بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران، زاهدان

2 دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران، زاهدان، ایران

10.22034/gahr.2022.330619.1667

چکیده

در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطاف‌پذیری و تجارب معنادار اولویت بیشتری می‌دهند. تغییرات‌ بنیادین‌ در‌سمت‌ تقاضا‌ و‌عرضة ‌گردشگری،‌ همچنین ‌ایجاد‌ الگوهای ‌اقتصاد‌ تجربه‌ و ‌اقتصاد‌ دانش ‌ بنیان،‌ در ‌فضای‌ کلان ‌توسعة‌ اقتصادی،‌ گردشگری ‌را‌به ‌سمت‌وسوی ‌خلاقیت ‌پیش‌برده ‌است؛‌ به ‌طوری ‌ که،‌ صاحبنظران ‌را‌به‌ این ‌باور ‌رسانده‌ که ‌پایداری ‌گردشگری ‌در‌گردشگری ‌خلاق ‌است.‌ هدف این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در شهر چابهار و نقش آن در توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را همه شهروندان شهر چابهار تشکیل ی‌دهند که براساس سرشماری عمومی مسکن سال 1395 تعداد 106739 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جمع آوری داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید واقع شده است.همچنین جهت بدست آوردن پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 80/0 است که نشان می‌دهد پرسشنامه از اعتبار لازم جهت سنجش متغیرهای تحقیق برخوردار است و عدد مطلوبی است.جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که شاخص مالی با میانگین 78/3 بالاتر از میانگین مطلوب است و شاخص‌های گردشگری با میانگین73/2، شاخص کسب و کار با میانگین 66/2 و شاخص یادگیری و رشد با میانگین 67/2 پایین‌تر از وضعیت مطلوب قرار دارند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر مالی بیشترین تاثیر را با مقداربتای 371/0 بر توسعه پایدار شهری داشته است و متغیر گردشگری با مقدار بتای 132/0 کم‌ترین تاثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Creative Tourism Components in Chabahar City and Its Role in Sustainable Urban Development

نویسندگان [English]

  • gholamreza miri 1
  • Esmail Hosseinzehi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran, Zahedan
2 PhD student in Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Iran, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In today's world, the process of tourism has been massively transformed into individualistic patterns, and tourists are increasingly giving preference to flexibility and meaningful experiences. Fundamental changes in demand and supply side of tourism, as well as create patterns and knowledge-based economy experience economy, in the macro-economic development, tourism direction into Pyshbrdh creativity is so, joins experts believe the Tourism sustainability in tourism is ethical. The purpose of this study is to investigate the status of creative tourism components in Chabahar city and its role in sustainable urban development. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The population of the study consisted of all citizens of Chabahar city based on the general housing census of 1395, 106739 persons, using the Cochran formula, 384 persons were selected as the sample size. The research data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the opinions of professors and experts. Cronbach's alpha was used to determine its reliability. The obtained Cronbach's alpha value was 0.80 which indicates that the questionnaire has validity for measuring research variables and is a desirable number. One sample t-test, multivariate regression analysis and Pearson correlation coefficient were used to analyze the findings. Results of single sample t-test showed that financial index with average of 3.78 is higher than average and tourism indexes with mean 2.73, business index with mean 2.66 and learning and growth index with mean of 67. 2 are lower than desired. Multivariate regression results showed that financial variable had the most impact with 0.371 beta value on sustainable urban development and tourism variable with 0.132 beta value had the least effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism"
  • Creative Tourism"
  • Development"
  • Sustainable Urban Development"
  • "
  • Chabahar City"