تحلیل عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

امروزه پرورش انسان‌های مبتکر، خلاق و خودکارآمد در پژوهش به یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها تبدیل شده است و یکی از آرمان‌های جوامع امروزی، پرورش افراد پژوهشگر است که باعث رشد و اعتلای خود و جامعه شوند. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف توجه به آموزش و به صورت خاص آموزش عالی و موضوع آموزش مبتنی بر پژوهش است. خودکارآمدی پژوهشی میزان آمادگی دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های پژوهشی را مورد سنجش قرار می‌دهد چنانچه دانشجویان از فرآیندهای خودکارآمدی پژوهشی استفاده نمایند می‌توانند به‌طور مؤثر مطالعه و پژوهش کنند، بر چگونگی مطالعه‌ی درسی و پژوهشی خود نظارت نمایند و عملکرد تحصیلی و پژوهشی بهتری داشته باشند. بنابراین بررسی خودکارآمدی پژوهشی، تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر آن، به دلیل تأثیر بر انجام موفقیت آمیز پژوهش و دنبال کردن آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اهمیت می‌یابد و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات انگیزشی دانشجویان در انجام پژوهش و همچنین کمک بزرگی برای اعضای هیأت علمی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجویان‌شان در انجام پژوهش باشد. یافته‌های تحقیق نشان داد تجربه پژوهشی، انگیزش تحصیلی، ارتباط استاد- دانشجو، جو و محیط پژوهش، تشویق کلامی و برانگیختگی فیزیولوژیکی از عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Factors affecting Research Self-efficacy among graduate students

نویسندگان [English]

  • hamed izadi 1
  • bahman khosravipour 2
  • moslem savari 3
1 PhD student in Sustainable Agriculture and Environmental Education, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Malasani, Iran
2 Professor, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Malasani, Iran
3 Assistant Professor Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Malasani, Iran
چکیده [English]

Today, cultivating innovative, creative and self-sufficient human beings in research has become one of the main concerns of countries and one of the ideals of today's societies is to nurture researchers to grow and elevate themselves and society. One way to achieve this goal is to pay attention to education, specifically higher education and the subject of research-based education. Research self-efficacy measures students' readiness for research activities. If students use research self-efficacy processes, they can study and research effectively supervise how they study and do research and have better academic and research performance. Therefore, the study of research self-efficacy, analysis and analysis of the factors affecting it, due to the effect on the successful conduct of research and its pursuit in graduate students, is important and can answer many problems and motivational problems of students in conducting research and also be a great help for faculty members to identify the strengths and weaknesses of their students in conducting research. Findings showed that research experience, academic motivation, teacher-student relationship, research atmosphere and environment, verbal encouragement and physiological arousal are the factors affecting the research self-efficacy of graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research self-efficacy
  • higher education
  • graduate students
ثابتی, سپهر, محمد همایون, احمدی, فخرالدین. (1393). نقش آموزش عالی در توسعه ملی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 6(4)، 59-69.      
شریف زاده فتاح. ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعه علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی درباره دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.
محمودی, علیرضا، مهدوی, ‌مسعود. (1394). توان‌های گردشگری به منظور توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی ریجاب-شهرستان دالاهو. جغرافیایی سرزمین. 45 (12). 29-50.
مردانی, تقوایی یزدی نیازآذری. (1395). ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. نوآوری های مدیریت آموزشی، 11 (2). 81-102.
نخعی نوذر, نیک پور هادی. (1389). بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریب کاری پژوهشی در تدوین پایان نامه و فراوانی نسبی آن. گامهای توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.1-8. 7(2)
نوبخت، محمدباقر, غلامی نتاج، سعی، میراحسنی زهرا. (1390). کارکردهای الگوی توسعه. قصلنامه راهبرد. 213-231. 20(61).
نوکاریزی، محسن؛ دهقانی، کلثوم (1392 .(تأثیر مهارتهای سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی،3(2). 172-153.
یمنی دوزی سرخابی, محمد, سهرابی, گلدسته, ثمری, عیسی. (1396). تحلیلی بر وضعیت عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی (فرآیند پایان‌نامه نویسی) دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تغییرات آن در دانشگاه شهید بهشتی. مجله آموزش عالی ایران.8 (1)، 1-18.
آزما. (2017). تفاوت‌های فردی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی.9 (44)،175-194.
اکبری, دیهیم, ‌جواد, & دهنوی. (2016). نقش سیاست های آموزش عالی در تحقق برنامه های توسعه پایدار. مطالعات مدیریت و حسابداری. 4 (2)، 54-73.
 
ایمانی, معصومی، امیری. (1397). اضطراب پژوهش و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی.10 (4)، 12-22.
بهزادی, حسن, داورپناه, محمدرضا. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی.10 (2).
بیرانوند زاده, سبحانی, نوبخت, فلاحی خوشجی, علی زاده, سید دانا. تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه. علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی.14(29)، 51-71.
پرند، رویا. احدی، غلامعلی. (1397). نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی. پنجمین کنفرانس رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت. آذر 1396.
دریا زاده، سعیده. کوه پایه زاده، جلیل. (1394). دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خودکارآمدی پژوهشی. مجله علوم پزشکی رازی. 22(134)، 75-68.
دریازاده, کوهپایه زاده, جلیل. (1394). دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خودکارآمدی ‌پژوهشی. مجله علوم پزشکی رازی. 22 (134)، 68-75.
رضائیان, محسن, زارع-بیدکی, محمد, باختر, هادی مقدم. (1394). بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دوره کارورزی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۲. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 14 (2)،111-124.
روشنیان رامین, محسن, آقازاده  محرم. (1392). خودکارآمدی پژوهشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد روان‌شناسی و علوم تربیتی. پژوهش در برنامه ریزی درسی. 10 (39)، 147-155.
سلطانی مجد، سید امیر هوشنگ. تقی زاده، محمد احسان. زارع، حسین. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان. مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. 4(2 پیاپی (7))، 45-31.
سلیمانی مقدم، هادی. هادی درودی، محمد. (1397). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات و امکانات دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه حکیم سبزواری). جغرافیا و روابط انسانی. 1(3): 588-571.
سلیمانی،م. (1391). بررسی پارک­ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران با نگاهی بر رویکرد جهانی، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 22، صص 2-10.
سلیمی،ق، محمدی،م و نثار،ز.(1396). واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی­ها و پویایی­های تدریس و پژوهش در فرآیند بین المللی­شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی، فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره دوم، صص 109-134.
شاوران, سیدحمیدرضا, رجایی پور, سعید, کاظمی, زمانی ,بی بی عشرت. (1391). تعیین روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیئت علمی‌ دانشگاهها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 18 (2)، 19-44.
فرشادفر، ز.، اصغرپور، ح. (1389). بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی بخش های عمده اقتصادی در استان کرمانشاه، دانش و فناوری، سال اول، شماره 2،  صص 60-75.
کارشکی, حسین, بهمن آبادی. (1392). ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 19 (2)، 91-114.
کرابی، س، حسینی، س، ناعمی،ح، کرابی،ف و رخشاب،م.(1391). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391، فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(3 و 4)، صص 9-17.
کشاورز, شعبانی, فهیم نیا. (1394). خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. 49 (1)، 1-22.
گراوند, هوشنگ, کارشکی, آهنچیان. (2014). رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 14 (1)، 41-51.
گراوند، هوشنگ. کارشکی، حسین. آهنچیان، محمدرضا. (1393). رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 14(1)، 51-41.
یاسینی، تابان. (1395). ارائه و آزمون الگوی تبیین‌کننده خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در فضا و محیط پژوهش‌محور: مورد مطالعه، دانشگاه‌های غرب کشور. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 8 (4)، 27-54.
 
Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press.‏
Adams, K. (2004). Modelling success: enhancing international postgraduate research students' self‐efficacy for research seminar presentations. Higher Education research & development23(2), 115-130.‏
Adeyi, A. O., Apansile, E. K., Okere, W., & Okafor, L. I. (2018). Training and Development and Organisational Performance: Standpoint from Private Tertiary Institutions in Nigeria. Journal of Economics, Management and Trade, 1-10.
Akomolafe M J, Ogunmakin A O, Fasooto G M. The Role of Academic Self-Efficacy, Academic Motivation and Academic Self- Concept in Predicting Secondary School Students􀂶 Academic Performance. Journal of Educational and Social Research. 2013; 3(2). 335-342.
Astray-Caneda, V., Busbee, M., & Fanning, M. (2013). Social learning theory and prison work release programs.
Baltes B, Hoffman-Kipp P, Lynn L, Weltzer-Ward L. (2010). Students’ research self-efficacy during online doctoral research courses. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 3 (3): 51-8.
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychologist28(2), 117-148.‏
Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive therapy and research1(4), 287-310.‏
Bard, C. C., Bieschke, K. J., Herbert, J. T., & Eberz, A. B. (2000). Predicting research interest among rehabilitation counseling students and faculty. Rehabilitation Counseling Bulletin, 44(1), 48-55.
Black, M. L., Curran, M. C., Golshan, S., Daly, R., Depp, C., Kelly, C., & Jeste, D. V. (2013). Summer research training for medical students: impact on research self‐efficacy. Clinical and translational science, 6(6), 487-489.
Cansoy, R., Parlar, H., & Kılınç, A. Ç. (2017). Teacher self-efficacy as a predictor of burnout.‏
Chesnut, S. R., & Burley, H. (2015). Self-efficacy as a predictor of commitment to the teaching profession: A meta-analysis. Educational research review15, 1-16.‏
Drennan, J. (2008). Postgraduate Research Experience Questionnaire: reliability and factor structure with Master’s in Nursing graduates. Journal of Advanced Nursing, 62(4), 487-498.
Dumbauld, J., Black, M., Depp, C. A., Daly, R., Curran, M. A., Winegarden, B., & Jeste, D. V. (2014). Association of Learning Styles with Research Self‐Efficacy: Study of Short‐Term Research Training Program for Medical Students. Clinical and translational science7(6), 489-492.‏
Fadeeva, Z., & Mochizuki, Y. (2010). Higher education for today and tomorrow: university appraisal for diversity, innovation and change towards sustainable development. Sustainability Science, 5(2), 249-256.
Faely, S., Pezeshki Rad, G., & Chizari, M. (2007). The survey of effective factors on students’ contribution in research activities and scientific production. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 12(4), 93-124.
Forester, M., Kahn, J. H., & Hesson-McInnis, M. S. (2004). Factor structures of three measures of research self-efficacy. Journal of Career Assessment, 12(1), 3-16.
Franco, I., Saito, O., Vaughter, P., Whereat, J., Kanie, N., & Takemoto, K. (2019). Higher education for sustainable development: actioning the global goals in policy, curriculum and practice. Sustainability Science, 14(6), 1621-1642.
Gao, Z., Lee, A. M., & Harrison, L. (2008). Understanding students' motivation in sport and physical education: From the expectancy-value model and self-efficacy theory perspectives. Quest, 60(2), 236-254.
Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The journal of technology transfer, 37(1), 43-74.
Hamrita, T. K. (2019). Building a holistic international educational partnership: Collaboration between The University of Georgia and the Tunisian Higher Education System. Journal of community engagement and scholarship, 4(1), 2.
Hemmings, B., & Kay, R. (2010). Research self‐efficacy, publication output, and early career development. International Journal of Educational Management.
Hollingsworth, M. A., & Fassinger, R. E. (2002). The role of faculty mentors in the research training of counseling psychology doctoral students. Journal of Counseling Psychology49(3), 324.‏
Kahn, J. H. (2001). Predicting the scholarly activity of counseling psychology students: A refinement and extension. Journal of Counseling Psychology, 48(3), 344.
Kont, K. R., & Jantson, S. (2013). Library employees' attitudes towards the measurement and appraisal of their work performance: Study in Estonian university libraries. Library Management, 34(6/7), 521-537.
Kuo, P. B., Woo, H., & Bang, N. M. (2017). Advisory relationship as a moderator between research self‐efficacy, motivation, and productivity among counselor education doctoral students. Counselor Education and Supervision56(2), 130-144.‏
Lambie, G. W., & Vaccaro, N. (2011). Doctoral counselor education students' levels of research self‐efficacy, perceptions of the research training environment, and interest in research. Counselor Education and Supervision, 50(4), 243-258.
Lev, E. L., Kolassa, J., & Bakken, L. L. (2010). Faculty mentors’ and students’ perceptions of students’ research self-efficacy. Nurse Education Today, 30(2), 169–174.
Lynn Mix, V. (2013). Library and university governance: partners in student success. Reference Services Review, 41(2), 253-265.
Mapulanga, P. (2013). Changing economic conditions for libraries: Fundraising performance in the University of Malawi libraries. The Bottom Line, 26(2), 59-69.
Mbah, M., & Fonchingong Che, C. (2019). University’s catalytic effect in engendering local development drives: insight into the instrumentality of community-based service learning. Journal of Sustainable Development, 12(3), 22-34.
McKim, A. J., & Velez, J. J. (2016). An Evaluation of the Self-Efficacy Theory in Agricultural Education. Journal of Agricultural Education57(1), 73-90.‏
Miller, J. K., & Lambert‐Shute, J. (2009). Career aspirations and perceived level of preparedness among marriage and family therapy doctoral students. Journal of marital and family therapy, 35(4), 466-480.
Mullikin, E. A., Bakken, L. L., & Betz, N. E. (2007). Assessing research self-efficacy in physician-scientists: the clinical research appraisal inventory. Journal of Career Assessment, 15(3), 367-387.
Pasupathy, R., & Siwatu, K. O. (2014). An investigation of research self-efficacy beliefs and research productivity among faculty members at an emerging research university in the USA. Higher Education Research & Development33(4), 728-741.‏
Payne, A. R. (2012). Development of the academic writing motivation questionnaire (Doctoral dissertation, University of Georgia).
Peng, C. (2012). Self-regulated learning behavior of college students of art and their academic achievement. Physics Procedia, 33, 1451-1455.
Roshanian-ramin M, Aqazadeh M. [Research self-efficacy in the psychology and educational sciences graduate students]. Research in Curriculum Planning. 2013; 10(12): 147-55.
Sawtelle, V., Brewe, E., & Kramer, L. H. (2013). Sequential logistic regression: A method to reveal subtlety in self-efficacy.
Stein, S., Andreotti, V. D. O., & Suša, R. (2019). ‘Beyond 2015’, within the modern/colonial global imaginary? Global development and higher education. Critical Studies in Education, 60(3), 281-301.
Teo, T., & Koh, J. H. L. (2010). Assessing the dimensionality of computer self-efficacy among pre-service teachers in Singapore: a structural equation modeling approach. International Journal of Education and Development using ICT, 6(3), 7-18.
Usher, E. L., & Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the literature and future directions. Review of educational research, 78(4), 751-796.
Vaccaro, N. (2009). The relationship between research self-efficacy, perceptions of the research training environment and interest in research in counselor education doctoral students: anex-post-facto, cross-sectional correlational investigation (Doctoral dissertation, University of Central Florida).
Wals, A. E. (2014). Sustainability in higher education in the context of the UN DESD: a review of learning and institutionalization processes. Journal of Cleaner Production, 62, 8-15.
Wang, C. H., Harrison, J., Cardullo, V., & Xi, L. (2017). Exploring the relationship among international students' English self-efficacy, using English to learn self-efficacy, and academic self-efficacy. Journal of International Students8(1), 233-250.‏
Yilmaz, H. (2018). Fear of Success and Life Satisfaction in Terms of Self-Efficacy. Universal Journal of Educational Research6(6), 1278-1285.‏
Zeng, L., & Webster, B. (2010). Assessing the research experience of postgraduate students at a Hong Kong university. In 33rd HERDSA Annual International Conference 2010 (pp. 645-654). Higher Education Research and Development Society of Australasia