نقش شهرداری در طراحی معماری سبز محیط های شهری با رویکرد ایرانی- اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

شهرسازی ایرانی- اسلامی به عنوان الگویی غنی از شهرسازی، با برخورداری از بنیان های فکری و فرهنگی ایرانی و اسلامی، امروزه با تأکید بر اصول دین مبین اسلام ازنظر مفهومی و تأکید بر ارزش های پایدار عرفان ایرانی ازنظر معنایی درصدد ساماندهی و بازآفرینی فضاهای شهری است. با پیشرفت سریع تکنولوژی و پیچیده تر شدن زندگی شهری، عدم توجه به روابط منطقی میان عناصر بصری و کاربردی در معماری و شهرسازی، منجر به بروز آشفتگی بصری، بی هویت شدن فضا، قطع ارتباط عاطفی انسان با فضا و مختل شدن ادراک او از فضا و نهایتا کاهش شاخص های سلامت روان و افزایش تنش های روانی، اضطراب و افسردگی می شود. این در حالی است که شناخت درست ویژگی های روحی و روانی انسان در گروه های سنی مختلف، جنیسیت و شرایط فیزیکی متفاوت و پاسخگویی صحیح به آنها و اهمیت دادن به بعد عاطفی وروانی محیط همزمان با توجه به بعد کاربردی آن، موجب ارتقاء کیفیت سلامت روانی شهروندان می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر نقش شهرداری در طراحی معماری سبز محیط های شهری با رویکرد ایرانی- اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد احیا و باز نمایی هویت اسلامی- ایرانی در معماری و منظر شهر،‌ ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی در میان شهروندان،‌ هویت بخشی و زیباسازی سیما و منظر شهری، ‌ترویج ساختار کالبدی – فضایی فرهنگ ایرانی- اسلامی و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان از جمله برنامه‌های راهبردی است که شهرداری می تواند نقش اساسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of municipality in designing green architecture of urban environments with an Iranian-Islamic approach

نویسنده [English]

 • Leila Asadi
Department of Architectural Engineering, Islamic Azad University, Parand Branch
چکیده [English]

Iranian-Islamic urban planning as a rich model of urban planning, with Iranian and Islamic intellectual and cultural foundations, today by emphasizing the principles of Islam in terms of concept and emphasizing the sustainable values of Iranian mysticism in terms of meaning seeks to organize and recreate urban spaces. With the rapid advancement of technology and the more complexity of urban life, the lack of attention to the logical relationship between visual and functional elements in architecture and urban planning, leads to visual confusion, de-identification of space, disconnection of human emotional connection with space and impaired perception of space Finally, there is a decrease in mental health indicators and an increase in mental stress, anxiety and depression. This is while the correct knowledge of mental and psychological characteristics of human beings in different age groups, gender and different physical conditions and responding to them correctly and giving importance to the emotional and psychological dimension of the environment at the same time according to its functional dimension, promotes mental health quality. Citizens. Accordingly, the purpose of this study is the role of municipality in designing green architecture of urban environments with an Iranian-Islamic approach with a descriptive-analytical method. The result of the research shows the revival and display of Islamic-Iranian identity in the architecture and landscape of the city, promoting the Iranian-Islamic lifestyle among citizens, یت identifying and beautifying the appearance and urban landscape, promoting the physical-spatial structure of Iranian-Islamic culture and Promoting the cultural and social capital of citizens is one of the strategic plans that the municipality can play a key role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Municipality
 • Green Architectural Design
 • Urban Environments
 • Iranian-Islamic Urban Planning
 1. اخوت، هانیه و همکاران، 1389، معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات هله.
 2. بحرینی، سید محسن،1387، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،.
 3. پیرنیا، محمدکریم،1383، تدوین غلامحسین معماریان، سبک شناسی معماری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش دانش.
 4. حبیبی، سید محسن، 1390، از شار تا شهر، چاپ دهم، تهران انتشارات دانشگاه تهران،.
 5. رضوی پور، 1391، مریم سادات و همکاران، هویت ایران اسلامی شهر تهران در گذر زمان، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 3 سال سیزدهم.
 6. آذرآئین، شرف، 1400، تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: نواحی شهر گرگان)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تیر، صفحه 82-98
 7. زنده دل، کیومرث، درستان، رضا،1392، بررسی و ارزیابی گوته برداری های پیشگامان معماری جدید از مفهوم های معماری اسلامی- ایرانی با هدف تبین الگوهای معماری، فصلنامه های پژوهشگران شهر، سال چهارم، شماره نهم، تابستان.
 8. کریم، راب، فضای شهری، ترجمه خسرو هاشمی نژاد، چاپ دوم، تهران نشر خاک، 1386
 9. نجم الدین، بمات، شهراسلامی1381، ترجمه محمد حسین حلیمی و منیژه اسلامبولی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.
 10. خسروی، غلام رضا، 1389، ویژگی های شهر اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
 11. وثوق، بهزاد، پشوتنی زاد، 1388، مفاهیم سکونت در آیات و روایت اسلامی،.
 12. نقی زاده، محمد. شهر و معماری اسلامی(تجلیات و عینیات)، نشر مانی، 1387
 13. گیدنز، آنتونی. 1388، تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصز موفقیان.تهران. نشر نی.
 14. ناطق پور، محمد جواد و فیروز آبادی،‌ سید احمد (1384)، سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران،‌ مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره4.
 15. فقیهی، ابوالحسن، به نقل از سعیدی(1380)؛ نظام های پاسخگویی در بخش دولت، سازمان بازرسی کل کشور، مجموعه مقالات دومین همایش علمی ،« دیدگاه تطبیقی » و پژوهشی نظارت و بازرسی.
 16. همزه نژاد مهدی، 1393، تبیین راهکارهای طراحی محله معاصر ایرانی (با تکیه بر اصول دین اسلام)، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی، 7 و 18 دی ماه، تهران