بررسی کیفیت محیطی بلوار کشاورز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی(M.s) گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه مناطق شهری به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی، مرکز تجمع افراد و اشیای مادی هستند. نگاه ما به فضاهای شهری می تواند بر اساس الگوهای متفاوت مردم در خلق مکان ها و محله های متنوع باشد. مسأله مهم در مورد فضاهای عمومی جاذب برای مردم، ایجاد حس مطلوب بودن یا راحتی در آنها است. واقعیت گریزناپذیر آن است که مردم در فعالیت های معماران، برنامه ریزان و غیره از روی کیفیت و به ویژه کمیت فیزیکی آن چه در اطراف خود می بینند یا تجربه می کنند، قضاوت خواهند کرد. روابط اجتماعی و معاشرت عمومی مردم در قرارگاه های رفتاری عمومی صورت می گیرد. آنان جذب قرارگاهی می شوند که توانایی و میل به سازگاری با الگوهای ثابت رفتای که در آنجا روی می دهند را داشته باشند. این پژوهش به بررسی و تحلیل کیفیت محـیط وحـس مکـان مردم در بلوار کشاورز می پردازد. روش تحقیق از سنخ توصیفی– تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق تعداد 50 نفر از مردم(ساکنین، رهگذر، توریست و...) که در بلوار کشاورز تهران حضور داشته اند می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی است و داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارexcel و جدول سوات تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که فضاهای شهری خوب با مفهوم کیفیت مطلوب آن سنجیده می‌شود. بنابراین در راستای بررسی کیفیت و سنجش فضاهای شهری، معیارها و شاخصه‌هایی طی دهه‌های قبل مطرح شده ‌است. به هر میزان که شهرها بتوانند محیط‌های عمومی مطلوب‌تری برای ساکنان شهر‌ها ایجاد کنند تا تعامل‌های اجتماعی بهتری در آن صورت بگیرد، به همان میزان شهر از کیفیت بالاتری در شهرنشینی و سلامت روان ساکنین آن برخوردار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the environmental quality of Keshavarz Boulevard

نویسنده [English]

 • Rokhsareh Bahadouri
Department of Urban Planning (M.s) Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

especially cultural geography. Urban areas are the turning points of human societies and the center of the accumulation of people and material objects. Our view of urban spaces can be based on different patterns of people in creating diverse places and neighborhoods. The important thing about attractive public spaces for people is to make them feel desirable or comfortable. The inescapable fact is that people will judge the activities of architects, planners, etc. by the quality and especially the physical quantity of what they see or experience around them. Social relations and public interaction of people take place in public behavioral camps. They are attracted to a camp that has the ability and desire to adapt to the fixed patterns of movement that take place there. This study examines and analyzes the quality of the environment and the sense of place of the people in Keshavarz Boulevard. The research method is descriptive-analytical and the statistical population of this research is 50 people (residents, passers-by, tourists, etc.) who were present in Keshavarz Boulevard, Tehran. The theoretical framework of the research is based on documentary studies and the data obtained from the questionnaire were analyzed using excel software and SWOT table. The results show that good urban spaces are measured by the concept of optimal quality. Therefore, in order to study the quality and measurement of urban spaces, criteria and characteristics have been proposed during the previous decades. The more cities can create more favorable public environments for city dwellers in order to have better social interactions, the more the city will enjoy a higher quality of urbanization and mental health of its inhabitants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keshavarz Boulevard
 • Population Attraction
 • Environmental Quality
 • Environmental Values
 • بـدیعی،م و همکـاران (1387) نقـش حـس مکـانی در هویــت بــومی (مطالعــه مــوردی :دانشــجویان یاســوجی دانشگاههای تهران) فصلنامه ژئوپلیتیک، سـال چهـارم ، شماره 2
 • پوراحمـد، احمـد (1385 ) قلمـرو و فلسـفه جغرافیـا، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 • پورمنـد، حســنعلی و همکـاران (1389 ) مفهــوم مکــان وتصویر ذهنی ومراتب آن در شهرسازی ازدیدگاه کریستین نوربری شولتزدررویکرد پدیدار شناسی، فصلنامه مـدیریت شهری، شماره 26
 • تبریزی، جلال (1382) تأثیـر نوسـازی شـهری فـن گـرا برایجاد حس لامکانی :مطالعه موردی پروژه نواب تهـران، استاد راهنما، حسین شکویی، رساله دکتریجغرافیا وبرنامـه ریزی شهری،تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • توان، ی (1384 )تقابل اصـالت وحـس مکـان، ترجمـه راضیه رضازاده ،فصلنامه فرهنگستان هنر، خیال 16
 • حافظ نیا، م (1388)مقدمهای بر روش تحقیـق در علـوم انسانی، چاپ شانزدهم ،انتشارات سمت، تهران
 • شعله، م (1385)دروازههای قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر،ریشه یابی رشتههای خـاطرهای، نشـریه هنرهـای زیبا، شماره 27
 • شکویی، ح (1383)اندیشههای نو درفلسفه جغرافیا، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات گیتا شناسی
 • فلاحت، م (1384 ) نقش طرح کالبدی در حـس مکـان مسجد"،نشریه هنرهای زیبا،شماره 22
 • فلاحت، م (1385)مفهوم حـس مکـان وعوامـل شـکل دهنده آن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26
 • فلاحت، م و نوحی، س (1390) تهدید حس مکان محیط در پی تخریب نمادهـا ،مجموعـه خلاصـه مقـالات اولـین همایش ملی معماری وشهرسازی اسلامی، تبریز، انتشارات دانشگاه هنر اسلامی
 • لینچ،ک (1387(تئوری شکل شهر ،ترجمه سید حسین بحرینی، چاپ 4 ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران
 • کمانداریم، حسن، بررسی سیر تحولات تاریخی شهر وبافت کهن کرمان از ساسانیان تا قاجاریه، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز 1400 صفحه 121-142
 • محمــودی نــژاد، ه ( 1388( فضــا ومکــان در طراحــی شهری"،چاپ 1،تهران،انتشارات هله و طحان
 • میرزاپور، س (1388( مقایسه تطبیقی تعلّق خاطر مکانی و تأثیرات فضایی- مکانی آن درمحلات شهر خـرم آبـاد
 • مقاله بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری نوشته دکتر مجتبی رفیعیان، دکتر علی‌اکبر تقوایی، مهندس مسعود خادمی، مهندس روجا علی‌پور1391 ه.ش