صحیح طرح هندسی برای ایجاد و یا افزایش ایمنی ارائه گردیده است. باتوجه به یافته ها ومطالعات انجام شده، این نتیجه گیری به عمل آمده که ایمن سازی معابر درون شهری و نقشی که در کاهش تلفات تصادفات درون شهری داشته از مسایل مهمی است که در برنامه ریزی شهرها باید مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ensuring the safety of the inner city road network by modifying the shape of the geometric plan of the roads

نویسندگان [English]

  • Ali Aram 1
  • Waliallah Zarghampoor boyerahmadi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, Yasouj Branch, Iran
2 Master student of architecture, Yasouj branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Due to the growing population, especially the urban population, as well as the industrialization of communities and the vital role of transportation in these communities and the allocation of a high percentage of value added to the transportation industry in GDP, there is an urgent need for planning in this The background is felt more and more every day. Therefore, developing a safety system along with efficient management in the transportation industry will be one of the basic foundations in reducing the resulting losses. In this research, the safety of the inner-city road network is provided by modifying the shape of the geometric plan of the roads. The research method in this article is based on analytical and descriptive method that by collecting the required information through documents and library by referring to the documents and also by interviewing the responsible persons and persons, information has been collected and solutions such as widening the passages. With the use of appropriate elements and equipment, the lighting of the passages and the correct planning of the geometric plan to create or increase safety has been presented. Based on the findings and studies, it has been concluded that the safety of inner-city roads and its role in reducing casualties in urban accidents is one of the important issues that should be considered in urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • inner city passages
  • city
  • traffic
  • geometric design
بحرینی، حسین،1385، فرایند طراحی شهری، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران.
بلغاری، محمد،1383، مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امور حمل‌ونقل و ترافیک، مجموع قوانین و مقررات ناجا. چاپ پنجم، تهران
بهبهانی،ح و همکاران،(1374)،مهندسی ترافیک:تئوری و کاربرد، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
بهسرشت، علی،(1390)،استفاده از مدل هم ارزی در برآورد جذب سفر کاربری­های شهری:نمونه مطالعاتی منطقه 6 شهر تهران، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
پاکزاد، جهانشاه،1386، سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، چاپ اول، نشر شرکت عمران شهرهای جدید، تهران .
جیکوبز، جین،1961، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا، مترجم : حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، 1388، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
حاجی­پور ، خلیل و عماد کتابچی و محمد حسین­پور، 1391، شهرسازی نوین راهی به‌سوی ایجاد محلات پایدار، مجله منظر، شماره 18، صفحات 81تا 86
حسین زاده ،دلیرو آذر، علی،1387، ساماندهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید، نشریه  جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای ، شماره‌ی 11صص 55-89.
حسینی، سید علی، بهرامی، یوسف،1392، بررسی تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون‌شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)، مجله مهندسی حمل‌ونقل، سال پنجم، شماره 1، صص130-117.
حکمت‌نیا، حسن. (1390). نقش برنامه‌ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی منطقه 8 تهران با استفاده از الگوی تحلیل SWOT. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار), 3(10), 95-110.
دی چزاریس، الساندرا،2010، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و منظر شهری، فصلنامه منظر، دوره: 3، شماره، 16، صص73-68.
سلطانی، ع.، و پناهی، ن. (1393). ظرفیت سنجی معابر درون شهری بر مبنای ویژگی های ساختاری و پیوند با فعالیت های مجاور؛ مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری شیراز. پژوهش و برنامه ریزی شهری, 5(19), 21-38.
سلطانی، علی،(1390)، مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکرد پایداری،انتشارات دانشگاه شیراز.
سلطانی، علی،1390، مباحثی در حمل و نق شهری با تأکید بر رویکرد پایداری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.
سلطانی، علی؛طالبی طیبه ،1390، بررسی تولید سفرهای درون‌شهری و تأثیرپذیری از تنوع کاربری زمین، نمونه موردی چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم شماره18صص124-108.
شاه علی، ج.، و سنایی، م. (1389). بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری. نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی), 2(3), 137-152.
شوای، فرانسواز ،1965، شهرسازی تخیلات و واقعیات، مترجم: حسین بحرینی،1386، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
شهاب, امین و حیدری کانی, اسفندیار,1396,تحلیل تاخیر در شبکه معابر درون شهری با استفاده از نرم افزار AIMSUN و سیستم شبکه عصبی مطالعه موردی در شهر کلاردشت,چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی,تهران.
طبیبی, مسعود, فتحیان, محمد, الدین موسوی اشکوری, شهاب. (1386). برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور. پژوهشنامه حمل و نقل, 4(4), -.
کاویانی، شیوا ،1379، شهرگرایی نوین به‌سوی معماری اجتماعی، نشریه صفه، دوره  10، شماره  31 ، صص 16 - 39 .
کریر، راب،2002، فضای شهری، ترجمه: خسرو هاشمی‌نژاد، (1383)، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
گروه مولفان مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا، (1391)، مرجع شهرسازی، انتشارات آذرخش.
مجله دانش شهر ،1391، بررسی انواع روش­های حمل­ونقل پاک در شهرها، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران، شماره126، صص 78-98.
مظفری پور، نجمه و مریم حاتمی(۱۳۹۰) ارزیابی سیستمهای جامع حمل و نقل MRT با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت تحقق توسعه پایدار شهری درایران، سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
Bento,D, Antonio M. 2004, “The impact of urbanspatial structure on travel demand in the UnitedStates”, World Bank Policy Research WorkingPaper. No1.pp. 418-466
Boarent,M. and R.Crane(2011).The Influence of Land Use on Travel Behavior:Specification and Estimation Strategies.Transportation Research Part A35(9),823-845.
Borchert,J. (1961). The Twin Cities Urbanized Area:Past,Present,Future. Geographical Review.
Dill, J.(2004).Measuring Network Connectivity for Walking & Biking. In 88th Meeting of the Transportation Research Board,Washington D.C
Ewing, R. et al. 2011,  "Can the Physical Environment Determine Physical Activity Levels" Exercise and Sport Sciences Reviews, 33(2), pp.69-75.
Frank, L. 2012, Linking land use withhousehold vehicle emissions in the centralPuget sound: methodological frameworkand findings Transportation Research PartD: Transport and Environment , Pages 173-196.
Garrison, W.l and Marble,D.(1965). The Structure of Transportation Networks.(Evanston,Il:Transportation Center Northwestern University).
Litman, T. Evaluating Trans TransportationLand Use Impacts; Consideringthe Impacts, Benefitsand Costs of DifferentLand Use Development Patterns, (2010), VictoriaTransport Policy Institute
Shav, X.n. 2009, Integrated land use and transportation interaction: a temporal GIS exploratorydata analysis approach, Journal of TransportGeography , 11,103–115.
Stefanos,Tsigdinos,Thanos,Vlastos, 2021, Exploring ways to determine an alternative strategic road network in a metropolitan city: A multi-criteria analysis approach, Pages 102-115, ISSN 0386-1112.
Zegras, P. 2010, The influence of land use ontravel behavior: empirical evidence from Santiago de Chile. Transportation Research Board (TRB),  83th