شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر در بروز فرصت های کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 3 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران -جنوب

چکیده

بروز فرصت کارآفرینی زنان فرایند پیچیده‌ای است که عوامل متعدد فردی و محیطی در آن تأثیرگذار می‌باشند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در بروز فرصت‌های کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه‌ی 3 شهر تهران است. روش اجرای پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود. روش گردآوری اطلاعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. روایی و پایایی ابزار پژوهش با رویکرد روایی محتوایی و صوری و شاخص نرخ ناسازگاری تایید شد. جامعه‌ی آماری زنان کارآفرین و خبرگان کارآفرینی در شهرداری منطقه‌ی 3 تهران بود. داده‌های این پژوهش با رویکرد دلفی فازی، دیمتل و ANP فازی و GRA و MOORA خاکستری تحلیل شد. مطابق یافته‌های رویکر دلفی فازی 13 عامل فرعی در 5 عامل اصلی فردی، محیطی خرد، محیطی کلان، شبکه‌های ارتباطی و سازمانی بر بروز فرصت‌های کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه 3 تهران تأثیر دارد. مطابق یافته‌های دیمتل فازی عوامل محیطی کلان بیشترین تاثیرگذاری بر دیگر عوامل مؤثر بر بروز فرصت‌های کارآفرینی زنان و عامل ویژگی‌های فردی دارای کمترین تأثیر پذیری است. از طرف دیگر مطابق تکنیک ANP فازی عوامل ویژگی‌های فردی در عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی از اولویت بالاتری برخوردار است و در نهایت مطابق رویکرد GRA و MOORA خاکستری، مهمترین راهکار بهبود عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان و در نتیجه بهبود فرصت کارآفرینی زنان راهکار ایجاد بازار جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting Women Entrepreneurship Opportunities (Case Study: Tehran Region 3 Municipality)

نویسنده [English]

  • Zohreh Khosravi
Department of Human Resources Management, Islamic Azad University, Tehran Branch - South
چکیده [English]

The emergence of women entrepreneurship opportunities is a complex process in which various individual and environmental factors are influential. The purpose of this study is to identify and prioritize the effective factors in the emergence of women entrepreneurship opportunities in the municipality of District 3 of Tehran. The research method was descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The method of collecting field information was using a questionnaire. The validity and reliability of the research instrument were confirmed by the content and face validity approach and the incompatibility rate index. The statistical population was women entrepreneurs and entrepreneurship experts in Tehran Municipality, District 3. The data of this study were analyzed by fuzzy Delphi, Dimtel and fuzzy ANP and gray GRA and MOORA approaches. According to the findings of the Delphi fuzzy approach, 13 sub-factors in 5 main factors: individual, micro-environment, macro-environment, communication and organizational networks, affect the incidence of women entrepreneurship opportunities in Tehran Municipality, District 3. According to the findings of fuzzy dimtel, macro-environmental factors have the greatest impact on other factors affecting the incidence of women's entrepreneurial opportunities and the factor of individual characteristics has the least impact. On the other hand, according to the fuzzy ANP technique, individual characteristics factors have a higher priority in the factors affecting the occurrence of entrepreneurial opportunity. The solution is to create a new market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Entrepreneurship
  • Women Entrepreneurship Opportunity
  • Factors Affecting Entrepreneurship Opportunity
آراستی، زهرا، اکبری جوکار، محمدرضا (1385). " بررسی شیوه­های ارتباط شبکه­یی زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه اندازی کسب و کار". مطالعات اجتماعی- روان شناختی، 12(1):  22-5.
پورخطیر، محمد وای، شاکری کناری، الهه (1396). " ارزیابی و انتخاب تامین کننده پایدار با رویکرد دنپ و ویکور فازی ( مورد مطالعه بیمارستان روحانی)". چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری: 23-1.
ربیعی، علی، نظریان، زهرا (1392). " بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیل کرده دانشگاهی ایران" . ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 (4): 25-1.
رستمی، مرضیه، فیض بخش (1391). "ارائه گونه شناسی از فرصت­های کارآفرینی بر اساس منشاء و فرایند شکل گیری آنها". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 27: 32-1. 
روشن نیا، داود، خادمی شهریور، رقیه، قوتی، سعید (1394). "چالش­ها و موانع اجتماعی کارآفرین زنان". ماهنامه اجتماعی، افتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 188: 74-64. 
رمضانیایی، ناهید، آزادخانی، پاکزاد، اعلایی، سرور (1396). " ارزیابی و تحلیل گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی شهر ایلام)" . فصلنامه مطالعات عمران شهری : 70-56.
شاطریان، محسن، نصرآبادی، زهرا، منصوریان، فاطمه (1394). " تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان"  فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال ششم، شماره 3:  196-181.
شریفی، امید، اسدی، علی، رضایی، روح الله، عادلی، محسن (1389). " کارآفرینی زنان دانشگاهی" . پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1 (1): 106-73.
گلرد، پروانه. (1388). "  خانواده و راهکارهای توسعه­ی کارآفرینی زنان ایرانی". پژوهش زنان، 7 (21).  149-131.
مردانشاهی، محمد مهدی، نظام زاده، سید اسماعیل (1397). "شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر".  فصلنامه روستا و توسعه، 21 (2): 96-75.
مهرگان، محمدرضا، دباغی، آزاده. (1393) " توسعه روشی جامع برای تصمیم­گیری چند شاخصه غیر قطعی مبتنی بر تحلیل رابطه­ای خاکستری". پژوهش های مدیریت عمومی، 7 (23): 25-5.
Aazhvaar  V. (2018).  Problems and Opportunities of Women Entrepreneurs in India. Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science, 2(2):206-210.
Adali, S., Escriva, R., Goldberg, M.K. (2010).  Measuring behavioral trust in social networks. IEEE Intrenational Conference.
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007).  Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 11-26.
Alonso, N., Trillo, D. (2014).  Women, rural environment and entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences 161 ( 2014 ) 149 – 155.
Amlathe s,  Mehrotra P. (2017).  Opportunities & Challenges of Women Entrepreneurship: An overview. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 19(3): 99-104.
Baruah B. (2015).  Creating opportunities foor women in the renewable energy sector: Findings from india. Feminist Economics. 21(2). 53-76.
Brush,C.,Abdul,A.,Donna,K.& Patrica,G. (2017).  The influence of human capital factors and context on women's entrepreneurship: Which matters more?.Journal Of Business Venturing Insights,8,105-113.
Daskin, M. (2016).   Investigating the Influential Factors on Small and Medium-Sized Hospitality Entrepreneurs at the Start- Up Process: A Preliminary Study from Ipoh/Malaysia.  Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol 5, Issue 1, pp 51-69.
George, N.M., Parida, V., Lahti, T., and Wincent, J. (2016). A systematic literature review of entrepreneurial opportunity recognition. International Entrepreneurship and Management, 12(2): 309-350.
Hisrich, R.D. & Peters, M.P. (1998).  Entrepreneurship. MC Graw Hill, PP.55-60.
Kuo, Y. F., & Cheng, P.C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries indicators for mobility of the service industries using fuzzy Delphi method. Expert systems with applications, 35, 1930-1939.
Jamali D. (2009). Constraints and opportunities facing women entrepreneurs in developing countries A relational perspective Gender in Management. An International Journal 24 (4). 232-251.
Kavalainen , A,  Arenius, P . (2006).  Women's Entrepereneurship in Finland, Growth- Oriented Women Entrepreneurs and their Businesses, A Global Research Perspective.
Lundstrom, A. and L. Stevenson . (2001).  Entrepreneurship Policy for the Future.  Swedish Foundation for Small Business Research, pp.133-156.
Marian H., Zuzana J.& Zuzana K. (2016).  Drivers of Women Entrepreneurship in Visegrad Countries: GEM Evidence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 220,124-133.
Miskin, V. & Rose, J. (1990).  Women Entrepreneurs: factor related to success in frontiers of entrepreneurship research Cambridge MA. Babson colloge, P.38.
Pam Alexander ,S. (2006).   Chief Executive, Getting Women in to Business. Prowess Conference Cardiff , 9'th February.
Puhakka, V. (2010).  Versatile and Flexible Use of Intellectual Capital in Entrepreneurial Opportunity Discovery.  Journal of Management Research, 2(1): 1-26.
Robichaud Y,  LeBrasseur R,  Nagarajan K. (2010).   Necessity and Opportunity-driven Entrepreneurs in Canada: An Investigation into their Characteristics and an Appraisal of the Role of Gender. Journal of Applied Business and Economics, 1-22.
Singh, S., Corner, P., & Pavlovich, K. (1999).  Coping with entrepreneurial failure. Journal of Management & Organization, 13(4), 331-344.
Wang, Y.L., Andrea, D., Ellinger, A.D., and Jim Wu, Y.C.  (2013). Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel. Management Decision, 2(51): 248 – 266