حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی(خط و مش گزاری عمومی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. توسعه پایدار شهری زمانی متجلی می گردد که گذر از حکومت های محلی به مدیریت شهری و از مدیریت شهری به حکمروایی خوب شهری محقق شود. هدف حکمروایی خوب شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان است که دستیابی به آن در گرو تحقق این الگو است که اجماع، مشروعیت و اثربخشی تصمیمات و مشارکت شهروندان را تضمین نماید. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها در شهرداری کرج با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان می تواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. از این رو حکمروایی خوب الگویی برای استفاده بهینه از منابع و اختیارات به منظور نیل به اهداف و آرمان های توسعه پایدار تلقی شده است. توسعه ای که تضمین کننده تحقق عدالت، نظم، امنیت، سلامت فرد، جامعه و حفاظت بهینه از منابع زیستی در کنار رفاه، پیشرفت، شکوفایی استعدادها و ظرفیت های آحاد جامعه و قابلیت های محیطی است. حکمروایی خوب نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، درعین حال چارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزش ها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محویت مردم، دنبال شود. حکمروایی خوب روایت گر توسعه انسان محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

good urban governance essential to achieve efficiency And managing human resources of organizations.

نویسنده [English]

 • Fatemeh Manouchehri
Department of Public Administration (Public Policy), Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
چکیده [English]

In the modern world today, governments alone will not be able to respond to new needs. this requires new patterns that can be used in public, private and civil sectors to maximize the provision of public services. abstract urban sustainable development is reflected by the transition from local governments to urban management and urban management to good urban governance. the purpose of good urban governance is to improve the quality of life of citizens, which is achieving this role in order to guarantee the consensus, legitimacy and effectiveness of citizens ' decisions and participation. accordingly, the main purpose of this study is good urban governance is the necessity of achieving productivity and managing the human resources of organizations in karaj municipality with descriptive - analytical method. the results show that awareness of the current state of health in any part of the country either at the macro level or macro level can be an effective step in achieving an ideal situation in the health score and administrative corruption. therefore, good governance is considered a model for optimal use of resources and authority in order to achieve sustainable development goals and objectives. development that will ensure the realization of justice, order, security, individual health, community and optimal protection of biological resources along with well - being, progress, blossoming of talents, and capacities of community and environmental capabilities. The good governance is not only a new narrative of concepts such as democracy, human rights, accountability, participation and rule of law, while establishing a framework that all those goals and values are collected in one place and the goals of human development, including economic, political, social and cultural development with the peoples of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • governance
 • good urban governance
 • administrative health
 • Karaj
 1. آلموند، گابریل آبراهام، جونیور، بینگاهام پاول و مونت، رابرت جی(1381) چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی. ترجمه علیرضا طیب. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 2. ابزری، مهدی و دلوی، محمدرضا (1385)، مدیریت فرهنگ سازمانی (مفاهیم، الگوها، تغییر) با رویکرد تعالی­گرا، اصفهان: قاصدسحر.
 3. احمدی، سید علی‌اکبر (1379) تعامل نظام بهره­وری و یادگیری مستمر با سلامت نظام اداری، مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. استونر، جیمز(1379) مدیریت علمی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 5. اعرابی، سید محمد (1385) طراحی ساختار سازمانی، تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی، ویرایش دوم، چاپ پنجم.
 6. صفدری مولان، امین، مجله علمی تخصصی جغرافیا و روابط انسانی، 1400، ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی(نمونه موردی شهر تهران)، دوره 4، شماره 3، شماره پیاپی 15، دی 1400، صفحه 65-79
 7. لوانی، سید مهدی (1378) مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 8. بابایی، جمشید (1385)، مشکلات کارکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و شیوه­های بهبود آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 9. بانک جهانی (1378) نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه حمیدرضا برداران شرکا و علی دینی ترکمانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 10. ترنر، مارک و هیوم، دیوید (1379) حکومتداری مدیریت و توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته باشیم، ترجمه عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 11. تولایی، روح اله (2010)، عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان ، توسعه انسانی پلیس، ش، 25.
 12. سعادتی رضا(1394)پایان نامه کارشناسی ارشد" بررسی تاثیر سلامت سازمانی و عدالت سازمانی بر نگرشهای مثبت کارکنان (مطالعه موردی : ادراه کل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریت
 13. جاهد، حسینعلی (1384)، سلامت سازمانی، مجله تدبیر، شماره 159.
 14. حبیبی. نادر (1375) فساد اداری، تهران، انتشارات وثقی، چاپ اول.
 15. دفت، ریچارد ال (1387) تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، چاپ نهم.
 16. ربیعی و آصف (1391) در پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 10: 45-58.
 17. رضائیان، علی (1387) مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چاپ یازدهم.
 18. ریچارد، اچ‌هال (1384) سازمان، ساختار، فرایند و ره‌آوردها، علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم.
 19. طاهری، ابوالقاسم (1372) حکومت‌های محلی و عدم تمرکز، چاپ دوم، تهران: قومس.
 20. عباس زاده، میرمحمد (1369)، «حرفه معلمی و رضایت شغلی» فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 1، ص 74 - 58.
 21. علاقه بند، علی (1378) سلامت سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش.
 22. غلامی، اسماعیل و طاهری گودرزی، حجت (1389) مشکلات ساختار اداری در ایران، قابل‌دسترسی در 
 23. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380) برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نشر زحل، چاپ اول.
 24. سازمان جهادکشاورزی (1375) شرح وظایف و اختیارات کمیته مرکزی و استانی کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با رشوه و فساد.
 25. سرداری، احمد (1380) رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه بروسی آسیب‌شناسی اداری، مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور.
 26. رابینز، استیفن پی (1385) تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: صفار، 1385، چاپ پانزدهم.
 27. رابینز، استیفن پی و دی سنزو، دیوید ای (1387) مبانی مدیریت، سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، چاپ هفتم.
 28. کریمی علی(1390)پایان نامه کارشناسی ارشد" بررسی رابطه بین میزان انگیزش های مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی در شعب موسسه اعتباری توسعه
 29. فرانسیس هسلبین، مارشال گلداسمیت، ریچارد بکهارد (1380) سازمان فردا، جلد اول مجموعه مقالات، اثری از بنیاد پیتر دراکر، ترجمه فضل اله امینی، تهران انتشارات، مدیریت فردا.
 30. فرهادی نژاد، محسن (1380) فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن. مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی.
 31. قلی‎پور، آرین (1380) سبک رهبری عامل تعیین‌کننده ساختار سازمانی رسمی، مجله دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 53.
 32. کمالی، یحیی (1388) گزارش پژوهشی درآمدی بر نظارت همگانی، سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره پنجم.
 33. منوریان، عباس (1387) طراحی ساختار سازمانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 34. موسی زاده، رضا (1388) حقوق اداری. تهران: میزان.
 35. نجف­پور، شعبان (1388) مقایسه نقش و کارکرد با چند آمبودزمان ملی و بین­المللی، گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره هفدهم.
 36. هیوز، آون (1377) مدیریت دولتی نوین. ترجمه سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی و غلامرضا معمار زاده طهرانی، تهران: نشر مروارید.
 37. هیکس، هربرت و گولت، سی. ری (1373) تئوری های سازمان و مدیریت ترجمه گوئل کهن، تهران: اطلاعات.
 38. محنت­فر، یوسف و شفیعی، شهریار (1383) فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن، مجله فرهنگ و تعاون، خرداد و تیر، شماره 29.
 39. مرکز پژوهش­های مجلس (1381)، تمرکززدایی؛ ملزومات، سیاستگذاری و قانونگذاری آن، گزارش کارشناسی آذرماه 1381. انتشارات مرکز.
 40. مشبکی اصفهانی، اصغر (1389) بهبود نظام اداری؛ به سمت خصوصی سازی و عدم تمرکز. ماهنامه تدبیر، شماره 216: 59.
 41. معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه (1380) علل بروز مفاسد اقتصادی و راه‌کارهای مبارزه با آن، تهران: انتشارات قوه قضائیه.
 42. محمودی، مهدی (1380) نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، ماهنامه تدبیر، شماره 160: 38-44.
 43. قهرمانی محمد، ابوالقاسمی محمود ، عارفی محبوبه، خاتمی میر حمید،"ارزیابی سلامت سازمانی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی "فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره چهارم ، شماره 10 ، بهار 1391.

 

 1. -Dean Neu, Jeff Everett, , Abu Shiraz Rahaman" Preventing corruption within government procurement Constructing the disciplined and ethical subject" Critical Perspectives on Accounting 28 (2015) 49–61t
 2. -Dejoy & Wilson. (2007). Organizational health promotion: Broadening the horizon of workplace health promoting. Health. Facility Management UAS, p.27-36
 3. --English, Linda. (2003). “Emasculating Public Accountability in the Name of Competition: Transformation of State Audit in Victoria”. Critical Perspectives on Accounting, 14, 51–76
 4. --Hahn, V. (2008). “Committees, sequential voting and transparency”. Mathematical Social Sciences. 56, Issue 3, 366–385
 5. -John C. Driscoll; Steinar Holden" Behavioral economics and macroeconomic models" Journal of Macroeconomics 41 (2014) 133–147
 6. -Jason DeBacker, , Bradley T. Heim, , Anh Tran b" Importing corruption culture from overseas: Evidence from corporate tax evasion in the United States" Journal of Financial Economics 117 (2015) 122–138
 7. --Korkmaz, M. (2007), “The effect of leadership style on organizational health”, Educational Research Quarterly, N: 3 , p:22-54