بررسی روند تغییرات دما وبارش ایستگاه همدید ارومیه به روش منکندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی محیطی ،دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مساله ی تغییراقلیم و تمایل به گرم شدن کره ی زمین و پیامد های ناشی از ان علاوه بر صاحبان علم،افکاردولت مردان و سیاست مداران را نیزدر سراسر دنیا به خود جلب کرده است .اقلیم یکی از مهمترین اجزاء اکوسیستم محسوب می گردد و پارامترهای اقلیمی دما وبارش به تغییر اقلیم حساس می باشند. لذا بررسی روند در چنین متغیر هایی می تواند در تشخیص تغییرات اقلیمی موجود در منطقه نماید. هدف بررسی روند تغییرات دما و بارش سالانه ایستگاه همدید ارومیه از روش ازمون اماری منکندال در دوره ی اماری 15ساله با بازه ی زمانی (1996-2010) استگاههواشناسی سینوپتیک استفادهگردید..روش اماری رگرسیون خطی و اماره ی من کندال برای ازمون معنی داری روندتغییرات سری دمایی و بارش موزد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان می دهد عدم وجود رونددمای همدید ارومیه با شیبی نزولی رو به کاهش نهاده است وعدم وجود روند بارش همدید ارومیه با شیبی صعودی رو به افزایش است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of temperature change trend of Urmia synoptic station by Menandal

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mazidi 1
  • hagar toofani 2
1 Professor of Climatology and Faculty Member of Yazd University, Yazd, Iran
2 Master student of Environmental Climatology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The issue of climate change and the tendency of global warming and its consequences, in addition to scholars, has attracted the thoughts of government men and politicians around the world. Climate is one of the most important components of the ecosystem and parameters Climate Temperature and precipitation are sensitive to climate change. Therefore, examining the trend in such variables can help in identifying climate change in the region. In order to study and detect climate change, the study of a number of climatic parameters has a higher priority than other parameters. The aim of this study was to investigate the trend of annual temperature changes in Urmia synoptic station by Mankendal test in a statistical period of 15 years with a time interval (1996-2010 in Sinotec meteorological station of Urmia. Statistical method of linear regression and Fan Kendall statistic for hair Significance of trend of temperature and precipitation series changes was used.The results show that the lack of temperature trend in Urmia has decreased with a downward slope and the lack of synchronous rainfall trend of Urmia with rising valve is increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Urmia Hamid Station
  • mann -kandall test
  • Linear regression
1-اکبر زاده یونس،حسینعلیزاده شاهرخ،قهرمانی التفات(1392)،بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب (مطالعه موردی:بررسی تغییرات بارش در حوضه دریاچه ی ارومیه و ارائه ی راهکار های مناسب در بهبود مدیریت مصرف آب)اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ی ارومیه بر منابع خاک و آب،تبریز.
2-خوشحال دستجردی،جوادو یوسف قویدل رحیمی ،(1387):کاربرد ازمون ناپارامتری من کندال در براورد تغییرات دمایی،مجله ی علمی پژوهشی فضای جغرافیایی،سال هشتم،شماره22،صص21-38.
3-حجام، سهراب، خوشخو، یونس و رضا شمس الدین وندی(1387):« تحلیل روند تغییرات بارندگی فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مر کزی ایران با استفاده از روش نا پارامتری». مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره64، تهران، صص168-157.
4-رحیم زاده،فاطمه و هدایت دزفولی،اکرم پورو اصغریان،آرزو(1390):ارزیابی روند و جهش نمایه های حدی دما و بارش در استان هرمزگان ،جغرافیاو توسعه ،شماره 21،صص116-97.                                               
5-رسولی،علی اکبر،ایمان باباییان،هوشنگ قائمی وپیمان زوار رضا،(1392):بررسی تغییرات دمای سطح پهنه های ابی موثربر ایران در دوره ی 1854-2008،فصل نامه یعلمی پژوهشی فضاییجغرافیایی،سال سیزدهم،شماره42،صص17-31.
6-زابل عباسی ،فاطمه،مرتضی اثمری وشراره ملبوسی،(1386):تحلیل مقدماتی سری هایزمانی دمای هوای شهر مشهد،کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم بر مدیریت منابع اب.24بهمن.
7-سبزی پرور،علی اکبر،زهرا سیف و فرشته قیامی ،(1392):تحلیل روند دمادر برخی از ایستگاه های مناطق خشک و نیمه خشک کشور،فصل نامه ی جغرافیا و توسعه،شماره ی 30،صص138-117.
8-فرج زاده اصل،منوچهر و وحید فضلی ،(1391):اشکار سازی تغییر های زمانی –مکانی عناصردما و بارش در ایران ،فصل نامه ی مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و امایش فضا،دوره یشانزدهم،شمارهی 4،صص49-66.
 
9-Brunetti, M. M. Maugeri, F. Montib &T. Nannig (2005): Temperature and Precipitation variability in Italy in the last Two centuries from Homogenized Instrumental Time series.
10-Bartholy, J. & R. Pongracz, (2007): Regional Analysis of Eatreme Temperature and precipitation Indices for the Carpathiam Basin From 1946 to 2001, Global and planetary change, No, 57, Pp83-95
11)Raham M.D.A and Begum M (2013). Application of Non Parametric For Trand Detection of Rainfull In the Largest Island of Bangladesh, ARPN Journal of Earth sciences, vol,2, June2013 Serrano, A. Mateos, Vol. & Garcia, J.A. (1999), Trend Anal