بررسی تاثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه محقق اردبیلی ایران گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی گروه آموزشی دانشگده دانشگاه محقق اردبیلی ایران

3 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه زنجان ایران گروه علوم جغرافیا دانشگاه زنجان

4 گروه آموزشی دانشگده دلنشگاه محقق اردبیلی

چکیده

داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف می‌شود ازجمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمین به‌حساب می‌آید. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت شناخته‌شده است و دولت‌ها موظف شده‌اند شرایط دستیابی خانواده‌ها به مسکن متعارف را فراهم آورند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل می‌باشد. روش تحقیق با توجه به موضوع آن، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل می‌باشد که طبق سرشماری سال 1395 تعداد آن‌ها برابر 60125 نفر می‌باشد و حجم نمونه برابر 385 نفر به دست می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری spss استفاده‌شده است و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون T با دو گروه مستقل استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل تأثیر مثبت معنی‌داری دارد و تفاوت معنی‌داری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of social order on social identity in informal settlements of Ardabil

نویسندگان [English]

  • Yaghob Haghi 1
  • loTayf Ali Babalo 2
  • s nasiri 3
  • akbar ansari 4
1 Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz
2 department faculty.unversity. cityMohaghegh Ardabil.country iran
3 Department Faclty.University(institution).city zangan, country iran
4 department faculty.unversity. cityMohaghegh Ardabil.country iran
چکیده [English]

Having adequate housing or shelter, which is now defined in the context of citizenship, is one of the fundamental rights of the citizens of any land. Such a right is recognized in the constitutions of the nations of the world, including Iran, and governments are required to provide the conditions for families to have access to conventional housing. The purpose of this study is to investigate the effect of social order on social identity in informal settlements of Ardabil. The research method is descriptive correlation according to its subject. The statistical population of this study is the residents of informal settlements in Ardabil, which according to the 2016 census, their number is equal to 60125 people and the sample size is equal to 385 people. SPSS statistical software was used for data analysis and regression coefficient and t-test with two independent groups were used to analyze the hypotheses. The results showed that social order has a significant positive effect on social identity in informal settlements of Ardabil and there is a significant difference between the average social identity of immigrants and non-immigrants and the social identity of immigrants is less than non-immigrants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Identity
  • Social Order
  • Informal Settlements
  • Ardabil
ابراهیم‌زاده، عیسی.، بریمانی، فرامرز،. نصیری، یوسف. (1383). حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن ورد شناسی؛ کریم‌آباد زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان 83.
اسماعیل‌پور، نجما.، (1389).  بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی و ارائه راهبردهای ساماندهی آن‌ها نمونه موردی: محله حسن‌آباد یزد، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره 4.
پیری، عیسی، زالی، نادر، تقیلو، علی‌اکبر. (1391). امکان‌سنجی به‌کارگیری رهیافت‌های توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ناحیه گل شهر مشهد، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شماره 12.
شریعت زاده، مریم. (1382). ساختارهای موردنیاز جهت مهار و سازمان‌دهی حاشیه‌نشینی در ایران، مجموعه مقالات حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران
شیبانی، عیسی و غلامی، محمد. (1390). اسکان غیررسمی، علل، پیامدها و راه‌حل‌ها، سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، بهار 90.
صدیق سروستانی ، رحمت اله( 1389). انسان و شهرنشینی . نامه علوم اجتماعی ، شماره اول.
سلمان­زاده، سینا، تزار، شیما، اسکنداری، ندا (1398)، ارزیابی شاخص­های کمی در سکونتگاه­های غیررسمی با استفاده از فن سوات مطالعه موردی محله اسلام­آباد، جغرافیا و روابط انسانی، بهار 1398، دوره1، شماره 4.
محسنی، رضا. (1389). مسئله حاشیه‌نشینی با تأکید بر توانمندسازی آن ( مطالعه موردی: حاشیه‌نشینان شهر گرگان)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 4..
قادر زاده، امید، بخشیان، روح‌الله(1399)،زمینه‌ها و نظم اجتماعی؛ مطالعه کیفی کارکنان ناجا،
شیانی، ملیحه، احمد پور، خسرو،(1396)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی شهروندان رشت، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، پاییز96، شماره 66.
صیاد بید هندی،لیلا، قراخلو،مهدی(1397)، تحلیل و سطح‌بندی جاذبه­های گردشگری استان اردبیل، گردشگری شهری، دوره 5 ، شماره 1 ، بهار 13،صص113-125.
 
Sarrafi, M., Mohammadi, A. (2018) Involuntary Resettlement: From a Landslide-Affected Slum to a New Neighbourhood: Case Study of Mina Resettlement Project, Ahvaz, Iran. Journal of Settlement and Spatial Planning, Vol. 9, no. 1. 11-24.
Nazire, H., Kita, M., Okeyere, S., Matsubara, S. (2016) Effects of informal settlement upgrading in Kabul City, Afghanistan: a case study of Afshar Area. Current Urban Studies, 4, 476-494.
Webber, M. P. (2008). Access to Social Capital and the Course of Depresion Aprospective S tudy. London: Lis titute of Psuchiatry, Kiges College.