بررسی عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی با تاکید بر روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای فش؛ شهرستان کنگاور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه جغرافیا- اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده:
توسعه ی موفق صنعت گردشگری نیاز به شناخت و آگاهی کافی از عوامل مهم و موثر اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیر ساختی و مدیریتی دارد. هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی با تاکید به روستای هدف گردشگری شهرستان کنگاور است. روستای فش دارای جاذبه های طبیعی بکر و منحصر به فردی است که می تواند گردشگران زیادی را به سوی خود جذب نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی انجام گرفته است. روایی و پایایی پژوهش از طریق پرسشنامه انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار16 spss استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۲۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از کمبود امکانات و زیرساخت های ضروری مانند مکان های اقامتی، رفاهی، پذیرایی و ارتباطی و ضعف مدیریتی و نهادی در زمینه ی توسعه ی گردشگری را مشخص می نماید. البته متغیرهایی مانند وضعیت مالی، نوع شغل، تولید، وضعیت تحصیلات، تاهل و سن، روستای محل اقامت با متغیر وابسته تمایل به توسعه ی گردشگری رابطه داشته اند. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان دهنده ی موثر بودن ۶ عامل طبیعی/ اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی/ کالبدی و نهادی بر توسعه ی گردشگری روستایی است. ۳ عامل کالبدی و نهادی و مدیریتی در وضعیت نامطلوبی هستند و نیاز به رسیدگی دارند و ۳ عامل طبیعی و فرهنگی در این روستا وضعیت مطلوبی برای جذب گردشگر و توسعه ی گردشگری دارند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی از جمله توسعه ی زیرساخت های اقامتی و ارتباطی و تبلیغات مناسب و استفاده از نیروهای بومی و آموزش دیده در این امر و تولید و فروش محصولات محلی و صنایع دستی برای توسعه ی گردشگری در این منطقه توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

vestigating the effective factors on rural tourism development with emphasis on tourism target village (Case study: Fash village; Kangavar city)

نویسندگان [English]

 • younes gholami 1
 • zahra shafiei 2
1 Assistant Professor and Director of the Department of Geography-Ecotourism, Kashan University, Iran
2 M.A STUDENT
چکیده [English]

Review:
The successful development of the tourism industry requires sufficient knowledge and awareness of important and effective economic, socio-cultural, infrastructural and managerial factors. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the development of rural tourism with emphasis on the tourism target village of Kangavar city. The study area has pristine and unique natural attractions that can attract many tourists, but for the prosperity and development of rural tourism must be provided the necessary infrastructure. The present research is of applied type with a descriptive-analytical approach and data collection has been done in a combination of documentary and field methods. Validity and reliability of the research was done through a questionnaire and 16 SPSS software was used to analyze the data. Using the Cochran's formula, 226 people were selected as the sample size. The research findings indicate the lack of essential facilities and infrastructure such as accommodation, welfare, hospitality and communication, and managerial and institutional weakness in the field of tourism development. Of course, variables such as financial status, type of occupation, production, education status, marriage and age, village of residence were related to the dependent variable of tendency to develop tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Tourism
 • Rural Tourism Development
 • Fash Village
 1.  

  1. آزاد منجیری، ی (1387) اکوتوریسم پایدار، رشد آموزش جغرافیا، صص 38-35.
  2. 2. رضوانی، م، فرجی سبکبار، ح، دربان آستانه، ع، کریمی، ص (1398) تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی، فصلنامه ی برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری دوره ی 6، شماره ی 33، صص 105-136.
  3. 3. سیدعلیپور، بهرام، قدیری معصوم، مجتبی، قهرمانی، نسرین (1398) اثرات گردشگری بر توسعه ی روستایی با نظر سنجی از روستاییان، فصلنامه ی روستا و توسعه، شماره ی5، صص 27-1.
  4. 4. شریف زاده، ابوالقاسم، مرادی نژاد، همایون، (1381) توسعه ی پایدار و توریسم روستایی، ماهنامه ی جهاد، شماره ی 25، صص 25-10.
  5. 5. شریف زاده، 1، مرادی نژادی، هـ (1388) توسعه ی پایدار و گردشگری روستایی، ماهنامه ی اجتماعی- اقتصادی جهاد، دوره7، شماره 15، صص 72-80.

   

  1. 6. قدیری معصوم، م، استعلاجی، ع، پازکی، م (1398) گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)، انتشارات دانشگاه تهران.

  7. مدهوشی، مهرداد، ناصرپور، نادر (1382) ارزیابی موانع توسعه ی صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه ی پژوهشنامه ی بازرگانی شماره ی 28، صص 75-90.

  8.مهر دانش ،گونا و نوری ، کامران(1397) ارزیابی و تحلیل عوامل موثر در توسعه واقامت گردشگری روستای هدف گردشگری مطالعه موردی؛ (روستای دشه)، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی،دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2
  پاییز 1397صص :59-81.
  1. Busby, G (2000), the transition from tourism on farms to Farm tourism. Tourism management, 2(21)9635-642.
  2. Bush(2012), G Hanley, N. and Colombo, S (2012) Measuring the demand for nature-based tourism in Africa: a choice experiment using the “cut-off” approach. Stirling Economics Discussion paper, 1(8): 1–20.
  3. Baloglu(2013), S. and Bring berg, D. (2013) Affective image of tourism destinations. Journal of travel Research 35(4): 11_15.
  4. Coper (2000), J. (2009) on the choice of functional from for hedonic price functions - Review of Economics and statistics 9(70): 668-670.

  12.Chaudhry (2015), p. and Gupta, R. K. (2015) urban greenery and its sustainable extension strategies in hot aird region of India. International Journal of sustainable society 2(2): 146-155.

  1. Dwivedi (2016), A.k. (2016) Agri- tourism entrepreneurship: Atool to rural developments Journal Tourism management 5 (11): 1–15.
  2. Epler, M. and Jones H (2014) Community-based tourism enterprise in Latin America. Burlington. Epler wood International. [on line] [Accessed 1 December 2011]. Available.

  .

  1. Godvin (2012), H. (2012) measuring and reporting the impact of tourism on poverty. In Developments in Tourism Research (Eds. Tribe, J. and Airey, D.) 123 - 142. Oxford university press, New York.
  2. Gara (2015), C. (2015) perspectives on cultural and sustainable rural tourism in smart region: The case study of Marmilla in Sardinia (Italy). Journal of sustainability 7 (5): 12 – 25.
  3. Harison (2011), D. and Chipani, E. (2011) Tourism and less developed countries. Tourism and less Developed world, CABI 1(5): 15-35
  4. Mcgregor, S. and Thompson, M. (2011) Tourism in a small town: impacts on community solidarity. International Journal of sustainable society 3 (2): 174-189.
  5. Nilssein (2015), H and Spence ley, A. (2015) The success of u tourism in Rwanda - Gorillas and more. Journal of Tourism Management5 (12): 125-165.
  6. Pearse (2010), D. G. (2010) tourism and peripherality: perspectives from Asia and the south pacific. Tourism and Hospitality Research 3(4): 295 -309.
  7. Tolon(2016) - Becerra, A., Tasyra- Bravo, X. and Galdeano- Gomez, E. (2016) Endogenous model for sustainable development in Spaḥish rural areas. International Journal of sustainable society 2 (2): 156-176.

  22.Wickens (2008), E. (2008) Tourism routes as a tool foor the economic development of rural areas - vibrant hope or impossible dream? Tourism Management 2(5):71-79.