دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، فروردین 1401 
15. بررسی تأمین درآمد پایدار شهرداری ها برای مدیریت شهری

صفحه 223-241

داوود جمراسی؛ حمیدرضا قربانپور؛ محبوبه صلواتچی