کسب درآمد پایدار شهرداریها ضرورت ارتقاء کیفیت زندگى با تأکید بر توان سنجی گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و اقلیم، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده

درآمد پایدار شهرداری در صورت توجه به تمامی ابعاد آن و اجرای درست می‌تواند به افزایش کیفی خدمات ارائه شده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند. درآمد پایدار برای هر سازمان چه در حوزه مسائل شهری و چه در سایر حوزه‌ها اهمیت زیادی دارد و پایه اساسی برای انجام درست و هدفمند فعالیت‌های یک ارگان است. از این جهت تلاش مدیران هر سازمان بر آن است تا منابع مشخصی برای بودجه سالانه خود در نظر داشته باشند و در صورت نیاز حتی منابع جایگزینی تعیین و در صورت لزوم از آن استفاده کنند. نبود این منابع یا نامشخص بودن آن موجب می‌شود تا درآمد یک سازمان در طول یک سال یا حتی سال‌های متمادی با نوسان همراه شود و بسته به حوزه فعالیت آن ارگان، بخشی از اهداف محقق نشده و مستقیم یا غیر مستقیم بهره برداران از خدمات و فعالیت‌های آن سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان برنامه ریزی گردشگری در راستای درآمدزایی برای شهری مانند تهران که داری پتانسیل همه جانبه را دارد برای مدیران و برنامه ریزان این کلانشهر یک ضرورت و تکلیف می باشد تا از طریق این کسب درآمد به ارتقاء کیفیت زندگی مردم این شهر پرداخته شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر برنامه ریزی کسب درآمد پایدار شهرداریها ضرورت ارتقاء کیفیت زندگى با تأکید بر توان سنجی گردشگری در کلانشهر تهران با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد گردشگری عامل مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال است و از صنایعی است که از لحاظ درآمد و اشتغالزایی بسیار قابل توجه است و این صنعت به‌ شکل مستقیم و غیرمستقیم برای افراد بی‌شماری شغل ایجاد می‌کند. همچنین برنامه ریزی درتوسعه گردشگری شهری باید به ارتقاء جامعه شاداب، محیط زیست پذیر، اقتصاد شایسته، برابری و عدالت، زیست پذیری شهر و پایداری اقتصاد شهر منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable income of municipalities, the need to improve the quality of life, With emphasis on tourism empowerment

نویسندگان [English]

 • Naser Kamali Mashhud 1
 • Ali Sedighi 2
1 Department of Geography, Environmental Planning and Climate, Islamic Azad University
2 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Varamin Branch
چکیده [English]

Sustainable income is very important for any organization, whether in the field of urban issues or in other areas, and is the basic basis for the correct and purposeful performance of the activities of an organization. For this reason, the managers of each organization try to consider specific resources for their annual budget and, if necessary, even determine alternative sources and use them if necessary. Lack of these resources or its uncertainty causes the income of an organization to fluctuate during a year or even many years, and depending on the scope of activity of that organization, part of the unfulfilled goals and direct or indirect users of its services and activities. Affect the organization. Meanwhile, tourism planning in order to generate income for a city like Tehran, which has all-round potential, is a necessity and task for managers and planners of this metropolis to improve the quality of life of the people of this city through this income. Accordingly, the main purpose of this study is to plan sustainable income generation of municipalities, the need to improve the quality of life by emphasizing the potential of tourism in the metropolis of Tehran by descriptive-analytical method. The results show that tourism is an important factor in sustainable economic development and job creation and is one of the industries that is very significant in terms of income and job creation, and this industry directly and indirectly creates jobs for countless people. Also, planning in the field of urban tourism development should lead to the promotion of a vibrant, environmentally friendly society, a decent economy, equality and justice, livability of the city and the sustainability of the city's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable income
 • quality of urban life
 • urban tourism
 • metropolises
 • Tehran
 1. آیت الهى، علیرضا(1387) تامین مالى شهردارى هاى فرانسه، چکیده همایش مالیه شهردارى ها، انتشارات شهردارى تهران- معاونت مالى و ادارى، تهران.
 2. اکبری، نعمت الله و دیگران، (١٣٨٣)، ظرفیت سنجی اقتصاد شهر برای تامین درآمد شهرداری،(مورد مطالعه نوسازی و عمران شهری در شهر اصفهان)، خلاصه مقالات اولین همایش شهرداری ها و اقتصاد شهری، انتشارات سازمان شهرداریها.
 3. بهاروند، محمدرضا(1382) مدیریت درآمد و هزینه شهردارى نیازمند تقویت از درون، پشتیبان از برون، مجله شهرداریها، سال پنجم، شماره، تهران. انتشارات سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور.
 4. جدیدى میاندشتى، مهدى(1381)، بررسى ساختار منابع درآمدى شهردارى هاى کشور طى1371، تهران: - سال هاى 79 مرکز مطالعات برنامه ریزى شهرى سازمان شهردارى هاى کشور.
 5. جمشید زاده زیازى، ابراهیم(1380)، مالیات بر دارایى، مهمترین منبع درآمد شهردارى هاى جنوب آسیا، مجله شهرداریها، انتشارات شهردارى هاى کشور، دوره جدید، سال سوم، شماره 31.
 6. جمشید زاده، ابراهیم( 1382)، بررسى و تحلیل هزینه ها و اعتبارات شهردارى هاى کشور، 71- 50 و 79 - طى سالهاى 56 فصلنامه پژوهشى مدیریت و برنامه ریزى کشور، سال چهارم، شماره 13.
 7. رزازیان، محسن(1387)، کارایى بخشى نظام تشخیص و وصول درآمد، چکیده همایش مشکلات » انتشارات مالیه شهردارى ها « و راهکارها شهردارى تهران- معاونت مالى و ادارى، تهران.
 8. شرزه اى، غلامعلى و محمد على قطمیرى(1380)، مطالعه روش هاى تامین منابع مالى شهردارى ها مطالعه موردى: ساختار مناطق مالى شهردارى شیراز، مجموعه مقالات همایش مدیری فضاى شهرى.
 9. شرزه اى، غلامعلى(1387) شناخت و تحلیل پایدارى اقلام درآمدى شهردارى هاى کشور، فصلنامه مدیریت شهرى، شماره2.
 10. صفرى، عبدالحمید(1383)، ساختار و ترکیب درآمدى شهردارى ها در کلانشهرهاى ایران، مجموعه مقالات همایش مسایل شهرسازى ایران، جلد دوم(مدیریت شهرى)، شیراز: انتشارات دانشکده هنر و معمارى دانشگاه شیراز.
 11. عابدین درکوش، سعید(1382)، مدیریت مالى شهر، فصلنامه مدیریت شهرى، سال چهارم، شماره 13.
 12. عربشاهی، زهرا( 1385) بررسی تحولات درآمد سرانه شهرداری های کلان شهرهای کشور 1375 ، فصلنامه مدیریت شهرى، شماره 17ص.8.
 13. على آبادى، جواد و جلال معصوم(1380)، چالشهاى مدیریت شهرى در ایران، مجله شهرداریها، انتشارات سازمان شهردارى هاى کشور، سال. سوم، شماره 35
 14. قادرى، جعفر(1385)، ارزیابى نظام مالى و درآمدى شهردارى ها در ایران، فصلنامه بررسى هاى اقتصادى، دوره سوم، شماره3. قاسمی، شمسی و شاهمرادی، اکبر(1382)، مطالعه تطبیقی بودجه دولت با تأکید بر کسری، بودجه دولت در سال1382تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
 15. قلعه دار، حسام(1382)، مقایسه منابع درآمدى شهردارى ها درکلانشهر هاى ایران و بررسى تاثیرات کالبدى آن، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شیراز.
 16. معاونت عمرانى دفتر برنامه ریزى وزارت کشور(1381) درآمدى بر طرح مطالعاتى و شهرى شهردار ى ها، نشریه 29مقیمی، محمد حسین(1381)
 17. تنگناهای مالی شهرداری ها »و تدوین راهکارهای منابع شهرداری ها، «مالی پایدار شماره 40، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وزارت کشور.
 18. قریشی، کامران، 1400، بررسی عوامل موثر بر دلبستگی سازمانی و ارتقاء انگیزش کارکنان با رویکرد بهره وری و شادکامی(مورد مطالعه: شهرداری کرج)، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13.
 19. ملایی، اعظم، 1400، نقش تنوع فرهنگی در بروزمعضلات اجتماعی شهری(مطالعه موردی منطقه 14 تهران)، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهار
 20. منصور، جهانگیر(1388)، قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهردارى ها، تهران: انتشارات دیدار. موسوى، میرنجف و على باقرى
 21. کشکولى(1388)، استراتژ ىهاى توانمند سازى افزایش درآمد شهردارى هاى شهرهاى کوچک مطالعه موردى، شهردارى زارچ)، مجله علوم انسانى و اجتماعى در دست بررسى. دانشگاه تبریز. مهندسین مشاوره امونپاد( 1383 )، شیوه هاى افزایش درآمد و کاهش هزینه هاى شهردار ها، تهران: انتشارات سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور. نجاریان
 22. معزّى مقدم، حسین(1381) شیوه هاى تامین منابع درآمدى شهردارى ها، معاونت برنامه ریزى و توسعه، انتشارات سازمان شهردارى هاى کشور، تهران.

 

 1. Sullivan, a (2003), Urban Economic, 5thed, Mc Graw-Hill Higher Education 27- Pechman, J (1987), Federal Tax Policy Washington, DC, The brooking institution 28- Peter, M, Third Millennium Management, Bathos Press, University of South Australia. 1997.