بررسی تغییرات اقلیمی شهر کرمانشاه با استفاده از روش‌های ضریب خشکی دومارتن، منحنی آمبروترمیک و اقلیم نمای آمبرژه در بازه‌ی 1370 تا 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی‌ارشد علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران.

چکیده

اقلیم، شرایط پیچیده و خلاصه‌ای از وضع جوی منطقه‌ای است که به طور مشخصی در ارتباط با عرض جغرافیایی و سایر عوامل جغرافیایی است تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می‌آید. از این رو در پژوهش بررسی روند تغییرات بارندگی و دمای کرمانشاه در بازه‌ی زمانی 30 ساله (1370 تا 1399) از سازمان هواشناسی کشور با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی اقلیمی دومارتن، آمبروترمیک و آمبرژه انجام گرفته است. داده‌های هواشناسی به بازه‌های 10 ساله و یک بازه‌ی 30 ساله تفکیک شدند. نتایج نشان داد که متوسط بارندگی کرمانشاه در بلند مدت و در طول سه دهه تغیرات فروانی داشته و بیشتر متوسط بارندگی‌ها کمتر از میزان استاندارد بوده اما در بعضی سال‌ها بارندگی بیشتر از میزان استاندارد است همچنین متوسط دما در طول این سه دهه روند افزابشی را نشان می‌دهد که نشان از افزایش دما کرمانشاه همزمان با تغییرات اقلیمی و افزایش دمای در زمین است. بررسی تغییرات اقلیمی با روش دومارتن در طول سه دهه تغییرات چندانی نشان نمی دهد و کرمانشاه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد در مورد آمبرژه نیز اقلیم نیمه خشک سرد بدست آمد که در بازه زمانی مورد نظر بدون تغییر بود اما در مورد نمودار آمبروترمیک در دهه 70 شمسی (1370-1379) خرداد تا مهر دما بر بارش افزونی دارد اما در دو دهه 80 شمسی (1380-1389) و 90 شمسی (1390-1399) شمسی ماه خشک سال از اردیبهشت شروع و به مهر ختم می‌شود. که ناشی از تأثیر افزایش دما بر اقلیم کرمانشاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Climate Change on the kermanshah city using the of de martoune, ambrothermic and embereger in 1991-2021

نویسنده [English]

  • Rasoul Bagherabadi
Bachelor's degree in Environmental Science and Engineering, University of Tehran.
چکیده [English]

Climate is a complex situation and a summary of the regional climate, which is clearly related to latitude and other geographical factors. Climate change is one of the current problems of human society and is a threat and disaster for the planet Earth. Therefore, in the study of rainfall and temperature changes in Kermanshah over a period of 30 years (1991 to 2021) from the country's meteorological organization (www.irimo.ir) have been prepared the methods of Dumarten, Ambrothermic and Amberge have been used. Data is divided into 10-year and for a period of 30 years intervals and Using the clustering. The results showed that the average rainfall in Kermanshah in the long term and during three decades has changed a lot and most of the average rainfall was less than the standard. Also, the average temperature during these three decades shows an increasing trend that indicates an increase in temperature Kermanshah synchronouswith climate change and rising temperatures on Earth. The study of climate change by de martoune method does not show much change during three decades and Kermanshah is in a semi-arid climate. In the case of Embereger, a cold semi-arid climate was obtained, which was unchanged during the period, but in the case of the ambrothermic diagram, the temperature increased in the decade 90 (1991-1999) of June to October, but in the two decades (2000-2009 first decade and 2010-2021 secand decade), the dry months are in May to October Which is due to the effect of rising temperatures on the climate of Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic change
  • Kermanshah
  • de martoune
  • embereger
  • ambrothermic
بهروزی خورگو، سینا، قاسمی، سامان (1399). تعیین نوع اقلیم جزیره ابوموسی با استفاده از روش دومارتن (De Martonne)، پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار.
پرون، صدیقه، یاوری، غلامرضا، رضا زاده، مریم (1397). پهنه­بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 9، شماره 1، ص 115-127.
خانچین مقدم، فرهاد، رضایی پژند، حجت (1388). نقد روش اقلیم بندی دومارتن برای بارش حداکثر روزانه در ایران به کمک روش گشتاورهای خطی، فنی و مهندسی، دوره 2، شماره 2، ص 93-103.
داودی، محمود، محمدی، حسین مراد، بای، ناصر (1389). تجزیه و تحلیل و پیشبینی برخی عناصر اقلیمی مشهد، نشریه نیوار، دوره 34 ، شماره 71، ص 35-46.
دهقانی، مجید، مرتضوی، سیدمصطفی، حسنی، میلاد، اسداللهی، محمد  (1395). بررسی تغییرات اقلیمی استان کرمان در دو دهه گذشته بر اساس شاخص­های اقلیمی دومارتن و آمبرژه، پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب، کرمان، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران.
سوری نژاد، علی (1399). ارزیابی‌ اثرات ‌تغییر ‌اقلیم ‌بر‌ منابع ‌آب ‌سطحی تجدیدپذیر سی حوضه ‌آبریز کشور. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 52، شماره 6، ص 351-373.
صالحیپور باورصاد، تارا، طافی، شکور (1389). مقایسه دو شاخص تعیین اقلیم دومارتن و آمبرژه در محدوده مطالعاتی شهر اهواز، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست).
علیزاده، امین (1394). اصول هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع). چاپ 40.
غریب، معصومه، حسینی، عزت اله (1384). بررسی منحنی­های آمبروترمیک در تفسیر پدیده خشکسالی (مطالعه موردی در استان سمنان سال 1384)، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.
کوچکی علیرضا، نصیری، مهدی، کمالی، غلامعلی. 1386. مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم. مجله پژوهش های زراعی ایران. دوره 5، شماره 1، ص 133-143.
گنجعلیخانی، معین، دلگرم، سعید، ذونعمت کرمانی، محمد (1393). استفاده از شاخص های اقلیمی دومارتن، سلیانینوف و اقلیم نمای آمبرژه در پهنه بندی اقلیمی استان کرمان، همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.
محمدلو، محمد.، طهماسبی­پور، ناصر (1396). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه­بندی­های اقلیمی در قسمتهایی از شمال غرب ایران،  مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران، دوره 5، شماره 4، ص 35- 46.
مرتضی­­پور، احمد، رادمنش، فریدون (1398). تعیین اقلیم شهر یاسوج بااستفاده ازضرایب اقلیمی دومارتن و آمبرژه، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران.
مزیدی، احمد، عنایت پور، مهدیه، حسینی، سلام (1400). تعیین اقلیم استان کرمان با استفاده از روشهای منحنی آمبروترمیک، ضریب خشکی دومارتن، اقلیم نمای آمبرژه، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 2، ص 35 -43.
مهدوی، محمد (1392). هیدرولوژی کاربردی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ 6.
Cornick, S. (2005). Task 3: Report on Task 3: Extreme Canadian Climates-Northern and Coastal. In: July.
Cutforth, H., McConkey, B., Woodvine, R., Smith, D., Jefferson, P., & Akinremi, O. (1999). Climate change in the semiarid prairie of southwestern Saskatchewan: Late winter–early spring. Canadian Journal of Plant Science, 79(3), 343-350.
Goudarzi, G., Daryanoosh, S., Godini, H., Hopke, P., Sicard, P., De Marco, A., . . . Mohammadi, M. (2017). Health risk assessment of exposure to the Middle-Eastern Dust storms in the Iranian megacity of Kermanshah. Public health, 148, 109-116.
Hemayati, S. (2009). Determining the climate of Ardabil plain, its variation in past 25 years and agronomical strategies for system adjustments.
Marzouni, M. B., Alizadeh, T., Banafsheh, M. R., Khorshiddoust, A. M., Ghozikali, M. G., Akbaripoor, S., . . . Goudarzi, G. (2016). A comparison of health impacts assessment for PM10 during two successive years in the ambient air of Kermanshah, Iran. Atmospheric Pollution Research, 7(5), 768-774.
Saadatfar, A., Barani, H., Bahremand, A. R., Massah Bavani, A. R., Sepehry, A., & Abedi Servestani, A. (2014). Statistical Downscaling HadCM3 Model for Detection and Perdiction of Seasonal Climatic Variations (Case Study: Khabr Rangeland, Kerman, Iran). Journal of Rangeland Science, 3(3), 265-275.