بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران، زاهدان

2 دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران، زاهدان، ایران

چکیده

در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطاف‌پذیری و تجارب معنادار اولویت بیشتری می‌دهند. تغییرات‌ بنیادین‌ در‌سمت‌ تقاضا‌ و‌عرضة ‌گردشگری،‌ همچنین ‌ایجاد‌ الگوهای ‌اقتصاد‌ تجربه‌ و ‌اقتصاد‌ دانش ‌ بنیان،‌ در ‌فضای‌ کلان ‌توسعة‌ اقتصادی،‌ گردشگری ‌را‌به ‌سمت‌وسوی ‌خلاقیت ‌پیش‌برده ‌است؛‌ به ‌طوری ‌ که،‌ صاحبنظران ‌را‌به‌ این ‌باور ‌رسانده‌ که ‌پایداری ‌گردشگری ‌در‌گردشگری ‌خلاق ‌است.‌ هدف این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را همه شهروندان شهر چابهار تشکیل ی‌دهند که براساس سرشماری عمومی مسکن سال 1395 تعداد 106739 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جمع آوری داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید واقع شده است.همچنین جهت بدست آوردن پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 80/0 است که نشان می‌دهد پرسشنامه از اعتبار لازم جهت سنجش متغیرهای تحقیق برخوردار است و عدد مطلوبی است.جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که شاخص مالی با میانگین 78/3 بالاتر از میانگین مطلوب است و شاخص‌های گردشگری با میانگین73/2، شاخص کسب و کار با میانگین 66/2 و شاخص یادگیری و رشد با میانگین 67/2 پایین‌تر از وضعیت مطلوب قرار دارند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر مالی بیشترین تاثیر را با مقداربتای 371/0 بر توسعه پایدار شهری داشته است و متغیر گردشگری با مقدار بتای 132/0 کم‌ترین تاثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Creative Tourism Components in Chabahar City and Its Role in Sustainable Urban Development

نویسندگان [English]

 • gholamreza miri 1
 • Esmail Hosseinzehi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran, Zahedan
2 PhD student in Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In today's world, the process of tourism has been massively transformed into individualistic patterns, and tourists are increasingly giving preference to flexibility and meaningful experiences. Fundamental changes in demand and supply side of tourism, as well as create patterns and knowledge-based economy experience economy, in the macro-economic development, tourism direction into Pyshbrdh creativity is so, joins experts believe the Tourism sustainability in tourism is ethical. The purpose of this study is to investigate the status of creative tourism components in Chabahar city and its role in sustainable urban development. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The population of the study consisted of all citizens of Chabahar city based on the general housing census of 1395, 106739 persons, using the Cochran formula, 384 persons were selected as the sample size. The research data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the opinions of professors and experts. Cronbach's alpha was used to determine its reliability. The obtained Cronbach's alpha value was 0.80 which indicates that the questionnaire has validity for measuring research variables and is a desirable number. One sample t-test, multivariate regression analysis and Pearson correlation coefficient were used to analyze the findings. Results of single sample t-test showed that financial index with average of 3.78 is higher than average and tourism indexes with mean 2.73, business index with mean 2.66 and learning and growth index with mean of 67. 2 are lower than desired. Multivariate regression results showed that financial variable had the most impact with 0.371 beta value on sustainable urban development and tourism variable with 0.132 beta value had the least effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism"
 • Creative Tourism"
 • Development"
 • Sustainable Urban Development"
 • "
 • Chabahar City"
 • بامری، علی، (1397)، بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خلاق در شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، گروه جغرافیای انسانی، رشته برنامه­ریزی گردشگری، زاهدان.
 • بذرافشان،جواد و بامری، علی، (1397)، بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خلاق در شهر زاهدان، مجله برنامه ریزی منطقه­ای، سال8، شماره31، صص167-180.
 • بسته نگار، مهرنوش و حسنی، علی، (1397)، رواداری؛ راهبردی معنوی یا معنویتی راهبردی در توسعه گردشگری خلاق، ماهنامه باغ نظر، سال15، شماره60، صص37-50.
 • بسته نگار، مهرنوش؛ حسنی، علی و خاکزاربفروئی، مرتضی، (1396)، طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق، مجله گردشگری و توسعه، سال6، شماره11، صص81-108.
 • رحیمی، محمد، مردعلی، محسن، داها، الهام و فلاح زاده، عبدالرسول (1392)، شهر خلاق (مبانی نظری و شاخصه)، دانش شهر، شماره 196، صص 36-9.
 • سپهرنیا، رزیتا (1394)، نگرش خلاق به صنعت گردشگری در ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره چهارم، صص 70-51.
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن، (1395)، مرکز آمار ایران.
 • فرمانداری شهرستان چابهار، (1398)، واحد آمار و اطلاعات.
 • متوسل­الحق، آزاده، ضیائی، محمود (1394)، شناسایی ظرفیت های توسعه گردشگری خلاق در مقصد شهری یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردیدگرایش برنامه ریزی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، صفحه 131.
 • محمدی، علی، محرر، معصومه و باباخانی فرد، محمد صادق (1395)، ارائه چارچوبی برای ارزیابی محصولات گردشگری خلاق با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 5، شماره 6، صص 42-24.
 • نصر،طاهره، (1395)، جایگاه نشانه شناسی شهر ایرانی در گردشگری در راستای آینده پژوهی برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار، فصلنامه برنامه ریزی منطقه­ای، سال6، شماره24، صص189-200.
 • Boavida-Portugal, I., Rocha, J., & Ferreira, C. (2016), Exploring the Impacts of Future Tourism Development on Land Use/Cover Changes, Applied Geography, Vol 77, pp. 82- 91.
 • Carlisle, S., & Johansen, A., & Kunc, M. (2016), Strategic Foresight for (Coastal) Urban Tourism Market Complexity: The Case of Bournemouth, Tourism Management, No 54, pp. 81- 95.
 • Kevin Lo, Jie Li, Mark Wang, Cong Li, Shuzhuo Li & Ying Li .(2019). A Comparative Analysis of Participating and Non-Participating Households in Pro-Poor Tourism in Southern Shaanxi, China, Tourism Planning & Development, 16:3  318-333 DOI: 10.1080/21568316.2018.1490340.
 • Leeb Heeseok, leea Jongwon (2015), Deriving Strategic Priority of Policies for Creative Tourism Industry in Korea using AHP, Procedia Computer Science, Pages 479-484
 • Marques, Lénia, Borba, Carla (2017), Co-creating the city: Digital technology and creative tourism, Tourism Management Perspectives 24, Pages 86–93.
 • Matthew, O. A., Ede, Ch., Osabohien, O., Ejemeyovwi, J., Ayanda, T., and Okunbor, j. (2019). Interaction Effect of Tourism and Foreign Exchange Earnings on Economic Growth in Nigeria, Sagepub Journal, PP.1-16. DOI: 10.1177/0972150918812985.
 • Mirtaghian Rudsari, S. M., and Gharibi, N., (2019). Host-Guest Attitudes toward Socio-Cultural Carrying Capacity of Urban Tourism in Chalus, Mazandaran, Journal of Tourism & Hospitality Research Islamic Azad University, Garmsar Branch, Vol. 6, No 2, pp. 31-47.
 • Ross, David, Saxena, Gunjan, Correia, Fernando, Deutz, Pauline(2017), Archaeological tourism: A creative approach, Annals of Tourism Research 67, Pages 37–47.
 • Tan S. K., Luh D. B., Kung S. F. (2014). A taxonomy of creative tourists in creative tourism. Tourism Management, 42: 248-259.
 • Tan S.K., Kung S. F., Luh D. B. (2013). A Model of Creative Experience in Creative Tourism. Annals of Tourism Research, 41: 153-174.