رابطه بین سبک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانوادگی در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبکهای تفکر و هوش هیجانی و بر عملکرد خانوادگی در زنان متاهل شاغل در بیمارستان مرکز طبی کودکان شهر تهران در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد متغیرهای مستقل سبکهای تفکر و هوش هیجانی و متغیر وابسته پژوهش عملکرد خانوادگی می باشد جامعه آماری پژوهش ۱۸۱ نفر و نمونه آماری ۱۲۱ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ، هوش هیجانی شات و پرسشنامه عملکرد خانوادگی(FAD) استفاده شد برای آزمون فرضیه و اهداف پژوهشی بعد از بررسی پیش‌فرض‌های کلی و اختصاصی از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های آماری چون فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانواده در کارکنان زن متاهل شاغل درمرکز درمانی رابطه وجود دارد. بین هوش هیجانی و اختلال عملکرد خانواده رابطه منفی و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر بین هوش هیجانی و عملکرد خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین سبک های تفکر و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود ندارد همچنین نشان داده شد بین سبک های تفکر و توانایی حل مشکل(مولفه عملکرد خانواده )رابطه وجود دارد و بین سبک های تفکر و ایفای نقش، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی(مولفه های عملکرد خانواده) رابطه وجود ندارد. همچنین بین هوش هیجانی و توانایی حل مشکل، ایفای نقش، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی(مولفه های عملکرد خانواده) رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Thinking Styles and Emotional Intelligence with Family Functioning in Married Women

نویسندگان [English]

 • Zeinab Behfar 1
 • Mojgan Mardanirad 2
 • Hamid Reza Rezazadeh 2
1 1- Assistant Professor, Department of Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 2- Master student of Counseling Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between thinking styles and emotional intelligence and family functioning in married women working in Tehran Children's Medical Center Hospital in autumn and winter of 1399. Method: The research method in this study is descriptive and correlational. The independent variables of thinking styles and emotional intelligence and the dependent variable is family performance research. The statistical population of the study was 181 people and the statistical sample was 121 people who were selected by random sampling method to collect information. Sternberg Thinking Style Questionnaire, Shot Emotional Intelligence Questionnaire and Family Functioning Questionnaire (FAD) were used to test the hypothesis and research objectives after examining the general and specific assumptions of descriptive and inferential statistical methods used in descriptive statistics. Mean, standard deviation, minimum and maximum in inferential statistics section, Pearson correlation test, multivariate linear regression analysis was used.
Conclusion: The results showed that there is a relationship between thinking styles and emotional intelligence with family performance in married female employees working in medical centers. There is a negative and significant relationship between emotional intelligence and family dysfunction. In other words, there is a positive and significant relationship between emotional intelligence and family functioning. There is also no significant relationship between thinking styles and family functioning. It was also shown between thinking styles and ability. Problem solving (family performance component) There is a relationship and there is no relationship between thinking and role playing styles, emotional intercourse and emotional companionship (family performance components). There is also a relationship between emotional intelligence and the ability to solve problems, role play, emotional intercourse and emotional companionship (components of family functioning (.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thinking Styles
 • Emotional Intelligence
 • Family Performance
 • and Married and Working Women
 1. ابراهیمی تازه کند ،فریبا وشاه محمدی ، مینا (1396)نقش معنویت و مذهب  درون نظام خانواده کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت انجمن روانشناسی ایران دانشگاه الزهرا  دوره 1.
 2. استریت، اِدی. (1994). مشاوره خانواده. ترجمه: مصطفی تبریزی و علی علوی نیا (1394). تهران: انتشارات فراروان.
 3. امامی‌پور، سوزان. (1380). بررسی تحولی سبک‎های تفکر در دانش‎آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 4. بخشی پور، باب الله، اسدی، مسعود، کیانی ،احمدرضا، شیرعلی پور، اصغرو احمد دوست، حسین. (1391). رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج های در آستانه طلاق. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 48، صفحات 19-10.
 5. بهرام هیدچی، مریم، سوداگر، شیدا، مسچی، فرحناز و جعفری آذر فاطمه (۱۳۹۶). نقش تبیین کننده سبک های تفکر دانش آموزان دختر بر اساس عملکرد خانواده .اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی علوم تربیتی و حقوق و علوم اجتماعی.
 6. پیکرستان حسن، اکبری ابوالقاسم، حسینی نرگس، شریفی نسترن و قدسی احقر (1380). پرسشنامه های پژوهشی در زمینه روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی
 7. پیری، نفیسه (1398). رابطه سبک های فرزندپروری و عملکرد خانواده با هوش هیجانی. سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی.
 8. ثنایی ذاکر، باقر، هومن، عباس و علاقبند، ستیلا (1388). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
 9. ثنایی، باقر (1396). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات رشد، چاپ چهارم.
 10. جهانیان، علی اشرف(۱۳۹۰) پایان نامه رابطه سبک های تفکر و استرس راهبردهای مقابله با آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 11. سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه های آموزش و ابزارهای سنجش). تهران: انتشارات یسطرون.
 12. سیف، علی اکبر (1400). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات دوران، چاپ بیست و دوم.
 13. فیلیپ کارتر هوش هیجانی خود را بسنجید، ، ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده، 1393، نشر آراسته.
 14. قائمی طلب، فرشته (۱۳۹۶) بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبکهای تفکر استرنبرگ( مطالعه موردی) سایت بهینه گی.
 15. قمری، محمد (1390). مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بیم افراد معتاد و غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال 5، شماره 18، صفحات 68-55.
 16. مزرعه، امیررضا، 1400، نقش مدیریتی عمرانی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14 پاییز، صفحه 101-120
 17. مهدی زاده، آسایش حمید، تقوی کیش بهزاد و قربانی مصطفی(1395). تفاوت جنسیتی و هوش
  هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه
  گرگان، 8، 2، 34-30.
 18. نجفی، صاحبه (1393). رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت. 

 

 1. Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): rationale, description and summary of psychometric properties. In GlennGeher (ed.): Measuring emotional intelligence: common ground andcontroversy. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, pp. 111-142.
 2. Bar-on, R., & Parker, J. A. D. (2000). The handbook of emotional intelligence. Jossey-Bass Inc.
 3. Betoret, F. D. (2007). The influence of students' and teachers' thinking styles on student course satisfaction and on their learning process. Educational Psychology, 27, 219−234.
 4. Borromeo Ferri, R. (2012). Mathematical thinking styles and their influence on teaching and learning mathematics. 12th International Congress on Mathematical Education, pp. abcde-fghij.
 5. Mayer, J. D, Salove, P., & Caruso, D. (2000). Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Users Manual. Toronto, Canada: MHs.
 6. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. In R.J. Sternberg (ed.): Handbook of human intelligence (pp. 396-420). New York: Cambridge University Press.
 7. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2002). Relation of ability measure of emotional intelligence to personality. Journal of Personality Assesment, 76(2), 306-320.
 8. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion, 30, 232-242.
 9. Tamplin, A., Goodyer, L. M., Herbert, J. (1998).  Family functioning and parent general health in families of adolescents with major depressive disorder. Journal of Affective Disorders, 48: 1-13.