بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395،تهران،ایران

2 استادیاستادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395،تهران،ایرانار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395،تهران،ایران

چکیده

شهرنشینی غالب ترین عارضه در کشورهای در حال توسعه است. لذا مدیران شهری به عنوان راس هرم رهبری شهر، وظیفه سنگین ایجاد هماهنگی بین بخش های که شهر را مدیریت می کنند را بر عهده دارند. مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه با مشکلات زیادی از جمله نارسائیهای مالی و مهارتهای تکنیکی روبرو است. همراه با رشد سریع و سرسام آور شهرنشینی در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه در دو سه دهه اخیر، نقش شهرها در چارچوب اقتصاد ملی این کشورها به کلی متحول و از اهمیت حیاتی برخوردار شده است.
این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری کلانشهر اهوازانجام شده، که از نظر هدف پژوهشی، جز تحقیقات کاربردی، از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده پژوهش مذکور به بررسی متغیرها به صورت توصیفی- پیمایشی پرداخته است.روش جمع آوری داده ها بر اساس روش پیمایشی و مبتنی بر تکنیک پرسشنامه بوده و اطلاعات موردنظر به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید.
یافته های پژوهش نشان داده است که بین چالش های و بحران های مدیریت شهری در شهر اهواز تفاوت وجود داشته و از نظر شهروندان چالش های متعددی با درجات متعددی از اهمیت در این شهر به چشم می خورد شهروندان معتقدند چالش‌ها و بحران‌های مدیریت شهری کلان شهر اهواز به ترتیب اهمیت عبارتند از: چالش های اقتصادی؛ چالش‌های فرهنگی؛ چالش‌های زیست محیطی؛ چالش‌های اجتماعی؛ چالش‌های امنیتی و چالش‌های خدمات شهری هستند.
نتیجه اینکه با توجه به یافته های پژوهش، نیاز مدیریت شهری به داشبورد اطلاعاتی در شهر و آگاهی از وضع موجود، اطلاعات و منابع مالی، ابزار تجهیزات، نیاز‌ها و مشکلات شهر و شهروند، بیش از پیش احساس می‌شود. و با برنامه‌ریزی و سازماندهی و نظارت در راستای رفع آنها گام برمی‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and identifying the challenges and crises of urban management in Ahvaz metropolis

نویسندگان [English]

  • mohammad bafghizadeh 1
  • Parviz Soleimani Moghadam 2
  • najmeh jahanneya 3
1 Assistant Professor, Department of Geography, Payame Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Payame Noor Assistant Professor, Department of Geography, Payame Noor University. PO Box 3697-19395Tehran, Iran University of Ahvaz.
3 Master student of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran
چکیده [English]

Urbanization is the most prevalent complication in developing countries. Therefore, city managers, as the top of the city leadership pyramid, have a heavy task to create coordination between the departments that manage the city. Urban management in developing countries faces many problems, including financial inadequacies and technical skills. Along with the rapid and rapid growth of urbanization in the world, especially in developing countries in the last two or three decades, the role of cities in the national economy of these countries has changed completely and is of vital importance.
The aim of this study was to investigate and identify the challenges and crises of urban management in Ahvaz metropolis, which in terms of research purpose, except for applied research, is qualitative in terms of implementation process. Data were based on a survey method and a questionnaire technique and the information was collected by random sampling.
Findings have shown that there is a difference between the challenges and crises of urban management in the city of Ahvaz and from the citizens' point of view, there are many challenges with different degrees of importance in this city. Citizens believe that management challenges and crises Ahwaz metropolitan cities in order of importance are: economic challenges; Cultural challenges; Environmental challenges; Social challenges; There are security challenges and urban service challenges.
Conclusion: According to the research findings, the need for urban management to information dashboard in the city and awareness of the current situation, information and financial resources, equipment tools, needs and problems of the city and the citizen, is felt more than ever. And takes steps to eliminate them by planning, organizing and monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • crises
  • urban management
  • Ahvaz metropolis
آخوندی، احمد و برک پور، عباس، اسدی، ناصر، بصیرت، ایرج و طاهرخانی، میثم،1387،آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 63
اجزاء شکوهی،محمد، خادمی، امیرحسین و زمانی پور، مسعود،1399، بررسی چالش های آتی توسعه پایدار محیط زیستی در کلانشهرهای ایران، مجله آمایش جغرافیایی فضا،فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال دهم،شماره مسلسل سی و هفتم، پاییز،صفحات 122-107
ادیبی سعدی نژاد،فاطمه و هاشمی نسب،حسین،1400،شناسایی چالش های تأثیرگذار حکمروایی و مدیریت شهری در هنگام وقوع بلایای طبیعی با رویکرد زنجیره تأمین بشر دوستانه،فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال پنجم، شماره 61، بهارجلد دهم، صفحات153-130
امیری،مجتبی و کمالی،عباس،1390،چالش های اقتصادی و اجتماعی اسکان غیررسمی برای مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)،نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، دوره 3،شماره 37 و 38،پاییز،صفحات 73-57
برک پور، ناصر، و ایرج اسدی،1388،مدیریت و حکمروایی شهری. تهران، دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی
پور موسوی، سید موسی؛ فیروز پور، آرمین؛ دارانى، مسعود،1391،نقش جامعه ی محلی در بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران، فصلنامه ی دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، دوره ی دوم، شماره ی1
پیری،عیسی و بختیاری،افسانه،1395،ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری، دوره چهارم شوراهای اسلامی(نمونه موردی: ابهر)، فصلنامه پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی،سال اول،شماره سوم، زمستان،89-73
تقوایی،مسعود و باقری،کیوان،1395،برنامه­ریزى راهبردى مدیریت بحران زلزله در بافت هاى فرسوده شهرى(مطالعه موردى بافت فرسوده شهرسنندج)، فصلنامه دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، دورة ششم، شمارة چهارم، زمستان،صفحات357-344
حمدی،کریم و امیر انتخابی،شهرام،1389،کلان شهر تهران بزرگ و چالش های مدیریت شهری،فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمیپژوهشی، سال هفتم، شماره 26،تابستان، صفحات 13-1
حسین زاده،نعمت،غفاری،یونس،پناهی،مریم،عمادی،پیام و بیات،غلامر رضا،1399،ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردیSWOT، جغرافیا و روابط انسانی، ،دوره2 ،شماره4 ،پیاپی8،بهار، صفحات203-185
خاتم،سعید،احمدی،سید عباس،ویسی،هادی و واثق،محمود،1399،شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد، دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، شماره8،سال اول،صفحات 241-221
دین پرست، ساجده و پاشایی،پارسا،1400،نقش مشارکت محلی در مدیریت بحران با تاکید بر آتش سوزی جنگل های ارسباران (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کلیبر)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره3 ،شماره4 ،بهار،صص510-496
ذوعلم،علی،1393،تاملی در مفهوم چالش، واژه چالش در ادبیات اجتماعی- فرهنگی ایران، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال چهارم شماره 36، شهریور،صفحات 37-34
رضایی اسحق وندی،ساره و فتحی،علی،1399،سنجش و رتبه بندی چالش های پیش روی مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر کرمانشاه،مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای،دوره 1،شماره 1 شماره پیاپی1 پاییز،صفحات114-97
زبردست،اسفندیار و میرزایی،محمد رضا،1399، شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های مدیریت نوسازی شهری منطقه ۱۰ شهرداری تهران، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری،شماره 2،پیاپی30،سال،هشتم،صفحات127-105
سعیدنیا،احمد،1382،کتاب سبز شهرداری، جلد یازدهم؛ مدیریت شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
سعید نیا، احمد،1379،  مدیریت شهری، سازمان شهرداریهای­کشور، جلد یازدهم، تهران
سوادکوهی فر،ساسان،1386،مبانى مدیریت پروژه هاى عمرانى، شهرى و بحران ویژه مدیران، متخصصین و دانشجویان رشته هاى مهندسى(عمران، معمارى و شهرسازى)تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین.
شکوئی، حسین،1387،دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات سمت
شیعه،اسماعیل،1382،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران،مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان،صفحات62-37
 صرافی،مظفر،1379،مفهوم، مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری شماره 2،تهران، انتشارات سازمان شهرداریها
عبدالهی، مجید،1383، مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
عزیزپور، ملکه، زنگى آبادى، على، اسماعیلیان، زهرا،1390،اولویت بندى عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهرى در برابر بلایاى طبیعى(مطالعه موردى: سازمان هاى مرتبط با بحران شهر اصفهان، مجله جغرافیا و برنامه ریزى محیطى، سال 22، شماره 43
عنبری، موسی،1383، ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش علمی  تحقیقی مدیریت امداد و نجات سوم و چهارم اسفند 1381، مؤسسه ی آموزش عالی علمی  کاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
قهرمانى، على اکبر، قدرت آبادى، لیلا،1391، نقش سیستم هاى اطلاعات جغرافیایى در تحلیل خطر و خطرپذیرى سوانح و بلایاى طبیعى نواحى 3و6  شهردارى تهران، فصلنامه دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، دوره دوم، شماره چهارم
کماسی،حسین و حسینی،سید علی،1393،تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: محله ولیعصر شمالی)، مجله علمی- پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) سال چهارم، شماره سوم، پیاپی 41 ،پاییز،صفحات156-135
ملکی، سعید، آروین، محمود و بذافکن، شهرام،1397،بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور(مطالعه موردی:شهر اهواز)، فصلنامه دانش شهرسازی، دوره2، شماره 4، صفحه18-1
یغفوری،حسین و رفیعیان،سجاد،1394،بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امورشهری (مورد شهر فسا)، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،سـال هفـتم، شـماره بیسـت و هفـتم، زمسـتان،صفحات 100-81
 
Jacques, T. (2007). Issue management and crisis management: An integrated, non-linear. relational construct Original Research Article Public Relations Review, 32 (2).
Maritz, S., Mason, N., Koch, B., Ackerman, T., Cassidy, J., Belonged, D. (2008). Corporate crisis management: Managing a major crisis in a chemical facility. Journal of Hazardous Materials, 159 (1).
Rakodi,C. (2001). Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries, Journal of JAG ,Volume. 3.
Roberts, J. (1988) Decision – making During International crisis. Landon the Macmillan