سنجش شاخص های بازآفرینی شهری و تاثیرآن بر کیفیت زندگی شهروندان(مطالعه موردی محله شریف آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

بازآفرینی شهری یک دید جامع و یکپارچه و کنشی است که منجر به حل مسائل شهری و بهبود پایای اقتصادی فیزیکی و محیطی یک محله در منطقه است.در این راستا هدف پژوهش مورد مطالعه سنجش شاخص های بازآفرینی شهری و تاثیرآن بر کیفیت زندگی شهروندان در محله شریف آباد واقع در شهر شیراز میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از بعد ماهیت خود توصیفی تحلیلی است.به منظور دیدگاه شهروندان نسبت به موضوع مورد مطالعه ابتدا پرسشنامه ای تهیه شده و سپس با تعیین حجم نمونه به تعداد 378 تحلیل پرسشنامه ها با روش های آزمون تی ،ضریب همبستگی و رگرسیون در نرم افزار spss انجام شد.نتایج پژوهش نشان میدهد بین متغیر های مستقل بازآفرینی شهری و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معناداروجود دارد و همچنین آزمون رگریسون چند متغیره نشان داد که شاخص های بازآفرینی شهری به میزان0/76 میتواند بروی کیفیت زندگی ساکنین تاثیر داشته باشد.در آخر پیشنهاداتی در راستای بهبودبازآفرینی در محله ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing urban regeneration indicators and its impact on the quality of life of citizens (Case study of Sharifabad neighborhood)

نویسنده [English]

  • mohammadreza shahriyari
Master of Urban Planning Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Urban regeneration is a comprehensive and integrated view and action that leads to solving urban problems and improving the physical, physical and environmental economic stability of a neighborhood in the region. Abad is located in Shiraz. The research method in this research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The results were performed by t-test, correlation coefficient and regression in SPSS software. The results show that there is a positive and significant correlation between the independent variables of urban regeneration and quality of life. A rate of 0.76 can affect the quality of life of residents. Finally, suggestions were made to improve regeneration in the neighborhood.Urban regeneration is a comprehensive and integrated view and action that leads to solving urban problems and improving the physical, physical and environmental economic stability of a neighborhood in the region. Abad is located in Shiraz. The research method in this research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The results were performed by t-test, correlation coefficient and regression in SPSS software. The results show that there is a positive and significant correlation between the independent variables of urban regeneration and quality of life. A rate of 0.76 can affect the quality of life of residents. Finally, suggestions were made to improve regeneration in the neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreating
  • Shiraz
  • neighborhood
  • social
سلیمانی مهرنجانی،محمد و همکاران،(1400)، ارزیابی نقش طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در بهبود کیفیت محیط شهری (مورد مطالعه : محله بریانک(، فصلنامه جغرافیا و مطالعات انسانی،دوره 4،شماره 1،صص239
میر ابراهیمی،سید بهمن،(1400)،بررسی زمینه های موثر در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری(مطالعه موردی شهر شوشتر)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات انسانی،دوره 4،شماره 1،صص329

 

Ahmad Akhondi; Abbas, and Nasser Barkpour and Ahmad Khalili and Saeed Sedaghatnia and Ramin Safi Yari (2014), A Study on Urban Quality of Life in Tehran Metropolis, Journal of Fine Arts & Architecture and Urban Development, Volume19, No. ٢,Summer 2014, PP: 5-22.
 
Akbari Armaki, Zakia, and Mohsen Shaterian (2013), Paper on Urban Revitalization Approach to
Reduce Urban Poverty, (Case Study: The Old Context of Kashan). Journal of Geography Volume44, pp.119-142, Spring 2015.
 
Amiri, Mojtaba, and Akbar Neshat and Majid Niknaei (2015), Paper on The Role of Citizen Participation in Urban Management Approach for Improvement and Renovation of Old Textures (Case Study: Region 12 of Tehran Municipality), Human Geography Research, Volume ٤٨, Number ٣, Autumn 2016, pp.512-539.
 
Babakhani, Maliheh, and Esfandiar Zebardast and Mohammad Saeed Izadi (2015), Explaining the Principles of Renovation in Urban deficient texture with the Purpose of Improving Residential
Satisfaction, Journal of Iranian Association of Architecture and Urban Planning, No.11, pp.115-127.
 
Breheny, M,and Archerm, S (1998), Urban densities, local policies and sustainable development International Journal of Environment and Pollution, Volume 10, Issue 1, p.267. 
 
Colantonio, A. and Dixon, T (2011), Urban Regeneration & Social Sustainability; Best practice from European cities.West Sussex: Wiley-Blackwell.
 
Costanza et al (2008), An integrative approach to quality of life measurement, research and policy, Surv. Perspect. Integr. Soc. November, Volume 1, pp. 15-11.
 
Couch, Chris (2003),Urban Regeneration in Europe(Real Estate Issues), Publisher.WB;١ edition on 256 pages.
Erfanian, Salim (2016), Comprehensive Sustainable Urban regeneration Framework, Ministry of Roads and Urban Development, Iranian Urban Development and Improvement Company.
 
Ertan Tugce, and Yakup Egercioglu (2016), Historic city Center Urban Regeneration: Case of Malaga and Kemerlta, Izmir, ٢nd International Symposium New Metropolitan Perspective Strategic Planning Spatial Planning Economic Programs and Decision Support tools, Through the Implementation Of Horizon/ Europe2020. ISTH2020, Reggio Calabria (Italy)18-20 , Volume223, pp.601-607.
 
Faraji Molaei, Amin (2010), a variety of interventional methods in the Rehabilitation and urban Renovation, Journal of Information Science, education, research Councils, No.54, pp1-73.
 
Fatahi,A, and M. khorasani and A. Payadar and (2012), Quality of life and human development, One printed, Tehran, Publication Entekhab.
 
Ghadami, Mostafa, and Samaneh Motamed (2013), ”Investigating the Quality of Life in Small Towns with Emphasis on the Dimension of Personal and Social Health (Case Study: Noor City, Marandaran Province), Geography and Environmental Planning, Vol.24, Issue49, No.1, Spring2013.
 
Ghafari, Gholamreza, and Alireza Karimi(2009), Trends in the Study of Quality of Life in Iran. Journal of Social Studies and Research. Number ٣.
 
Ghalibaf, Mohammad Bagher et al. (2011), ”Evaluation of Urban life quality (Case Study: yaft Abad
Neighborhood), Iranian Journal of Geographical Society, Volume9, Number31, Winter2011.
 
Gharab, Nasereddin (2001), ”The Effects of Urban Environment on Human Alienation”, Journal of Urban Management, No.8, pp. 84-93.
 
HatamiNejad, Hossein, and Ahmad Pourahmad and Hossein Mansourian and Abbas Rajaii (2013), Spatial Analysis of Quality of Life Indicators in Tehran, Human Geographical Research, Volume45, Number19, pp. 29-56.
 
Hezar Jaribi, Jafar, and Reza Safari Shali (2012), Investigating the Concept of Social Happiness and Effective Factors on it(Case study: in Markazi province). Journal of Welfare Planning and social Development, Volume1, Issue3, Summer.2012, p.239.
 
ICOMOS, (2011) Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties to the World Heritage List. ICOMOS Report for the World Heritage Committee,35th  Ordinary Session UNESCO, June2011. Paris: International Council on Monuments and Sites.
 
Izadi, Mohammad Saeed (2014), the event of quality inquiry in the experiences of urban regeneration,volume ١, No. 47&48, p.17.
 
Kokabi, Afshin, and Mohammad Reza Pour Jafar, and Ali Akbar Taghvaei (2005), planning the quality of urban life of urban centers; Definitions and Indicators; Journal of Urban Development, vol.4, No.3.
Lotfi, Sahand (2008) Urban Conservation and Regeneration Concepts and Conditions (Emphasis on1990), PhD Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
Lotfi, Sahand (2010), Urban Regeneration Based Culture: A Reflection on Cultural Foundations and
Regeneration Action, Journal of Fine Arts, architecture and Urbanism, No. ٤٥, Spring(2010).
 
Lotfi, Sahand, and Marandi Zargari (2012), Genealogy of Urban Regeneration, Shiraz University Press, First Edition.
 
Lynch, K, and I, Rodwin(1958), A theory of urban form, Journal of the American Institute of Planners,24(4), 201-214.
 
Lynch, Kevin(2008), ”The image of the city, Translated by: Seyed Hossein Bahreini, Tehran University Publications, Fourth Edition, Tehran.
 
Lynch, Kevin (2008), City image, Translated by Manouchehr Mazini, University of Tehran Publications, Eighth Edition.
Maggino. Filomena, and  Giampaolo, Nuvolati (2012), Quality life in Italy:Research and Reflections, Social indicators research series Publisher, Spring (2012), Vol.48, p.322.
 
Marans, Robert. W (2012), Quality of Urban Life Studies, An Overview and Implications for Environment Behaviour Research, Procedia Social and Behavioral Sciences,No35, pp:9-12.
 
Marans,R, and B.S, Kween (2011), The Quality of Life in Metro Detroit at the Beginning of the Mileenniuin Marans, R,W,Stimson,R.J.Investigating Quality of Urban Life (Theory, Methods, and Empirical Research). (PP.163-183).Melbourne:Springer.
Mokhtari,Marzieh, and Javad Nazari(2010), Sociology of Quality of Life,Sociology Publications, First Edition, Tehran.
Nejat, Saharnaz (2008), ”Quality of Life and its Measurement”, Iranian Journal of Epidemiology, Volume4, No2.
Pourahmad, Ahmad, and Ali Shamaei (2005), ”Urban Renovation and Rehabilitation from the
Viewpoint of Geography”, Tehran University Publications, Tehran.
Rafieian, Mojtaba (201), Quality Characteristics in Urban regeneration Experiences, Iranian Specialty Mother of Civil Engineering and Renovation (Second vol).
Rafieian, Mojtaba, and Shiva Khorramgah and Ali Esmaeili (2010), Urban regeneration and Traditional Urban Neighborhood Development (TND) Approach.
Rezvani, Mohammad Reza, and Ali Akbar Motkan and Hossein Mansourian and Mohammad Hossein Sattari (2009), development and assessment of urban life Quality indexes (case study: Noor- abad City, Lorestan Province), urban and regional Studies and Research, vol.1, No.2, pp. 87-110
Rezvani, Mohammad Reza, and Hossein Mansorian and F. Ahmadi (2017) Promoting rural to urban areas and its role in improving the quality of life of local residents (Case Study: Noorabad and Saheb cities), Journal of rural research, Vol.1, No.1.
Rob Emeri, Lortalise, and Mike Raccoo (2012), The renovation of London City governance, Sustainability and a pivotal role in a Global city, translated by Dr. Mojtaba. Rafieian, First Edition, Tehran University Publications, Tehran Renovation Organization, No.802.
Roberts & Hugh, S. (2003), Urban regeneration, a handbook, London, Sage.
Sarrafi, Mozaffar (2015), The Characteristics of Quality Query in Urban Regeneration Experi- ences, Specialized Mother Company of Civil and Renovation Iran,Second vol, p.67.
Sells, S. P. Smith, T. E, and Sprenkle, D. H. (1995), Integrating qualitative and quantitative research methods, A research model. Family Process, Vol. ٣٤, pp199-218.
Serenius, Hari(2009), ”Urban Environment”, translation and summary, Sirus Mousavi, Munici- palities Monthly, Third Year, No.32, p.15, Tehran.
Smith,C,and Levermore,G (2008),Designing urban space and building to improve sustainability and quality of life in a warner world, Energy policy36(208), 4558-4564
World Bank (2005), The Economist Intelligence Unitis quality-of-life index, available at: www. economist.com/media/pdf/QUALITYـOFـLIFE.
Zarei, Javad (2013), Assessment of Urban Quality of Life in Urban Decay Textured Territory (Case
Study: District of Tehran), MA Thesis, Faculty of Tehran Geography, Human Geo- graphy Department.