تحلیل اثرات گردشگری بر توسعه روستای درک، شهرستان چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده برنانه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر توسعه روستای درک در استان سیستان و بلوچستان می باشد. اطلاعات و داده های پژوهش به وسیله مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی- کتابخانه ای به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق 51 نفر از روستاییان می باشند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار spss و به کارگیری آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، در شاخص اثرات اقتصادی گردشگری سطح معناداری هر یک از گویه از 0.05 کمتر بوده است که این نشان می دهد تمامی متغیرهای شاخص اقتصادی اثرات معناداری بر گردشگری دارند به جز متغیر افزایش قدرت خرید و ارتقای سطح زندگی. در میان متغیرهای شاخص اجتماعی و فرهنگی گردشگری، تمامی متغیرها دارای سطح معناداری می باشند. در شاخص اثرات زیست محیطی گردشگری به جز شاخص های حفظ محیط زیست گیاهی، آلودگی های صوتی، آلودگی هوا و ... بهبود وضعیت معابر داخلی بقیه متغیرها از سطح معناداری برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of tourism effects on the development of Derak village, Chabahar city

نویسنده [English]

 • jelveh jalili
Geography and Rural Planning Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Industrial tourism whose development requires sufficient knowledge and awareness of economic, social and cultural issues and factors in each region. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effects of tourism on the development of Derek village in Sistan and Baluchestan province. Research information and data have been obtained through field studies and documentary-library studies. The statistical population of the study is 51 villagers. Analysis of findings was performed using SPSS software and one-sample t-test. The results show that in the index of economic effects of tourism, the level of significance of each item was less than 0.05, which shows that all variables of the economic index have significant effects on tourism, except for the variable of increasing purchasing power and improving living standards. Among the social and cultural indicators of tourism, all variables have a significant level. In the index of environmental effects of tourism, except for the indices of plant environment protection, noise pollution, air pollution, etc., the improvement of the condition of internal passages, other variables have a significant level

کلیدواژه‌ها [English]

 • tourism
 • tourism effects
 • development
 • rural development
 • Derak
 1. اعظمی، امیر، حشمتی، مهدی، سلیمانی، عادل، علی بیگی، امیر حسین، (1395)، تبیین اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستای ریجاب از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، فصلنامه میزاث و گردشگری، شماره 2، سال 1395. صص 23-42.
 2. ایمانی، بهرام، یاری، ارسطو، اسدپور، زهره، (1398)، بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: روستای کریک شهرستان دنا)، فصلنامه علمی- پژوهشی، جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای، سال نهم، شماره 3، تابستان 1398، صص 334-321.
 3. بیات، ناصر، بدری، سید علی، رضوانی، محمدرضا، (1397)، تحلیل مقایسه ای ادراکات ساکنان محلی به اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای حوضه آبریز رودخانه کلان شهرستان ملایر)، پژوهش های روستایی، دوره 9، شماره 3، پاییز 1397. صص 478-495.
 4. سجادی، اشرف، احمدی، فاطمه، (1392)، ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی، مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 23، پاییز 1392، صص 155-175.
 5. تقی زاده فانید، ابوالقاسم، جلیلی، جلوه(1400)، بررسی میزان بومی سازی سیاستگذاری های توسعه روستایی با تأکید بر برنامه های اول تا ششم توسعه در ایران، نشریه جغرافیا و روابط انسانی، تابستان 1400دوره 4شماره ،1صص 200-182.
 6. علیقلی زاده، ناصر، (1398)، اثرات توسعه گردشگری روستایی بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای جلگه ای دهستان میان بند شهرستان نور)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صص 111- 129.
 7. فرهادیان، همایون، فاضل ساعتچی، معصومه، عباسی، عنایت، خسروانی، فرهاد، (1395)، بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر، فصلنامه روستا و توسعه، سال 19، شماره 1، بهار 1395، صص 52-27.
 8. قادرمرزی، حامد، جمینی، داود،جمشیدی، علیرضا، (1394)، واکاوی اثرات گردشگری بر توسعه نواحی روستایی مورد روستای قوری قلعه، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، زماره 4، زمستان 1394، صص 127-111.
 9. قدیری معصوم، مطیعی، سیدحسن، مهرپویا، حسن، (1392)، تبیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی روستایی، مورد پژوهش: دهستان های بیرون بشم- بخش کلاردشت، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 5، تابستان 1392، صص 33-49.
 10. قربانی، رسول، زادولی، فاطمه، زادولی، شاهرخ، (1393)، ارزیابی اثرات منفی توسعه گردشگری بر روستاهای جاذب گردشگر (نمونه موردی: روستای کندوان شهرستان اسکو)، برنامه ریزی منطقه ای، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1393، صص 103-118.
 11. نادری مهدیی، کریم، اذانی، مهری، یعقوبی، احمد، روستایی، مریم، (1392)، واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک swot، تحقیقات جغرافیایی، سال 28، زمستان 1392، صص 31-44.
 12. نظریان، اصغر، زال نژاد، کاوه، میرزانژاد، رضا، (1394)، تحلیل اثرات گردشگری بر روند توسعه روستاشهرها، مورد: سرعین، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 3، پاییز 1394، صص 152-137.
 13. نوری پور، مهدی، درخشان، الهام، شریفی، زینب، (1397)، اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد، راهبردهای توسعه روستایی، جلد 5، شماره 4، زمستان 1397، صص 427-440.